Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA “Malienas Ziņas”
Projekta kopējās izmaksas:
2516.80 EUR
Finansējums no VKKF:
2516.80 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Jau gadu mēs dzīvojam laikā, kam ir jāpielāgojas, pieņemot, ka tas īslaicīgi vai ilgtermiņā varētu kļūt par "jauno normālo situāciju." Ierobežojumi un aizliegumi, kas noteikti "Covid-19" pandēmijas ierobežošanai Latvijā, būtiski izmainījuši arī Latvijas kultūras nozares ikdienas darbu, pilnībā uz laiku atceļot un ierobežojot pasākumus ar liela cilvēku skaita dalību. Tādēļ pat pēc ārkārtas stāvokļa un daļēju ierobežojumu atcelšanas kultūras sektors lielā mērā turpinās atrasties faktiskā dīkstāves stāvoklī. No vienas puses, tas rada apdraudējumu nozarei, no otras puses – rada apstākļus, kas zināmā mērā veicina veidot jaunus produktus un izmēģināt jaunas attiecību formas ar auditoriju. Tā ir pozitīvā pieredze, kas jāpopularizē.

Arī Alūksnes un Apes novadu kultūras nozares cilvēki šī gada laikā ir pratuši rast radošus risinājumus, kā krīzes laikā turpināt piedāvāt dažādas izglītojošas un izklaidējošas kultūras norises. Kā dzimst idejas, kā tās izdodas īstenot, kādi resursi tam vajadzīgi un kāda ir auditorijas atsaucība inovatīvo risinājumu izmantošanā, 8 publikācijās laikrakstā "Alūksnes un Malienas Ziņas" un video sižetos portālā "Alūksniešiem.lv" dalīsies abu novadu kultūras un tūrisma nozares darbinieki un organizācijas. Plānots, ka šie stāsti varētu kalpot kā iedvesma, un veiksmīgo pieredzi varētu pārņemt kolēģi, ģenerējot savas kultūras norišu idejas un īstenojot tās. Situācijā, kad iedzīvotājiem nav pieejamas tradicionālās kultūras baudīšanas iespējas, veiksmīgie pieredzes stāsti iedvesmotu kultūras nozari dažādot piedāvājumu ar jauniem risinājumiem, kas pielāgoti šim laikam. Ieguvēji būtu arī iedzīvotāji, kuri radošos risinājumus izmantotu, mazāk izjūtot tradicionālo kultūras norišu trūkumu.

Mērķi

Cilvēkiem pandēmijas ierobežojumu laikā pietrūkst tradicionālo kultūras norišu, un kaut kas ir jārada to vietā. Pat, ja tradicionālās norises atjaunosies, kultūras piedāvājumā vienmēr noderēs inovatīvi virzieni, tradicionālo pilnveidošana ar jauniem, radošiem risinājumiem, tādēļ projektā apgūto pieredzes stāstu (kas tiks realizēti publikāciju un video sižetu formātā) mērķis ir iedvesmot un veicināt radošumu, jaunradi un inovācijas kultūras norišu plānošanā un īstenošanā atbilstoši pašreizējam laikmetam.

Uzdevumi

Lai radītu šos pieredzes un iedvesmas stāstus publikāciju un video sižetu formātā, laikraksta "Alūksnes un Malienas Ziņu"/portāla "Alūksniešiem.lv" darbinieki veidos:

- 8 pamatintervijas ar kultūras nozares darbiniekiem, kuri šajā pandēmijas laikā pratuši pielāgot un dažādot savu kultūras piedāvājumu, radot neparastas, inovatīvas norises. Tiks izzināts inovatīvo kultūras norišu apmeklējums un iespējamā iegūtā finansiālā atdeve, ja tāda paredzēta;

- atspoguļos tās fotogrāfijās, video sižetos vai citos ilustratīvos materiālos, kas ievietojami laikrakstā un/vai portālā;

- publikācijās lasītājus iepazīstinās ar kultūras darbinieka/organizācijas plāniem turpmākajiem radošajiem risinājumiem, kas ieinteresēs kultūras baudītājus;

- pieredzes stāstus papildinās ar kultūras piedāvājuma lietotāju atsauksmēm par konkrēto norisi, aptaujām, kas izzinās kultūras piedāvājuma lietotāju vajadzības;

- pieredzes stāstus papildinās ar ekspertu komentāriem ar šīs jaunrades vērtējumu;

- pieredzes stāstus papildinās ar kultūras nozares vadības komentāriem par nepieciešamajiem resursiem un kompetencēm, kas veicina inovatīvu risinājumu pielietošanu;

- visus iepriekšminētos materiālus popularizēs laikraksta/portāla sociālajos tīklos, rosinot diskusiju un atgriezenisko saiti no lasītājiem.

4. Prioritāte

Kultūras nozare jau gadu dzīvo situācijā, kurā tradicionālā kultūras baudīšana pilnvērtīgi nav iespējama. Tā mainās līdzi laikam, mēģinot radīt inovatīvus produktus un pakalpojumus kultūras aktivitāšu cienītājiem un izmēģina arvien jaunas formas ar auditoriju. Pozitīvā pieredze ir jāpopularizē, tādēļ projekta "Jaunais normālais kultūrā Alūksnes un Apes novados" gaitā laikraksts "Alūksnes un Malienas Ziņas"/portāls "Alūksniešiem.lv" par to stāstīs 8 publikācijās un video sižetos.

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorija - laikraksta "Alūksnes un Malienas Ziņas" abonenti, lasītāji, portāla "Alūksniešiem.lv" lietotāji, kas ir arī kultūras piedāvājuma lietotāji Alūksnes un Apes novados.
Abonenti un lasītāji ~ 14 000; portālu vidēji mēnesī apmeklē ~ 27000 unikālo lietotāju.
Mērķauditorija - kultūras nozares darbinieki, kuri varēs iedvesmoties viens no otra pieredzes stāstiem, kultūras piedāvājuma lietotāju, ekspertu atsauksmēm, dažādojot turpmāko piedāvājumu ar jauniem inovatīviem risinājumiem.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks sasniegta mērķauditorija - laikraksta "Alūksnes un Malienas Ziņas" abonenti, lasītāji, portāla "Alūksniešiem.lv" lietotāji, - kas ir arī kultūras piedāvājuma lietotāji Alūksnes un Apes novados. Tāpat rezultātā tiks sasniegta mērķauditoriju - kultūras nozares darbinieki, - kuri projekta gaitā īstenotajās publikācijās varēs iedvesmoties viens no otra pieredzes stāstiem, kultūras piedāvājuma lietotāju, ekspertu atsauksmēm, dažādojot turpmāko piedāvājumu ar jauniem inovatīviem risinājumiem.

Projekta rezultātā mērķauditorijas sasniegs 8 publikācijas, katra vienas laikraksta lappuses apjomā. Laikraksta lappusē ietilps intervija, atsauksme, eksperta viedoklis, vizuālais materiāls. Portālā plānoti 8 video sižeti vai citi multimediāli materiāli atbilstoši konkrētajai tēmai, kā arī lasītāju/kultūras piedāvājuma lietotāju aptaujas.