Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola
Projekta kopējās izmaksas:
3240.20 EUR
Finansējums no VKKF:
3096.20 EUR
Līdzfinansējums:
144.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 2168,00 EUR

Kopsavilkums

Projekta ideja ir tieši uzrunāt Siguldas, Smiltenes un šīm pilsētām apkārtējo reģionu mūzikas skolu audzēkņus – potenciālos jaunos mūziķus, iesaistot viņus kopējā muzicēšanā. Projekta pasākumi ieplānoti kā meistarklases, kuru ietvaros Rīgas Saksofonu kvarteta (RSK) mūziķi vada saksofonspēles apmācības un nodarbības jaunajiem mūziķiem ar kopēju noslēguma koncertu apmācības vakarā. Tā kā visi kvarteta mūziķi aktīvi darbojas saksofonspēles pedagoģijas jomā, meistarklašu ietvaros paredzēts dalīties arī metodiskajās atziņās ar vietējiem skolotājiem. Projekta organizētājs Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola (JMRMV) un īstenotājs RSK ir ieinteresēti jaunas profesionālās mūziķu paaudzes veidošanā un izglītošanā un augstvērtīgas mūzikas profesionālās ievirzes attīstībā reģionos. Covid-19 ierobežojumu dēļ instrumentu spēles apmācība jau ilgāku laiku ir norisinājusies attālināti un atstājusi negatīvu iespaidu uz audzēkņu sagatavotību. Tomēr jāmin, ka ne visiem mūzikas skolu audzēkņiem jākļūst par profesionāliem mūziķiem, bet ļoti būtiska ir šīs paaudzes ieinteresēšana, lai darbotos pašdarbības pūtēju orķestros vietējos reģionos, tādējādi veicinot Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspēju arī nākotnē. Noteikti jāatzīmē, ka Covid-19 pandēmijas ieilgšanas gadījumā, ja aktuālie drošības pasākumi valstī joprojām noteiks attālinātu darbu, meistarklases audzēkņiem un metodikas lekcijas pedagogiem, kā arī Rīgas Saksofonu kvarteta koncerts,  tiks veikts attālināti, izmantojot profesionālu tehnisko nodrošinājumu.

Mērķi

Projekta īstermiņa mērķis ir audzēkņu profesionālās kvalitātes celšana un motivācijas veicināšana Covid-19 laikā, kad ilgu laiku mācības ir noritējušas attālināti. Ilgtermiņa mērķis ir veicināt saksofona apguvi profesionālās ievirzes skolās, iesaistot jauniešus tieši. Popularizēt viņu vidū iespēju iegūt labu muzikālo apmācību Siguldas, Smiltenes un apkārtējās mūzikas skolās, ar iespējām to turpināt mūzikas vidusskolās un JVLMA, kā arī augstā līmenī darbojoties reģionālajos pūtēju orķestros un ansambļos.

Uzdevumi

Projekta uzdevumi:

 • Apzināt mūzikas skolas un saksofonspēles pedagogus, kuri iepriekš izteikuši vēlmi piedalīties RSK rīkotajā meistarklašu projektā;
 • Noslēgt Nodomu protokolu, kas apstiprinātu potenciālās mūzikas skolas un šī reģiona apkārtējo mūzikas skolu darbību projektā;
 • Atlasīt, sagatavot un nosūtīt saksofonspēles pedagogiem nepieciešamo repertuāru veiksmīgai koncerta norisei;
 • Aktualizēt saksofonspēles metodiskos jautājumus, iepriekš ar pedagogiem pārrunājot aktuālās problēmas, kuras nepieciešams akcentēt un piedāvāt risinājumus;
 • Sagatavot aktuālas metodiskās lekcijas tēmas un katram mūziķim sagatavoties individuālo meistarklašu darbam, strādājot ar izvirzītajiem problēmjautājumiem;
 • Atbalstīt un motivēt saksofonspēles audzēkņus reģionālajās mūzikas skolās, kas Covid-19 radīto apstākļu dēļ iespējams zaudējuši spēlēšanas motivāciju un atsevišķas instrumenta spēles kvalitātes;
 • Ieinteresēt un aizraut jauniešus ar muzicēšanas prieku, kas veicinātu viņu intereses piedalīties reģionālajos kultūras notikumos – dažādu ansambļu un pašdarbības pūtēju orķestru darbībā, kas sevišķi svarīgi, tuvojoties 2023. gada Dziesmu un deju svētkiem;
 • Ieinteresēt jauniešus apsvērt profesionāla ceļa izvēli ar sarunām meistarklasēs un kopīgu spēlēšanu koncertā;
 • Izvērtēt rezultātus, izdarīt secinājumus, sagatavot un iesniegt atskaites.
1. Prioritāte

