Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Ērgļu novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
21140.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5140.00 EUR
Līdzfinansējums:
16000.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Lai saglabātu brāļu Jurjānu muzikālo mantojumu, akcentējot dzīves vides, latviešu tautas tradīciju, vēsturisko notikumu un personību lomu, iesaistot to aktīvā un mūsdienīgā apritē 2021. gada 11. septembrī Ērgļu novada „Meņģeļos”, Brāļu Jurjānu jubileju gadā norisināsies 15.Latvijas koru saiets. Plānots, ka saietā piedalīsies kori no visas Latvijas, kā arī skolēnu kori. 

3 km no Ērgļiem, Pulgošņa ezera krastā atrodas mūziķu Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs Menģeļi. Šajās mājās19. gs. sākumā saimniekoja Jurjānu dzimta. Šeit dzimuši četri brāļi – Pēteris (1851–1900), Andrejs (1856–1922), Juris (1861–1940), Pāvuls (1866–1948), kuri kļuva par latviešu mūzikas kultūras pamatlicējiem. Četriem brāļiem Jurjāniem, sava laika mežragu kvarteta dalībniekiem, kas dzimuši ik pēc pieciem gadiem 2021. gadā atzīmēsim – Pēterim – 170, Andrejam – 165, Jurim – 160, Pāvulam – 155 – gadu jubilejas ar pasākumu, kas balstīsies uz šādām aktivitātēm: 

2021. gada 11. septembrī 15. Latvijas koru saieta norise:

1) 11.00 Piemiņas brīdis pie Jurjānu vecāku atdusas vietas Blaumaņa kapos Ērgļos.

2) 12.00  Brīvdabas koncerts Ērgļu muižas parkā –  piedalās bērnu deju kolektīvi, bērnu kori un Ērgļu mūzikas skolas pūtēju orķestris. Katram 10-15 minūšu programma.

3) Visas dienas garumā - Bērnu zīmējumu izstāde "Uzzīmē dziesmu!" muzeja " Meņģeļi" pagalmā.

4) Latvijas koru iedziedāto dziesmu akcijas "Iedziedi dziesmu!" audio un vizuālo ierakstu atskaņošana un                 demonstrēšana muzeja "Meņģeļi" pagalmā

5) 17.00 Brīvdabas koncerts Meņģeļos. Piedalās kori no visas Latvijas, Madonas valsts ģimnāzijas jauktais             koris, Ērgļu vidusskolas 1-4 klašu koris, NBS Štāba orķestris.

Visu pasākumu norise tiks plānota atbilstoši valstī noteiktajām epidemioloģiskajām prasībām.

 

 

Mērķi

Projekta izvirzīti sekojoši mērķi:

 • Atzīmēt Brāļu Jurjānu nozīmīgo jubileju gadu,
 • Bērnu un jauniešu kvalitatīva iesaiste kultūras procesos.

Saieta norisēs paredzēta dažādu paaudžu koru un amatierkolektīvu iesaiste. Paredzot ierobežotu pasākumu dalībnieku skaitu klātienē (iepriekšējos koru saietos ieraksti piedalās vairāk nekā 1000 dziedātāju), liels akcents tiek likts uz koru virtuālo sveicienu apkopošanu. Klātienes pasākumu mērķis ir aktualizēt arī paaudžu sadarbību, vienkopus pulcējoties dažādu paaudžu kolektīvus.   

Uzdevumi

 • Popularizēt kultūrvēsturisko mantojumu un Brāļu Jurjānu devumu latviešu koru un instrumentālajā mūzikā,
 • Darīt atpazīstamu brāļu Jurjānu dzimto vietu „Meņģeļi” arī jaunākajā paaudzē,
 • Iesaistīt koru saieta organizēšanā un norisē Latvijas korus un Dziesmu svētku virsdiriģentus,
 • Nodrošināt tradīciju pārmantojamību kora dziedāšanā, iesaistot arī jauniešu un skolu kolektīvus,
 • Nodrošināt Dziesmu svētku nepārtrauktības procesu.

