Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Valkas novada dome
Projekta kopējās izmaksas:
4673.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3196.00 EUR
Līdzfinansējums:
1477.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekts iecerēts kā atbalsts skolu jaunatnes motivācijas veicināšanā kvalitatīvas mūzikas izglītības iegūšanas procesā. Projekta gaitā iecerētas daudzveidīgas, sabalansētas un pārdomāta satura aktivitātes, lai papildinot un turpinot viena otru, iesaistītu plašu dalībnieku loku uzstādīto projekta mērķu sasniegšanai.

3 dienas skolēni radošā darbnīcā „Skaņu virpulis” jēgpilni pavadīs laiku interaktīvās muzikālās nodarbībās, dziedās, spēlēs instrumentus, sportos,  jautrība mainīsies ar nopietnību: izzinās skolas 75 gadu vēsturi, iepazīsies ar Cimzes daiļradi un semināru, dosies aizrautīgā izbraucienā ar kājminamo drezīnu.

Lai skolu jaunatni rosinātu radošai darbībai un iepazīstinātu sabiedrību ar komponista Māra Lasmaņa daiļradi, notiks autorkoncerts, kuru vadīs un uzstāsies pats komponists, viesmākslinieki un skolas audzēkņi. Autorkoncerts būs kā kvalitatīvas mūzikas paraugstunda gaumes un profesionālo iemaņu izkopšanā.

Lai mērķtiecīgi virzītu un paaugstinātu mūzikas izglītības kvalitāti, valstī atzīti mūzikas pedagogi vadīs meistarklases flautas, klavieru un vijoles spēles audzēkņiem, vecākiem un skolotājiem, tādējādi attīstot audzēkņu un pedagogu profesionālo meistarību.

Dažādosim koncertdarbību, 2 koncertos piedāvājot jauno mākslinieku – mūzikas vidusskolu un vienas no vadošās mūzikas skolām audzēkņu sniegumu. Koncerti notiks kā vienaudžu pozitīvais piemērs, stimuls, motivējošā iedarbība un izaicinājums „es arī tā varu?”

Skolu jaunatnei, sabiedrībai tiks nodrošināta augstvērtīgas mūzikas pieejamība, muzikālās izglītības kvalitātes paaugstināšana un muzikālās gaumes izkopšana – kultūras process, kas ilglaicībā veicinās sabiedrības tieksmi pēc kultūrvides kvalitātes.

Mērķi

Projekta "Radošais mūzikas virpulis Valkā” mērķis ir veicināt kvalitatīvu, daudzveidīgu un līdzsvarotu mūzikas izglītības procesu attīstību Vidzemē, veicināt sabiedrības vajadzību pēc kultūrvides kvalitātes un motivēt reģiona skolu jaunatni radošajai izaugsmei.

Katra projekta aktivitāte ir izvēlēta mērķtiecīgi, ar savu mazo mērķi un uzdevumu, un, tos realizējot, projekta beigās nonāksim pie sasniegta uzstādītā kopīgā projekta mērķa.

 

Uzdevumi

  • Radīt iespēju Vidzemes skolu jaunatnei un visai sabiedrībai baudīt augstvērtīgu jauno mākslinieku – mūzikas skolu audzēkņu, profesionālo vidējo mācību iestāžu audzēkņu un viņu pedagogu uzstāšanos.

Viens no skolas izglītības uzdevumiem ir veidot harmonisku, radoši attīstītu personību, kas cieši sasaucas ar vietējo un reģiona kultūras dzīvi un notikumiem. Ar projekta līdzdalību vietējā sabiedrībā veicināsim kultūras procesu daudzveidību un sabalansētību, piedāvājot Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas un vidusskolas audzēkņu instrumentu, to starp reto (arfa, oboja) spēli un Alfr. Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas vokālās un kordiriģentu nodaļas audzēkņu un pedagogu koncertu.

  • Organizējot koncertus un autorkoncertu, nodrošināt iespēju daudzveidīgu kvalitatīvas mūzikas iespaidu gūšanai.

Mūsdienu tehnoloģiju laikmetā īpaša vieta un nozīme ir kvalitatīvu pašmāju mākslas un kultūras vērtību iepazīšanai, novērtēšanai un cienīšanai. Noorganizējot 3  saturiski augstvērtīgus koncertus, nodrošināsim programmu dažādību  gan izpildītāju, gan skaņdarbu ziņā. Koncertos skanēs vokālā latviešu komponistu oriģinālmūzika - pārsvarā ar Vidzemi saistīto komponistu dziesmas (Alfr. Kalniņš, Im.Kalniņš, V.Kaminskis), un instrumentālā mūzika, ansambļi J.Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas un vidusskolas, Alfr. Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas un J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas audzēkņu izpildījumā. Iepazīsim Māra Lasmaņa daiļradi, kura bērnu dziesmas un instrumentālie skaņdarbi ir izdoti daudzos nošu krājumos un ir iecienīti un iekļauti  mūzikas skolu repertuārā.

