Informācija par personas datu apstrādi balsošanas procesa nodrošināšanai par kultūras iniciatīvām, INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansētā projekta “Līdzdalības budžeta procesa attīstība Baltijas jūras reģionā (EmPaci)” ietvaros.

Pārzinis personas datu apstrādei: Vidzemes plānošanas reģions, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, LV-4101, Tālrunis  +371 64116080, elektroniskā e-pasta adrese: vidzeme@vidzeme.lv

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods) apstrādes mērķis: Balsošanas procesa nodrošināšanai par kultūras iniciatīvām, INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansētā projekta “Līdzdalības budžeta procesa attīstība Baltijas jūras reģionā (EmPaci)” ietvaros. Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs un  īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Reģionālās attīstības likuma 16.1 panta pirmās daļas 10. punkts).

Personas datu saņēmēji: Vidzemes plānošanas reģiona IT specialists, Attīstības un projektu nodaļas speciālisti, Vidzemes Kultūras programmas koordinatore, Vidzemes kultūras programmas izveidotā ekspertu komisija,  Valsts Kultūrkapitāla fonda padome, kā arī nepieciešamības gadījumā apstrādātāji, ar kuriem ir Vidzemes plānošanas reģionam  ir noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu.

Jūsu personas dati: Vārds, uzvārds, personas kods.

Glabāšanas termiņš: 10 gadi

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

 

Sīkdatņu politika