Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Kultūras un sporta biedrība “Aktīvā Madona”
Projekta kopējās izmaksas:
7085.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5385.00 EUR
Līdzfinansējums:
1700.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Izpētot Vidzemes austrumdaļas novadu bērnu un jauniešu iespējas attīstīties estrādes mūzikā, radās nepieciešamība pēc šāda projekta. Jo izveidojot šo projektu būtu dota iespēja Vidzemes austrumdaļas deviņu
novadu muzikālajiem bērniem un jauniešiem vecumā no 12 - 18 gadiem ieskaitot, muzikāli apliecināt sevi estrādes mūzikā, radot un atskaņojot savas oriģināldziesmas latviešu valodā, kā arī izpildot citu latviešu autoru darbus. Ar labi atpazīstamas žūrijas vērtējumu, komentāriem un ieteikumiem, pilnveidot skatuvisko pieredzi, radošās spējas un muzicēšanas prasmi, kā arī popularizēt estrādes mūzikas izpildījumu latviešu valodā. Īpaši svarīgi būtu bērniem un jauniešiem atkal tikties un uzstāties klātienē, izjust klātienes atmosfēru, bet projektam ir arī B plāns,ja gadījumā valstī ir ierobežojumi. Līdz ar to, rezultātā atklāsim jaunus, talantīgus un daudzsološus solistus un izpildītājus, kurus kompetenta žūrija – profesionālu mūziķu un vokālo pedagogu sastāvā, novērtēs un izvēlēsies par laureātiem katrā vecuma grupā. Laureāti iegūst iespēju ierakstīt savu oriģināldziesmu pie profesionāla ierakstu studijas producenta, kur dziesma būs aranžēta un ierakstīta, producēta  popularizēšanai mēdijos un sociālajos tīklos. Ilgtermiņā šis projekts varētu ieviest jaunu tradīciju, katru gadu motivējot jaunajiem mūziķiem un autoriem radīt jaunas, mūsdienīgas orģināldziesmas, iepazīties ar dažādiem mūzikas stiliem, atklājot sevī jaunas spējas un talantus, neatkarīgi no tā, cik lielā vai mazā novadā dzīvo.

Mērķi

Dot iespēju Vidzemes austrumdaļas deviņu novadu muzikālajiem bērniem un jauniešiem apliecināt sevi estrādes mūzikā, muzicējot dažādos mūzikas stilos, radot un atskaņojot savas oriģināldziesmas latviešu valodā. Pilnveidot skatuvisko pieredzi, radošās spējas un muzicēšanas prasmi. Dot īpaši svarīgu
iespēju jaunajiem mūziķiem atkal tikties klātienē un izjust skatītāju un atbalstītāju atbalstu. Atklāt jaunus, talantīgus un daudzsološus jaunos izpildītājus un motivēt jaunajiem mūziķiem un autoriem radīt jaunas
mūsdienīgas dziesmas.

Uzdevumi

Plānot, organizēt un izstrādāt projektu ar galveno uzsvaru uz bērnu un jauniešu iesaistīšanos aktīvā mūzikas dzīvē – radot un izpildot savas oriģināldziesmas latviešu valodā estrādes mūzikas žanros, kā arī iemācoties izpildīt citu latviešu autoru dziesmas, un gūstot fantastisku pieredzi uz skatuves un konkurences cīņā.
Lai radītu lielāku sadarbību un konkurenci - izstrādāt festivāla nolikumu ar divām kārtām – atlases konkursu un festivāla - konkursa dienas norisi, kā arī izstrādāt pieteikuma anketas.
Apzināt, nosūtīt nolikumus un kontaktēties ar visām mūzikas skolām, vidusskolu mūzikas pulciņiem, interešu izglītības centriem, klubiem, kultūras namu amatieru kopām no Vidzemes austrumdaļas novadiem: Madona,
Lubāna, Varakļāni, Gulbene, Cesvaine, Ērgļu, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Raunas.
Izstrādāt un vadīt reklāmas mārketinga plānu, izveidot un izvietot reklāmas bannerus, vides un digitālos plakātus visos novados. Organizēt pasākuma reklāmas un informatīvo kampaņu sadarbībā ar mēdijiem.            Organizējot piesaistīt estrādes mūzikas profesionāļus un mūzikas pedagogus, kuri būs žūrijā un atlases darba grupā, kā arī piedalīsies laureātu oriģināldziesmu ierakstīšanas procesā un popularizēšanā caur sociālajiem tīkliem un radio.
Organizēt un realizēt festivāla dienas programmu un vakara noslēguma koncertu- popularizēt jauniešu popmūzikas ansambļu darbību uzaicinot koncertā uzstāties jauniešu popgrupu, kā arī iesaistīt vietējā novada
jauniešus brīvprātīgajā darbā.
Veidot šo projektu ilgtermiņā, kā estrādes mūzikas attīstības tradīciju Vidzemes austrumdaļas deviņos novados, nākotnē vairāk pamudinot jaunatni strādāt pie jaunu dziesmu radīšanas un izpildīšanas, kā arī sevis un sava novada popularizēšanas.