Brāļiem Jurjāniem latviešu mūzikas attīstībā ir nozīmīga loma. Jurjānu Andrejs bija pirmais vispusīgi muzikāli akadēmiski izglītotais latviešu tautas pārstāvis trijās specialitātēs. Bijis latviešu simfonisko partitūru radītājs, nozīmīgu latviešu kora oriģināldarbu autors, latviešu kora kantātes žanra izveidotājs, instrumentālā koncerta žanra radītājs, izcils latviešu izpildītājmākslinieks. Jurjānu Andrejs ir mūzikas kritiķis, pedagogs un  folklorists, kurš vāca, pētīja un sistematizēja latviešu tautas dziesmu melodijas, sakārtojot tās krājumā „Latvju tautas mūzikas materiāli” un izdodot sešās burtnīcās; latviešu izpildītājkolektīva – brāļu Jurjānu mežraga kvarteta organizētājs un vadītājs, Latvijas konservatorijas profesors un viens no pirmajiem Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģentiem un organizētājiem. 
Juris Jurjāns diriģēja pirmo latvisko simfonisko koncertu 1905.gadā Horna dārzā Majoros, vadīja Latvijas Konservatorijā mežraga un pūšamo instrumentu klasi. 
Pāvuls Jurjāns bija pirmais akadēmiski izglītotais latviešu dziedāšanas pedagogs, simfonisko koncertu organizētājs un diriģents, latviešu operas trupas radītājs. 
Vecākais brālis Pēteris Jurjāns savu dzīvi ar aktīvu muzicēšanu nav saistījis. Mežraga spēli ar brāļa palīdzību apguva pašmācības ceļā kā pēdējais ar konkrētu mērķi – izveidot kvartetu. 
 

2. Prioritāte

Vidzemes augstienes ainaviskajā apkārtnē Ērgļu pagasta "Meņģeļos" dzimuši mūziķi brāļi Jurjāni. Līdz šai dienai viņu devums ir nozīmīgs latviešu mūzikā, tāpēc dižgaru jubilejas gadā tradicionāli tiek rīkots Latvijas koru saiets. Šis pasākums aicina Latvijas diriģentus, dziedātājus, kultūras darbiniekus un arī pašmāju - Ērgļu iedzīvotājus izbaudīt atvasaru dziesmotā gaisotnē, būt kopā ar Latvijas kora mūzikas mīļotājiem, kā arī skolēnu koriem un deju kolektīviem no Ērgļu un tuvējiem novadiem

Ieguvēji un mērķauditorija

Projektu realizējot, ieguvums būs visiem pasākuma dalībniekiem un apmeklētājiem. Latvijas jauktie, sieviešu un vīru kori, kā arī skolēnu kori no tuvējiem kaimiņu novadiem, vienosies kopīgi dziedātajās dziesmās un atkal satikšanās priekā. Ar radošu devumu pasākumu papildinās kultūras, izglītības darbinieki un amatieru mākslas kolektīvu dalībnieki, Tautas lietišķās mākslas studijas „Ērgļi” audējas. Projekta rezultātu varēs vērtēt kora dziedātāji no visas Latvijas, Ērgļu novada ļaudis un viesi.

Paredzamie projekta rezultāti

 

 • Latvijas jauktie, sieviešu un vīru kori, kā arī skolēnu kori no tuvējiem kaimiņu novadiem būs izbaudījuši kora dziedāšanas, kopā būšanas sajūtas – ka dziesmai ir vienojošs spēks brāļu Jurjānu dzimtajā vietā „Meņģeļos”.
 • Bērnu deju kolektīvi, Ērgļu vidusskolas 1.- 4. klašu koris, Ērgļu mūzikas skolas pūtēju orķestris ar piedalīšanos brīvdabas koncertā, papildinās pieredzi savā mākslinieciskajā sniegumā un sajutīs lepnumu un patriotisma jūtas par piederību vietai, kurā kultūrvēsturisko mantojumu bagātinājuši brāļi Jurjāni.
 • Labiekārtota un sakopta muzeja „Meņģeļi” teritorija.
 • Kultūras procesu pieejamība Vidzemes augstienes apkārtnes iedzīvotājiem.
 • Sekmēta brāļu Jurjānu kora dziesmas iekļaušana koru repertuāros.
 • Latvijas koru iedziedātā audio materiāla "Iedziedi dziesmu!" iekļaušana muzeja "Meņģeļi" ikdienā.
 • Ieinteresētības radīšana bērnos un skolēnos par brāļu Jurjānu radīto kultūrvēsturisko mantojum (lai piedalītos zīmējumu konkursā, bērniem ir jāiepazīstas ar brāļu Jurjānu tautasdziesmu apdarēm, oriģināldziesmām, un simfoniskajiem skaņdarbiem).
 • Bērnu zīmējumu izstādes "Uzzīmē dziesmu!" iekļaušana mūzeja "Meņģeļi" krājumā.
 • Vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju iesaistīšana pasākuma sagatavošanā un norisē.