Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs
Projekta kopējās izmaksas:
5220.50 EUR
Finansējums no VKKF:
2950.00 EUR
Līdzfinansējums:
2270.50 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekta “Piecas dienas Vēveros” ietvaros Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcijā Vecpiebalgas Vēveros paredzēts no 16.-27.augustam veidot divus 5 dienu garu nodarbību ciklus Piebalgas novadu skolniekiem. Nodarbību saturs balstīts tradicionālajā amatniecībā, kultūrā un vēsturē. Projekta rezultāti un mērķi ir sekojoši: attīstīt kvalitatīvu bērnu un jauniešu kultūrizglītību; veicinātu skolēnu vispusīgu intelektuālo, psiholoģisko, sociālo uz latviešu tradīcijām un etnogrāfiju balstītu attīstību; radītu interesi par vēsturi, etnogrāfiju un amatniecības tradīcijām; sniegtu iespēju apgūt konkrētas amatu iemaņas un pārmantot amatniecības tradīcijas.

Projekts "Piecas dienas Vēveros" īstenots jau 6 gadus un 2018., 2019. gadā to finansiāli atbalstīja VKKF, bet 2020.g. VPR Vidzemes Kultūras programma. Šo gadu laikā ir izveidojusies laba sadarbība ar Jaunpiebalgas Mūzikas un Mākslas skolu, kuras audzēkņi ar lielu interesi iesaistās nometnes aktivitātēs.

Šogad, sakarā ar skolnieku un vecāku interesi, ir iecerēts norises apjomu dubultot, piedāvājot tajā iesaistīties plašākam dalībnieku lokam. Līdz ar to nodarbības iecerētas 2x5 dienu garumā un tajās kopumā piedalīsies 32 skolnieki. Projekta ietvaros paredzēts piedāvāt 5 dienu (no 16.-20.augustam) garu nodarbību ciklu 16 Jaunpiebalgas Mūzikas un Mākslas skolas audzēkņiem un 5 dienu (no 23.-27.augustam) garu nodarbību ciklu 16 Vecpiebalgas vidusskolas mākslas programmas audzēkņiem. Minētajā laikā nodarbības plānotas no 10:00 – 16:30, pēc tam audzēkņi ar autobusu pedagoga uzraudzībā tiek nogādāti mājās.

Mērķi

Projekta galvenais mērķis ir: bērnu un jauniešu kvalitatīva kultūrizglītība. Veicināt skolēnu vispusīgu intelektuālo, psiholoģisko, sociālo uz latviešu tradīcijām un etnogrāfiju balstītu attīstību. Radīt interesi par vēsturi, etnogrāfiju un amatniecības tradīcijām. Sniegt iespēju apgūt konkrētās amatu iemaņas un pārmantot amatniecības tradīcijas.

Uzdevumi

Projekta galvenais uzdevums ir: no 16.-27.augustam organizēt un īstenot radošu nodarbību ciklu “Piecas dienas Vēveros” skolas vecuma bērniem un jauniešiem vēstures, etnogrāfijas un amatniecības zīmē, kvalificētu pedagogu un amatnieku uzraudzībā.
Projekta papildus uzdevumi ir:
• Attīstīt skolēnu intelektuālo jomu, tā paplašinot viņu sadarbības iespējas un kvalitāti;
• Radīt apstākļus dažādi radošu ideju realizēšanas iespējām;
• Mazināt šķēršļus, kuri mēdz rasties līdzdarbojoties grupu darbā;
• Ar amatu prasmju izzināšanu attīstīt fiziskās un garīgās īpašības;
• Radīt apstākļus savu spēju realizēšanai un jauno iemaņu iegūšanai;
• Piedāvāt aktivitātes, kas veicinātu skolnieku spēju uzņemties atbildību un kvalitatīvi veikt sev uzticētos pienākumus, izpratni par komandas darbu, kā arī biedriskumu savstarpējās attiecībās;
• Organizēt darbu grupās, nodrošinot pozitīvu atmosfēru un radot sadarbošanās nepieciešamību dalībnieku starpā.

1. Prioritāte

1. Prioritāte tika izvēlēta, jo projekta galvenā mērķauditorija ir bērni un jaunieši. Arī projekta mērķi un uzdevumi ir saistīti ar kvalitatīvu bērnu un jauniešu kultūrizglītību un brīvā laika pavadīšanas iespējām, kuras balstītas novada vēsturē, tradicionālo amatu un prasmju vērtībās.

Ieguvēji un mērķauditorija

Jaunpiebalgas Mūzikas un Mākslas skolas skolnieki, jaunieši;
Vecpiebalgas vidusskolas mākslas programmas skolnieki, jaunieši;
Skolēnu un jauniešu vecāki;
Pedagogi un amatnieki;
Sabiedrība kopumā.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta norisēs tiks iesaistīti 32 skolnieki (16 no Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas un 16 no Vecpiebalgas vidusskolas mākslas programmas). Projekta īstenošanas gaitā tiks sasniegti sekojoši rezultāti:
* Skolniekos būs radīt interesi par vēsturi, etnogrāfiju un amatniecības tradīcijām;
* Tiks apgūtas konkrētās amatu iemaņas un pārmantotas amatniecības tradīcijas;
* Skolnieki būs uzlabojuši komunikācijas prasmes – pratīs strādā komandā, viens otru atbalstīt un palīdzēt;
* Audzēkņi būs ieguvuši pamatzināšanas dažādās amatu prasmēs un padziļinātu ieskatu novada vēsturē un attīstībā;
* Bērni būs lietderīgi pavadījuši savas vasaras brīvdienas, papildinājuši savas zināšanas un ieguvuši jaunus draugus;
* Pēc nometnes bērni būs kļuvuši zinošāki, atraisītāki un draudzīgāki, kā arī tiks attīstīti un pilnveidoti skolnieku talanti, celta viņu pašapziņa;
* Līdztekus ieguvēji būs skolnieku vecāki, kuri bez bērna pilnveides pastarpināti iegūs informāciju par amatniecības tradīcijām un kultūrvēsturiskajām vērtībām;
* Rezultāti saistāmi arī ar Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcija “Vēveri” attīstību. Tā turpinās uzkrāt pieredzi projektu realizēšanā; popularizēs LEBM lauku ekspozīciju “Vēveri” plašākai sabiedrībai; turpinās amatniecības tradīciju saglabāšanu, pārmantošanu un popularizēšanu.