Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
"Dzirnavu spēks" biedrība
Projekta kopējās izmaksas:
7045.00 EUR
Finansējums no VKKF:
7045.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir sekmēt industriālā mantojuma nozīmīgas daļas - dzirnavu apzināšanu un saglabāšanu un tā dot nozīmīgu ieguldījumu kultūrvides attīstībā. Projekts aptver visu Vidzemes reģionu, kur atrodas dažāda veida un dažādā tehniskā stāvoklī esošas ūdens un vēja dzirnavas.

Tiks izveidota jauna sadarbības platforma - kopēja dzirnavu īpašnieku un interesentu virtuālā sadarbības vide. Interneta vietne ar ziņām par Latvijas dzirnavām - to stāvokli, vēsturi, pielietotajām tehnoloģijām un iespējām tās apmeklēt. Informācijas aktualizēšanu varēs veikt paši dzirnavu īpašnieki. Notiks dzirnavu īpašnieku apmācības un pieredzes apmaiņa par izglītojoša lauku tūrisma tēmām, izstādāts kopējas rīcības plāns dzirnavu maršrutu veidošanai tuvākajā nākotnē. Pēc projekta beigām vietnei varēs pievienoties arī jauni dalībnieki - dzirnavu īpašnieki.

Projektā tiks sasniegti trīs redzami rezultāti:

1) izveidota platforma – dzirnavu datu bāze interneta portāla formātā, kas būs pastāvīgi papildināms, iekļaus vēsturiskos datus, aprakstus un foto / video materiālus;

2) dzirnavu īpašniekiem sniegta metodiska palīdzība dzirnavu īpašumu attīstīšanas plānošanā izglītojošā lauku tūrisma jomā;

3) izstrādāts tālākais dzirnavu īpašnieku sadarbības plāns industriālā mantojuma popularizēšanā.

Dzirnavām ir daudzpusīgs izglītojošs potenciāls un tās labprāt apmeklē ģimenes. Šobrīd nav interneta resursu, kur varētu uzzināt par izzinošu ekskursiju iespējām vai izveidot dzirnavu izglītojošā tūrisma maršrutu.

Projektam ir tiešs ieguldījums industriālā mantojuma saglabāšanā un kultūrvides attīstībā. Sekmēta dzirnavu īpašnieku pozitīvās domāšanas veidošanās kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas nepieciešamībai.

Mērķi

Projekta mērķis ir sekmēt industriālā mantojuma apzināšanu un saglabāšanu kā nozīmīgu ieguldījumu kultūrvides attīstībā, nodrošinot unikālas kultūrainavas izpēti, apsaimniekošanu, saglabāšanu un popularizēšanu.

Stimulēt jaunu un tradicionālo zināšanu un amata prasmju apguvi un praktizēšanu mantojuma apsaimniekošanā, kā arī zināšanu tālāku nodošanu jaunajai paaudzei, tostarp attīstot izglītojošu ekskursiju organizēšanu dzirnavās.

Uzdevumi

Biedrība “Dzirnavu spēks” Vidzemes reģionā apzinās vismaz 20 dzirnavu vietas, to stāvokli un mājas lapas formātā izveidos kopēju papildināmu Latvijas dzirnavu datu bāzi, kas kalpos arī par sadarbības platformu. Apmācīs dzirnavu īpašniekus mājas lapā patstāvīgi papildināt informāciju par savām dzirnavām.

Trīs "Dzirnavu spēks" pamata aktivitātes, lai sasniegtu projektā izvirzīto mērķi: 

1. Dzirnavu - esošo un potenciālo biedru datu bāzes izveidošana. Datu meklēšana pieejamajos interneta resursos. Vismaz 20 dzirnavu vietu apmeklējumi. Iegūto datu un foto / video materiālu apstrāde un ievadīšana datu bāzē.

2. Stila un logo izstrāde, interneta portāla izveide. Logo un portāla struktūras izstrāde. Sistematizēto datu ievadīšana interneta vietnē.

3. Dzirnavu īpašnieku apmācība. Apmācība patstāvīgai datu aktulaizēšanai mājas lapā. Pieredzes apmaiņa un apmācība par izglītojošā lauku tūrisma tēmām.

Mājas lapas struktūra un stils izstrādes darba procesā tiks apspriesti ar gan ar esošajiem biedrības biedriem, gan potenciālajiem biedriem - dzirnavu īpašniekiem, kuri būs ieinteresēti aktīvi iesaistīties. Notiks mājas lapas tehniskās uzbūves un administrēšanas apgūšana - projekta speciālists Nr.1 no izstrādātājiem pārņems administratora funkcijas.

