"Vidzemes kultūras programmas 2022" projektu konkursā finansējumu saņem 47 projekti

Ir noslēgusies Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātā un administrētā, akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā kultūras projektu konkursa "Vidzemes kultūras programma 2022” (VKP 2022) projektu vērtēšana. Piešķirot 127 110,00 eiro, finansiālu atbalstu projektu īstenošanai saņēma 47 projekti.

Šogad konkursam mērķprogrammā pavisam tika iesniegti 144 projektu pieteikumi par kopējo pieprasītā finansējuma summu 591 345,65 eiro. Projektu kvalitatīvo vērtēšanu atbilstoši Nolikumam veica Ekspertu komisija, kas sastāvēja no 6 dalībniekiem. Tie bija divi Valsts kultūrkapitāla fonda eksperti, viens akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” eksperts un trīs Vidzemes plānošanas reģiona izvēlēti eksperti.

Iesniegto un atbalstīto projektu pieteikumi pārstāvēja visas trīs VKP 2022 izvirzītās prioritātes. Lielākā daļa projektu bija kvalitatīvi sagatavoti, projektu ieceres interesantas un aktuālas Vidzemes kultūrvēsturiskajam novadam. Līdzīgi kā citus gadus, daudz labu projektu finansiālu atbalstu nesaņēma lielās konkurences un ierobežotā mērķprogrammas finansējuma apjoma dēļ.

Piedāvājums, ko veido atbalstītie projekti, ļaus vidzemniekiem no š.g. jūnija līdz pat decembra vidum iegūt daudzveidīgas kultūras pieredzes. Atbalstīto projektu vidū ir daudz vietējās kopienas un vietas identitāti stiprinošu pasākumu: izglītojošas un radošas nodarbības, meistardarbnīcas, vasaras koncertu un kino vakari, teātra izrādes iestudēšana, kultūras mantojumu popularizējoši svētki un citi. Finansējums piešķirts gan kultūrizglītojošiem bērnu un jauniešu projektiem, gan izstāžu sagatavošanai dažādās vizuālās mākslas jomās, muzikāliem notikumiem, tāpat arī grāmatu izdošanai, metodisko materiālu izstrādei, ierakstu digitalizēšanai un multimediāla stāsta sagatavošanai. Ar atbalstīto projektu sarakstu iespējams iepazīties šeit: REZULTĀTI.

Jau trešo gadu vietnē balso.vidzeme.lv norisinājās konsultācijas ar sabiedrību par mērķprogrammā iesniegtajiem projektiem. Ikviens varēja atbalstīt VKP 2022 projektu iesniedzējus, balsojot par trīs iecerēm, kuras būtu svarīgas kultūrai Vidzemē (savā pilsētā vai novadā). Par kultūras mērķprogrammai iesniegtajiem 144 projektiem tika atdotas 14 214 balsis. Par populārāko sabiedrības balsojumā tika atzīts projekts “Brīvdabas kino vakari Svētupes muižā”, par kuru vidzemnieki bija atdevuši visvairāk balsu – 575. Šī iecere, kura saņēmusi visvairāk sabiedrības balsu, iegūs arī īpašu Vidzemes plānošanas reģiona Atzinības balvu, kas ceļos pie biedrības “ŠŪNA” uz Limbažu novadu.

Balsojuma mērķis bija uzzināt vidzemnieku kultūras intereses, bet saņemto balsu apjoms nenoteica finansējuma piešķiršanu. Lēmumu par projektu atbilstību programmai un finansējuma piešķiršanu pieņēma Valsts kultūrkapitāla fonds saskaņā ar ekspertu komisijas ieteikumu. Ar sabiedrības balsojumā populārākajiem projektiem iespējams iepazīties vietnē balso.vidzeme.lv.

Aktuālā informācija par atbalstīto projektu pasākumiem un rezultātiem būs pieejama Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā www.vidzeme.lv.

Informācija par konkursa rezultātiem un līguma slēgšanas nosacījumiem tiks nosūtīta katram projekta pieteicējam uz projekta pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Sabiedrības balsojums

Saskaņā ar "Vidzemes kultūras programma 2022" konkursa nolikumu konkursam iesniegtos projektus nodod konsultācijām ar sabiedrību, tas ir, publiskam sabiedrības balsojumam, publicējot vietnē balso.vidzeme.lv projekta publicējamās daļas.

Balsojuma norises laiks: 2022. gada 6. aprīlis līdz 24. aprīlis (ieskaitot).

Ar balsojuma rezultātiem tiks iepazīstināta sabiedrība un "Vidzemes kultūras programmas 2022" ekspertu komisija. 

Balsojuma mērķis ir veicināt iedzīvotāju viedokļa paušanu, lai iezīmētu to kultūras produktu loku, kas vidzemnieku skatījumā ir nozīmīgs. Vienlaikus – saņemto balsu apjoms negarantē finansējuma piešķiršanu projektiem. Lēmumu par projektu atbilstību programmai un finansējuma piešķiršanu pieņems Valsts kultūrkapitāla fonds saskaņā ar ekspertu komisijas izvērtējumu.

