Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
biedrība Tradicionālās kultūras iniciatīvu centrs "KasTe"
Projekta kopējās izmaksas:
7220.31 EUR
Finansējums no VKKF:
6545.31 EUR
Līdzfinansējums:
675.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 4582,00 EUR

Kopsavilkums

Biedrības TKIC „KasTe” Drabešu muižas Amatu māja piedāvā interesentiem apgūt tradicionālos amatus – aušanu, rotu kalšanu, ādas apstrādi, keramiku, mūzikas instrumentu gatavošanu un citus. Sevišķi liela vērība tiek pievērsta nemateriālā kultūras mantojuma izpētei, senajiem amatiem un prasmēm, to apguvei, tālāk nodošanai un popularizēšanai.

Lai pilnveidotu seno prasmju apguvi un iedzīvinātu arheoloģiskajos izrakumos atrasto materiālu atbilstošā vidē, iecerēts izpētīt Drabešu Liepiņu senkapu arheoloģiskos atradumus, kas glabājas Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā.

Arheoloģiskie izrakumi senvietā veikti laikā no 1971. un 1973. gadam arheologa J. Apala vadībā, tajos atsegti 158 vēlā dzelzs laikmeta (11.-13. gs.) latgaļu apbedījumi un  iegūtas 1011 reģistrētas senlietas.

 Neskatoties uz šo atradumu pieejamību, plašākai sabiedrībai tas nav zināms un līdz šim arī maz izmantots, jo šie materiāli vēl nav piedzīvojuši ne zinātnisku izvērtējumu, ne arī izvērstu publikāciju. Tomēr senvietas materiāls ir ļoti plašs, daudzpusīgs un nozīmīgs gan plašākā latgaļu materiālās kultūras, gan sevišķi konkrētā Drabešu pagasta vēstures kontekstā.

Atradumi tiks izpētīti, uzmērīti, fotografēti,  tiks sarīkoti 4 semināri,  un izveidots metodiskais materiāls un apraksti seno tērpu, rotu, ādas un sadzīves priekšmetu atdarinājumu izgatavošanai. To darīs amatu meistari un pieacinātie eksperti. Ar metodisko materiālu tiks iepazīstināti Drabešu muižas Amatu mājas pulciņu dalībnieki un citi interesenti.   Tas  tiks izmantots seno tērpu un sadzīves priekšmetu atdarinājumu izgatavošanai, kas veidos Amatu mājas seno tērpu un sadzīves priekšmetu kolekcju un būs pieejams tūristiem, amatu meistariem un citiem interesentiem. 

Mērķi

Projekta mēŗkis ir iedzīvināt senvēstures mantojumu tam atbilstošā vidē, īstenot seno amata prasmju apguvi, pilnveidošanu un tālāk nodošanu, iepazīstināt plašāku sabiedrību ar mazāk zināmām un maz izmantotām arheoloģisko materiālu liecībām - Drabešu Liepiņu senkapu tekstilatradumiem, rotu paraugiem, ādas izstrādājumiem un citiem, kas glabājas Latvijas Nacionālajā vēstures muzeja krājumā, sagatavot metodisku materiālu seno tērpu atdarinājumu izgatavošanai.

 

Uzdevumi

Lai sasniegtu projekta mērķi, jāveic sekojoši uzdevumi: 1. Jāiepazīstas ar informāciju par senlietu atradumiem Drabešu Liepiņu senkapos; 2. Jāapmeklē Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, jāiepazīstas un jādokumentē interesantākie atradumi, rotas, ādas priekšmeti, tekstilijas u.c. 3. Jāveic identificēšana, uzmērīšana un fotografēšana. 4. Jāizvērtē iegūtā informācija, jāveido apraksti, digitālās prezentācijas. 5. Jāsagatavo metodiskais materiāls seno tērpu un citu priekšmetu atdarinājumu izgatavošanai.  6. Jāsarīko semināri par   seno tērpu, rotu un ādas priekšmetu vēsturi, to izgatavošanas tehnoloģijām un paņēmieniem un iespējām mūsdienās izgatavot atdarinājumus.

2. Prioritāte

Projektā paredzēta tradicionālo zināšanu un amata prasmju izpēte, iepazīstot Latvijas Nacionālā vēstures muzejā esošo Drabešu Liepiņu senkapu arheoloģisko atradumu materiālu, izpētot, dokumentējot un apgūstot to, izmēģinot praksē un nododot tālāk un līdz ar to popularizējot seno amatu prasmes.

Ieguvēji un mērķauditorija

Amatu mājas meistari, pulciņu dalībnieki, semināru dalībnieki, citi apmeklētāji,un seno amatu interesenti.

Paredzamie projekta rezultāti

  Tiks izpētīts Drabešu Liepiņu senkapu arheoloģiskais materiāls, kas glabājas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumā /158 apbedījumi vēlā dzelzs laikmeta apbedījumi ar 1011 reģistrētām senlietām/. kas plašākai sabiedrībai nav zināms un līdz šim maz  izmantots.  

Tiks sagatavots metodiskais materiāls, kas kalpos kā vadlīnijas seno tērpu atdarinājumu izgatavošanā. Materiāls būs nozīmīgs pienesums gan plašākā latgaļu materiālās kultūras, gan  konkrētā Drabešu pagasta vēstures kontekstā.

Tiks sarīkoti 4 semināri, kas iepazīstinās Amatu mājas meistarus, pulciņu dalībniekus un plašāku sabiedrību ar senkapu arheoloģisko materiālu, to izgatavošanas paņēmieniem un iespējām. 

Projektā paveiktais veicinās seno amata prasmju popularizēšanu, apguvi un pilnveidošanu, kā arī kalpos par pamatu tālākai izpētei un seno tērpu atdarinājumu izgatavošanai.