Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Ogres teātris"
Projekta kopējās izmaksas:
7475.00 EUR
Finansējums no VKKF:
4100.00 EUR
Līdzfinansējums:
3375.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Ogres teātris 2020. gada oktobrī ar Ogres pašvaldības deputātu vienbalsīgu lēmumu ieguvis profesionāla teātra statusu, kļūstot par vienu no Latvijas reģionālajiem teātriem līdzās Valmieras, Liepājas, Rēzeknes, Daugavpils teātriem. Teātra māksliniecisko attīstību 15 gadu garumā veicinājis režisora un pedagoga Jāņa Kaijaka darbs ar aktieriem, radot spēcīgu, vienā stilistikā spēlējošu domubiedru grupu. Trupas kodols ir aptuveni 20 dažādu vecumu aktieri, no kuriem lielākā daļa saņēmuši profesionālu teātra kritiķu u. c. ekspertu atzinību un apbalvojumus, kā arī virkne jaunpienācēju, tostarp Ogres Teātra studijas dalībnieki, kuriem darbība studijā ir pirmā saskarsme ar skatuves mākslu.

Ogres teātra darbībā īpaša uzmanība pievērsta aktieru profesionālajai izaugsmei, izvēloties sarežģītu repertuāru (H.Ibsena, O.Vailda, A.Čehova, B.Brehta, Ž.Kokto u.c. dramaturģiju), jauniestudējumiem piesaistot profesionālas radošās komandas, piedāvājot jaunus aktieriskos uzdevumus. Ogres teātra aktieru profesionālajai izaugsmei, sevišķi pandēmijas ierobežojumu laikā, kad teātri ir slēgti, nepieciešamas meistarklases, kas ļautu papildināt zināšanas par teātra teoriju, vēsturi, skatuves runu, aktiermeistarības rīkiem un izpausmēm mūsdienu teātrī, izmantojot laiku, kad aktieri nav noslogoti aktīvā repertuārā.

Projekta ietvaros plānots īstenot virkni izglītojošu meistarklašu, kas uzturēs tonusu laikā, kad netiek spēlētas repertuāra izrādes, paplašinās zināšanas un cels aktiermeistarības latiņu, nodrošinot augstu māksliniecisko līmeni teātra turpmākajā darbībā. Meistarklašu rezultāti sniegs ieguldījumu gan Ogres teātra trupas attīstībā, gan kultūras profesionālajā izaugsmē Vidzemes plānošanas reģionā.

Mērķi

Projekta tiešais mērķis – veicināt Ogres teātra aktiertrupas profesionālo izaugsmi, nodrošinot augstu māksliniecisko līmeni Ogres pilsētas teātra izrādēm un līdz ar to sniedzot ieguldījumu teātra attīstībā.

Projekta ilgtermiņa mērķis – nodrošināt profesionālas mākslas procesa izaugsmi un pieejamību Latvijas reģionos (ārpus galvaspilsētas), attīstot profesionāla reģionāla teātra tradīcijas un darbību Ogres pilsētā un tādējādi veicinot kvalitatīvu kultūras piedāvājumu Vidzemes plānošanas reģionā.

Uzdevumi

  1. Piesaistīt teātra nozares profesionāļus, kas sniegtu zināšanas tādās skatuves mākslas jomās kā teātra teorija un vēsture, skatuves runa, aktiermeistarības rīki, tehnikas un izpausmes mūsdienu teātrī;
  2. Izvērtēt epidemioloģisko situāciju valstī, organizējot klātienes vai attālinātas (Zoom konferences) meistarklases aktieriem;
  3. Nodrošināt Ogres teātra aktieru, kā arī Ogres Teātra studijas dalībnieku iesaisti meistarklašu norisē gan kā klausītājiem, gan līdzdalībniekiem;
  4. Veikt meistarklašu video ierakstus, tādējādi nodrošinot meistarklašu satura pieejamību un izmantojamību nākotnē Ogres teātra aktieru un Ogres Teātra studijas dalībnieku vajadzībām;
  5. Nodrošināt projekta publicitāti teātra mājaslapā, sociālajos tīklos un medijos, popularizējot projekta rezultātus.
3. Prioritāte

Projekta rezultāti balstās sadarbībā starp skatuves mākslas pasniedzējiem un Ogres teātra aktiertrupu. Projekta galarezultāti veicinās profesionālas reģionālas mākslas izaugsmi un kvalitāti Vidzemes plānošanas reģionā, sniedzot ilgtermiņa ieguldījumu Ogres teātra kā reģionāla teātra attīstībā.

(Vienlaikus līdzās pamatprioritātei projekts veicinās bērnu un jauniešu – Ogres Teātra studijas audzēkņu iesaisti kultūras procesos un izglītošanos skatuves mākslas jomā.)

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta tiešie ieguvēji – Ogres teātra aktieri un Ogres Teātra studijas dalībnieki, kuriem meistarklašu pieredze ļaus celt aktiermeistarības latiņu, paplašinās zināšanas teātra teorijā un praksē.
Projekta galvenie ieguvēji jeb mērķauditorija ir ikviens teātra interesents Vidzemes plānošanas reģionā, jo meistarklašu mērķis ir veicināt Ogres teātra izrāžu mākslinieciskā līmeņa celšanos un līdz ar to – profesionālas reģionālas mākslas attīstību un kvalitatīvu piedāvājumu ārpus Rīgas.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta ietvaros plānots noorganizēt 6 meistarklases Ogres teātra aktieriem un Ogres Teātra studijas dalībniekiem. Plānotais katras meistarklases dalībnieku skaits – 20-30 cilvēku.

Projekta ietvaros plānots sniegt papildu zināšanas un iemaņas teātra teorijā, vēsturē un praksē (aktiermeistarībā un skatuves runā) Ogres teātra aktieriem un Ogres Teātra studijas audzēkņiem. Projekta gala rezultāts – Ogres teātra aktiermeistarības attīstība, kas veicinās Ogres pilsētas teātra kā reģionāla teātra māksliniecisko izaugsmi un kultūras dzīves bagātināšanos Vidzemes plānošanas reģionā, veicinot kvalitatīva teātra piedāvājuma pieejamību Ogres pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.