Turklāt, tā projekta iecere, kura saņems visvairāk sabiedrības balsu, iegūs īpašu Vidzemes plānošanas reģiona Atzinības balvu.

Programmas atbalstīto projektu saraksts tiks publicēts Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā www.vidzeme.lv un vietnē balso.vidzeme.lv.

Kā balsot? 

·         Katram balsotājam jāizvērtē un jāatdod sava balss par 3 projektiem, par katru no tiem vienu reizi, lai balsojums tiktu reģistrēts;

·         Balsošana iespējama, autorizējoties ar kādu no portāla www.latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem, tā apstiprinot savu identitāti;

·         Balsot par projektiem var ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš uzskata sevi par vidzemnieku un ir sasniedzis 16 gadu vecumu.

Balsošana klātienē

Balsošana klātienē netiek nodrošināta, epidemioloģiskās drošības apsvērumu dēļ.

 

Izsludina “Vidzemes kultūras programmas 2022” projektu konkursu

Vidzemes plānošanas reģions no 2022. gada 2. marta līdz 31. martam izsludina kultūras projektu konkursu „Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2022” (VKP 2022). Tā ir Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) izstrādāta un īstenota kultūras programma ar mērķi nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot Vidzemes kultūrvēsturiskajam novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi, kā arī veicinot jaunradi. Šogad jau piecpadsmito reizi VPR īstenos VKP, dodot iespēju Vidzemes iedzīvotājiem realizēt savas radošās idejas un kultūras ieceres.

Uz atbalstu konkursa ietvaros varēs pretendēt projekti trīs prioritārajās jomās:

  • Bērnu un jauniešu veiksmīga iesaiste kultūras procesos, kvalitatīva izglītība, dalība amatiermākslas kolektīvos, brīvprātīgais darbs, interaktīvas nodarbības u.c.
  • Vidzemes reģiona vienotais kultūras un dabas mantojums, unikālās kultūrvides saglabāšana, vietējo kopienu attīstība. Nemateriālā un materiālā kultūras un dabas mantojuma sintēze, kultūrainavas izpēte, saglabāšana un popularizēšana. Tradicionālo zināšanu un amata prasmju dokumentēšana, izpēte, praktizēšana, popularizēšana un pārnese.
  • Profesionālās nacionālās un starptautiskās mākslas un kultūras pieejamība Vidzemē - teātra izrādes, mūzikas koncerti, mākslas izstādes, filmas u.c., radoša sadarbība ar profesionāļiem, būtiski veicinot izpratni par profesionālo mākslu reģionos, tikšanās ar autoriem, māksliniekiem.

Konkursā šogad sadalīs finansējumu 127 110,00 eiro apmērā. Atbalsts būs pieejams kultūras projektiem, kurus sagatavos atbilstoši programmas nolikumam, mērķim un prioritātēm un, kurus plānots īstenot laika posmā no 2022. gada 1. jūnija līdz 2022. gada 15. decembrim.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2022. gada 31. marts plkst. 17.00. Projekta pieteikumu, saskaņā ar VPR noteikto konkursa beigu termiņu, var iesniegt tikai elektroniskajā projektu pieteikumu formā vietnē balso.vidzeme.lvProjekta iesniedzējs piekļūst iespējai iesniegt projekta pieteikumu, apstiprinot savu identitāti ar www.latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem. Projektu pieteikumu vietni balso.vidzeme.lv atvērs 2022. gada 7. martā.

Konkursa nolikums ar pielikumiem pieejams: ŠEIT

Prezentācija par projektu pieteikumu sagatavošanu pieejama >> ŠEIT 

Projektu iesniedzēji aicināti rūpīgi iepazīties ar VKP 2022 nolikumu un pieteikumam nepieciešamajiem dokumentiem, jo projekti, kuri neatbildīs kādam no administratīvajiem kritērijiem, netiks izvērtēti un nevarēs pretendēt uz atbalstu.

Arī šogad notiks konsultācijas ar sabiedrību. Iesniegtie projekti tiks nodoti sabiedrības balsojumam. Vietnē balso.vidzeme.lv publicēs informāciju kopsavilkuma veidā par katru VKP 2022 ietvaros iesniegto projektu un ikviens, autorizējoties ar Latvija.lv, varēs balsot par trīs sev tīkamākajām projektu idejām.

Ar sabiedrības balsojuma rezultātiem tiks iepazīstināta VKP 2022 ekspertu komisija. Gala lēmumu par finansējuma piešķiršanu "Vidzemes kultūras programmas 2022" ietvaros pieņems Valsts kultūrkapitāla fonds, saskaņā ar ekspertu komisijas sagatavoto lēmumu. Paziņojums par lēmumu tiks publicēts Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā www.vidzeme.lv.

17. martā no plkst. 10.00 līdz 12.00 tiešsaistes platformā ZOOM notiks seminārs VKP 2022 projektu pieteicējiem. Semināra laikā varēs iegūt informāciju un saņemt konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu un pieteikumu vietnes balso.vidzeme.lv darbību. Pasākuma programma vēl tiks precizēta. Reģistrēšanās semināram: ŠEIT.