1. Prioritāte

Ir nepieciešams atbalsts mūsdienu muzikālajai jaunatnei, kura dzīvo lauku teritorijā un darbojas estrādes mūzikas lauciņā nevis klasiskajā - tā dodot iespēju atklāt jaunus, talantīgus bērnus un jauniešus, kuri rada estrādes mūziku. Lai veicinātu viņos radošo pašizpausmi, attīstītu radošu domāšanu, motivētu tiekties uz attīstību, iegūtu pieredzi muzikālajā informācijas apmaiņā, iegūtu pieredzi darboties uz skatuves un izjustu konkurenci.

Ieguvēji un mērķauditorija

Vidzemes austrumdaļas deviņu novadu muzikālie bērni un jaunieši vecuma grupā 12-18 gadiem, kuriem interesē estrādes mūzika un darbojas mūzikas jomā savā novadā, izpilda un rada savas oriģināldziesmas, to pedagogi un ģimenes būs tiešā mērķauditorija un ieguvēji. Netiešā – bērni, jaunieši, pieaugušie, kuriem patīk latviešu estrādes mūzika, atbalsta kultūru un bērnu un jauniešu vēlmi attīstīties un izpausties mūzikā.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekts paredzēts divās kārtās, noteikts  ar nolikumu . Pirmajā kārtā -  tiks apzinātas mūzikas skolas, vidusskolu mūzikas pulciņi, jauniešu centri, klubi, amatieru pulciņi un kultūras namu pulciņi no visiem 9 Vidzemes austrumdaļas novadiem. Izanalizējot novadus un to aktīvo jaunatni, izprotam, ka tiks piesaistīti bērni un jaunieši vecumā 12-18 gadiem un viņu pasniedzēji aptuveni 23 -28 vokālie izpildītāji (solo, duets, trio, vai vokālā grupa), un 14 popgrupas (3 - 6 personu sastāvā), bet var pieteikties arī vairāk. Otrajā kārtā – izveidosies konkrēts daudzums dalībnieku, kur vokālajā grupā būs pa 7 labākajiem izpildītājiem katrā vecuma grupā , tātad 14 vokālie izpildītāji, viņu pedagogi un vecāki. Popgrupās, kuru sastāvs ir 3-6 personas, būs 7 labākie izpildītāji. Līdz ar to viņu pasniedzēji, draugi, ģimenes, atbalstītāji arī piebiedrosies pasākumā. Un tā kā festivāls -
konkurss ir paredzēts svētdienā, brīvdienā, cerams siltā dienā, tad izpildītāju atbalstītāju būs diezgan daudz ne tikai no Madonas, bet arī no citiem novadiem. Izpētot līdzīgus pasākumus var secināt, ka vismaz 4-5 tūkstoši
apmeklētāju tiek piesaistīti šādiem muzikāliem bērnu un jauniešu pasākumiem. Izveidojot tādu pasākumu, Vidzemes austrumdaļas novadu lauku teritoriju bērniem un jauniešiem tiks dota iespēja jauniešiem sevi parādīt estrādes mūzikā un savu oriģināldziesmu atskaņošanā. Kā arī laureātiem - oriģināldziesmu ierakstīšana studijā un popularizēšana sociālajos tīklos un radio. Ilgtermiņā šis projekts varētu ieviest jaunu tradīciju novadu kultūrā un mūzikā, katru gadu motivējot jaunajiem mūziķiem un autoriem radīt jaunas, mūsdienīgas orģināldziesmas, iepazīties ar dažādiem mūzikas stiliem, atklājot sevī jaunas spējas un talantus, neatkarīgi no tā, cik lielā novadā
dzīvo, kā arī piedalīties sava novada popularizēšanā.