Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Jaunpiebalgas novada dome
Projekta kopējās izmaksas:
3181.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2831.00 EUR
Līdzfinansējums:
350.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 2502,00 EUR

Kopsavilkums

Mūsu skolā ir iespēja apgūt 10 dažādus mūzikas instrumentus, 11. mūzikas instruments, ir cilvēka balss. Lielākais izaicinājums ir katru gadu atrast jaunu, interesantu repertuāru, kas būtu piemērots tieši mūzikas skolu līmenim, īpaši jauno latviešu komponistu mūziku. Atzīmējot skolas 35 gadadienu, vēlamies kopīgi radīt dāvanu savai skolai un dalīties tajā ar visām Latvijas mūzikas skolām.

Projekta ietvaros esam paredzējuši kopā ar savas skolas audzēkņiem iziet mūzikas radīšanas ceļu no skaņdarba tapšanai līdz tā izskanēšanai uz koncerta skatuves, piesaistot skolas absolventus. Vēlamies iepazīstināt skolēnus ar mūziķa profesiju.

Mūsu skolas absolvents Emīls Rusovs šobrīd studē Latvijas Mūzikas akadēmijā un komponēt sāka jau mūzikas skolā. Kā viens no jaunajiem latviešu komponistiem ar savu skaņdarbu piedalījās  Māra Sirmā rosinātajā projektā Latvijas simtgadei. Emīls ir apņēmies sakomponēt skaņdarbus 11 mūzikas instrumentiem, kurus var apgūt mūsu skolā. Tie tiks iekļauti skolas audzēkņu repertuārā un projekta noslēgumā, koncertā, tos atskaņos jau publikas priekšā. Autorkoncerta ietvaros notiks komponista tikšanās ar skolēniem, dodot iespēju uzzināt, ko nozīmē profesionāli mācīties un komponēt mūziku.

Klausoties jau sakomponēto mūziku, mākslas programmas audzēkņi veidos savus radošos darbus- zīmējumus un grafikas par dzirdēto skaņdarbu vai instrumentu, tādējādi veidojoties sadarbībai starp mākslām, kas viena otru papildina.

Skaņdarbus vēlamies izdot nošu krājumā, ko pēc projekta beigām vienā eksemplārā plānots nosūtīt visām mūzikas skolām Latvijā.

Nošu krājuma grāmatai vāka dizainu un kopējo noformējumu veidos komponista māsa – Evita Bēta, arī mūsu skolas absolvente, šobrīd jau profesionāla māksliniece.

Mērķi

Iesaistot skolas absolventus, audzēkņus un pedagogus, savā kultūrvidē veicināt jaunradi, nodrošinot līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu mūzikas radīšanas, apgūšanas, vizualizēšanas, atskaņošanas un saglabāšanas procesu, gala rezultātā radot nošu grāmatu un nodrošinot tās pieejamību projekta mērķauditorijai.

Uzdevumi

  1. Radīt 15 kompozīcijas bērnu mūzikas skolu audzēkņiem, kas paredzētas 8-15 gadus veciem skolēniem - komponists Emīls Rusovs;
  2. Iekļaut jaunās kompozīcijas mācību procesā - skolas audzēkņi un pedagogi;
  3. Sagatavot (apgūt) koncerta programmu - skolas audzēkņi un pedagogi;
  4. Izveidot grāmatas dizainu - māksliniece Evita Bēta;
  5. Izveidot grāmatas maketu;
  6. Izdot nošu krājumu (grāmatu) “Mūzika 11 instrumentiem” - sadarbības partneri SIA "ADverts"
  7. Noorganizēt darbnīcu mākslas programmas audzēkņiem, kuras ietvaros tiek veidoti radošie darbi - zīmējumi, grafikas, klausoties Em. Rusova sakomponēto mūziku;
  8. Noorganizēt komponista autorkoncertu un tikšanos ar komponistu, dodot iespēju skolēniem piedzīvot mūzikas rašanās ceļu no tās radīšanas brīža - līdz izskanēšanai koncertā, iepazīstinot skolēnus ar mūziķa profesiju un ceļu līdz profesionāla mūziķa karjerai.
  9. Ārkārtēju apstākļu gadījumā 8. punktu organizēt attālināti - koncerta ierakstu veidojot digitāli, to publicējot skolas mājas lapā un tikšanos ar komponistu organizējot e-vidē.
3. Prioritāte

1.5.3. Profesionālās nacionālās kultūras pieejamību Vidzemē - veidojot unikālu autorkoncertu uz radošas sadarbības pamata ar profesionāļiem, veicinot izpratni par profesionālo mākslu reģionā, dodot iespēju projektā iesaistītajiem dalībniekiem tikties ar jaunradītās mūzikas autoru.
1.5.1. bērnu un jauniešu kvalitatīva iesaiste kultūras procesos, tos izglītojot – iesaistot bērnus projektā kā aktīvus dalībniekus, lai virzītu viņus dziļāk izprast jomu, kurā viņi kā skolēni jau līdzdarbojas.

Ieguvēji un mērķauditorija

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi, koncerta apmeklētāji, klausītāji, Latvijas mūzikas skolu audzēkņi un pedagogi.

Paredzamie projekta rezultāti

Galvenā šī projekta nozīme – ir visa projekta kopējā realizācijas gaita, no idejas - skaņdarbu radīšanas sākuma, kurā piedalās mūsu skolas absolvents, kam seko skaņdarbu apguves process, un mākslas darbu radīšana, kurā iesaistās skolas audzēkņi un pedagogi – līdz koncertam - izstādei, kurā tiek atskaņoti un vizualizēti tieši skolas bērniem radītie skaņdarbi. Tādējādi, radot skolēniem iespēju iepazīt mūziķa profesijas ceļu no bērnu mūzikas un mākslas skolas līdz savas jomas profesionālim, kas darbojas profesijā.

Simboliski tiek noslēgts aplis – jo ikviens profesionālais ceļš sākas no pamatu apgūšanas, kas mūsu gadījumā ir bērnu mūzikas un mākslas skola. Izejot pilnu profesionālo apli – absolventi atgriežas ar savu, nu jau profesionālo pieredzi, ko nodod tālāk, nākamajām paaudzēm. Šis aplis ir nepārtraukts.

Nozīmīgs ir arī fakts, ka grāmatas dizaina autore – mūsu skolas absolvente Evita Bēta ir komponista māsa. Kas apliecina, ka katrā ģimenē, kurā aug bērni – iespēja atrast savu unikālo ceļu ir ikvienam.

Rezultātā – skolas 35 dzimšanas dienai par godu absolventu radīts un noformēts nošu krājums aizceļos pa visu Latvju uz katru mūzikas skolu, kur turpināt savu profesionālo pilnveidi, spēlējot Latvijas komponista jaundarbus, būs iespēja ikvienam Latvijas mūzikas skolu skolēnam.

Mūsdienu latviešu komponistu skaņdarbi tieši mūzikas skolu līmenim ir ļoti nepieciešami, to ir ļoti maz. Šim projektam ir paliekoša pievienotā vērtība, kas aptver ne tikai Piebalgu, Vidzemi, bet visu Latviju.

Un tomēr - ideja izauklēta un īstenota Piebalgā, apliecinot, ka tā vēl arvien ir jaunu mūziķu un mākslinieku šūpulis.