JMRMV un RSK ir ieinteresēti jaunas profesionālās mūziķu paaudzes veidošanā un izglītošanā, kā arī kvalitatīvas profesionālās mākslas pieejamībā reģionos. Jo sevišķi svarīgi stimulēt audzēkņu veikumu ir šobrīd, kad Covid dēļ apmācība jau ilgāku laiku ir norisinājusies attālināti un atstājusi negatīvu iespaidu uz audzēkņu sagatavotību. Meistarklašu norise, iesaistot jauniešus interaktīvā procesā, kā arī kopējs koncerts, būs pozitīvs stimuls audzēkņu iedvesmošanā un spēles kvalitātes celšanā

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorijas loks ir plašs. Pirmkārt, tie ir saksofonspēles audzēkņi un pedagogi minēto pilsētu un reģiona mūzikas skolās. Otrkārt, metodikas nodarbības un kopkoncerta norise paredz arī citu pūšaminstrumentu audzēkņu un pedagogu iesaisti projektā. Treškārt, ja koncerta norise būs iespējama ar klausītāju klātbūtni, vakara koncerts piesaista mūzikas interesentus dažādās vecuma grupās: skolēnus, viņu ģimenes, pedagogus, seniorus, visus mūzikas mīļotājus.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta kvantitatīvie rezultāti:

 1. Notikušas meistarklases / individuālās un ansambļu  saksofonspēles stundas RSK mūziķu / pedagogu vadībā ar 25-30 audzēkņiem reģionā – Siguldas Mākslu skolā “Baltais flīģelis” (plānots ap 15-20 audzēkņiem) un Smiltenes Mūzikas skolā (plānots ap 10-15 audzēkņiem);
 2. Saksofonu kopkorī / orķestrī kopīgā muzicēšanā ar RSK mūziķiem reģionā  iesaistīti ap 40 pūšaminstrumentu audzēkņu un viņu pedagogu; ap 25  Siguldā un ap 15 Smiltenē;
 3. Meistarklasēs metodikas nodarbību noklausījušies ap 10-15 pūšaminstrumentu spēles pedagogi reģionā;
 4. Meistarklašu koncertu ar profesionālas mākslas pieejamību reģionos noklausījušies ap 200 klausītāji – ap 120 klausītāju koncertzālē “Baltais flīģelis” Siguldā un ap 80 klausītājiem Smiltenē (atkarībā no Covid-19 aktuālajiem noteikumiem publisku pasākumu norisē un to apmeklēšanā).

 

Projekta kvalitatīvie rezultāti:

 1. Īstenota kvalitatīva meistarklašu norise augstākās mūzikas izglītības profesoru / lektoru  vadībā;
 2. Īstenots kopīgs koncerts jauniešu ieinteresētības veicināšanai;
 3. Radīta iespēja jauniešiem Latvijas reģionos piedalīties profesionālas mākslas tapšanas procesā, apzinot sevi kā līdzvērtīgu un piederīgu Latvijas mūzikas un profesionālās mūzikas kultūrai;
 4. Jauniešu un vietējo iedzīvotāju redzesloka paplašināšana un iesaiste, sev rodot jaunas un paliekošas kultūras vērtības mūzikā;
 5. Veicinātas zināšanas un rosināta izpratne par akadēmiskās saksofonmūzikas jomu tajā tieši iesaistītajiem jauniešiem;
 6. Veicinot jauniešu interesi par pūšaminstrumentu spēli, vienlaikus rosināta jaunās paaudzes interese un darbība vietējos pašdarbības pūtēju orķestros, kas ir ļoti būtiski, tuvojoties 2023. gada Dziesmu un deju svētkiem, tādējādi stiprinot tradīcijas ilgtspēju;
 7. Veicināta latviešu mūzikas aktualitāte un ilgnoturība uz Latvijas koncertskatuvēm reģionos un jauniešu iepazīstināšana ar repertuāru.