Apmācību procesā nozīmīgs uzsvars ir likts uz individuālām konsultācijām, lai pielāgotos katra iesaistītā dzirnavu īpašnieka IT prasmēm un individualitātei.

Mērķis - panākt, lai ikviens iesaistītais patstāvīgi spēj papildināt savu dzirnavu sadaļu ar jauniem materiāliem. Otrs uzsvars ir likts uz savstarpējas sadarbības izveidošanu un pamudinājumu veidot kopējus izglītojoša lauku tūrisma "dzirnavu maršrutus" par pamatu izstrādājot kopēju tuvākās nākotnes rīcības plānu, kas nodrošinās projekta ilgtspēju.

2. Prioritāte

Projekts atbilst 2. prioritātei - Vidzemes reģiona vienotais kultūras un dabas mantojums, unikālās kultūrvides saglabāšana, vietējo kopienu attīstība un paredz izveidot vietni - datu bāzi, kur uzkrāt datus par industriālā mantojuma daļu - Latvijas dzirnavām.
Lai vietnei būtu prakstiska pielietojuma vērtība, saturs iekļauj nemateriālo vērtību aprakstu, dzirnavās izmantotajām tehnoloģijām, fotoattēlus, aprakstu par iespējām apmeklēt dzirnavas un iepazīties ar cilvēkiem, vietējo kultūrvidi.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projektam ir divas mērķauditorijas; šaurākā grupa – dzirnavu īpašnieki, (tie,kuri tieši iesaistīti projektā un tie, kuriem tiks radīta iespēja iesaistīties projekta rezultātu izmantošanā) un plašākā grupa – cilvēki, kuriem interesē iepazīties ar Latvijas industriālo, dabas un kultūras mantojumu, saglabāt un izmantot to. Īpaša grupa ir bērni un pedagogi, kuriem tiks radītas plašākas iespējas īstenot dabas zinību nodarbības pie dabas - dzirnavās iepazīties ar ūdens/vēja spēku, mehāniku, fiziku.

Paredzamie projekta rezultāti

Kvantiatīvie rezultāti:

Dabā apsekotas vismaz 20 dzirnavas Vidzemē, dokumentēti dati, savākti foto materiāli. 

Izveidots dzirnavu saraksts – datu bāze, ko var attīstīt tālāk.

Izveidota 1 interneta portāls - pamats, ko var attīstīt tālāk. Sākotnēji par 20 dzirnavu vietām ir pieejams īss apraksts un ilustrējoši foto.

Publicētas 2 preses relīzes.

Novadīti 2 semināri ar vismaz 20 dalībniekiem katrs.

Projekta kvalitatīvie rezultāti:

No jauna izveidotā datu bāze aizsāks pastāvīgu dzirnavu īpašnieku sadarbību, kas orientēta uz vietēju attīstību. Datu bāze ar dabā esošajām dzirnavām – vēja, ūdens, datu bāze arī pieejama www strukturēta saraksta formā un piedāvāta ievietošanai vietnē historia.lv ( https://www.historia.lv/vietas )

Projektam ir tiešs ieguldījums industriālā mantojuma saglabāšanā un kultūrvides attīstībā.

Sekmēta dzirnavu īpašnieku pozitīvās domāšanas veidošanās kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas nepieciešamībai.

Izveidotā mājas lapa darbosies kā industriālā, kultūras un dabas mantojuma popularizēšanas instruments. Katru mājas lapā pārstāvēto dzirnavu īpašnieks patstāvīgi varēs papildināt sadaļu par savām dzirnavām.

Projektā apkopotā informācija noderēs bērnu un jauniešu dziļākas intereses rosināšanai iegūt informāciju novadpētniecībā, kā arī sagatavotā metodika izglītojošu ekskursiju veidošanai par ūdens spēka pielietošanu dažādiem nolūkiem, graudu malšanas procesu, bioloģiskajiem procesiem dabā.

Dzirnavu īpašniekiem sniegta metodiska palīdzība un praktiskas iemaņas dzirnavu īpašuma attīstīšanas plānošanā un piedāvāts iepazīties ar labajiem piemēriem dzirnavu apsaimniekošanā un izmantošanā.

Veicināta pasākumu kompleksu organizēšana, lai dzirnavas atkal ap sevi veidotu īpašu kultūras un industriālo vidi.