  • Ar iesaistīšanos meistarklasēs un radošajās darbnīcās, kā arī ar noorganizētajiem koncertiem  nodrošināt mūzikas izglītības daudzveidīgumu, sabalansētību, izglītības kvalitāti, paplašināt skolu jaunatnes muzikālo pieredzi un attīstīt radošumu. 
  • Vasaras brīvlaikā skolu jaunatnei  organizēt jēgpilnu un mērķtiecīgu brīvā laika pavadīšanu 3 dienu radošajā darbnīcā „Skaņu virpulis”.
  • Skolu jaunatnei un visai sabiedrībai ar kvalitatīvas mūzikas paraugiem attīstīt muzikālos priekšstatus un muzikālo gaumi, padziļināt profesionālās mūzikas izpratni un  vēlmi apmeklēt klasiskās mūzikas koncertus.

 

 

 

 

1. Prioritāte

Izvēlējāmies Projekta 1. prioritāti, jo tā vistiešākajā veidā atbilst un sasaucas ar J. Cimzes Valkas Mūzikas skolas Nolikumā noteiktajiem pamatmērķiem un no tā izrietošajiem iestādes uzdevumiem par kvalitatīvas muzikālās izglītības veicināšanu, mūzikas izpratnes veidošanu, skolēnu radošās darbības un talantu attīstības veicināšanu, skolas vecuma bērnu iesaistīšanu kultūras procesos un motivēšanu jēgpilnai laika pavadīšanai, kas sakrīt ar Vidzemes kultūras programmas 2021. prioritāti.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta labumu kopumā gūs 500 personas - t.sk. 3 koncertu apmeklētāji,
dalībnieki: Jāz.Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas un vidusskolas audzēkņi un pedagogi 20
Alfr. Kalniņa Cēsu mūzikas vsk. audzēkņi un pedagogi 20
J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi 120
Radošās darbnīcas dalībnieki 30 personas
Meistarklašu dalībnieki 50 personas (skolēni, vecāki, pedagogi)
Valkas sabiedrība, īpaši Valkas pilsētas skolu jaunatne un koncertu klausītāji no Valgas.Paredzamie projekta rezultāti

Notikuši divi koncerti un viens autorkoncerts ar kopējo dalībnieku skaitu 450 (koncertus vidēji apmeklē ap 100 - 120 klausītāju, vēl koncertu dalībnieki, pedagogi, tehniskais personāls)

3 dienas notikusi Radošā darbnīca "Skaņu virpulis" divās grupās ar kopējo dalībnieku skaitu 30

Notikušas klavieru, flautas un vijoles meistarklases ar dalībnieku skaitu 50

Ar projekta gaitā veiktajiem uzdevumiem un atšķirīgajām, sabalansētajām aktivitātēm sasniegts galvenais izvirzītais projekta mērķis veicināt kvalitatīvu, daudzveidīgu un līdzsvarotu mūzikas izglītības procesu. Projekta rezultātā tiks nodrošināta sabalansēta un kvalitatīva kultūras, tai skaitā mūzikas izglītības procesu attīstība Vidzemē. Ar notikušajiem koncertiem skolu jaunatnei un sabiedrībai nodrošināta augstvērtīgas mūzikas pieejamība, iepazīstināšana ar latviešu komponistu, t.sk. ar Vidzemi saistīto (Alfrēds Kalniņš, Aldonis Kalniņš, Valters Kaminskis, Imants Kalniņš, Oļģerts Grāvītis) daiļradi, muzikālās gaumes izkopšana, kas ilglaicībā veicinās sabiedrības tieksmi pēc kultūrvides kvalitātes. Projekta dalībnieki - J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas audzēkņi, iesaistoties un muzicējot radošās darbnīcas „Skaņu virpulis” nodarbībās, komponista Māra Lasmaņa autorkoncertā un, piedaloties pieredzes bagātu pedagogu vadītās meistarklasēs, paaugstinās profesionālo  pieredzi, tādējādi uzlabosies jauniešu pašvērtējums, pārliecība par saviem spēkiem, profesionālo varēšanu. Rezultātā pozitīvā virzienā mainīsies jauniešu attieksme pret mūzikas mācīšanās procesu - viņi būs motivēti jauniem sasniegumiem, tiks veicināta pašmāju jaunrades attīstība, kas tālāk rezultēsies kā mācību kvalitātes uzlabošanās un iespējamā tālākā karjeras virzība profesionālās mūzikas izglītībā. Pēcprojekta laikā veiksmīgākie audzēkņi būs kā paraugs un dzinulis pārējiem, līdz ar to paaugstināsies mikrovides labvēlīgā gaisotne skolu jaunatnes mūzikas izglītības radošās pilnveides procesā.