Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība Vītolēni
Projekta kopējās izmaksas:
17934.00 EUR
Finansējums no VKKF:
7014.00 EUR
Līdzfinansējums:
10920.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 4910,00 EUR

Kopsavilkums

Radošā nometne Vītolēni notiek kopš 2003.gada, izņemot 2020.gadu, kad epidemioloģiskie apstākļi neļāva organizēt nometni, kurā piedalītos 150 dalībnieki. 2021.gada vasarā pielāgosimies apstākļiem un mainīsim nometnes koncepciju, paredzot, ka tā, kā bija - tuvākā laikā - nebūs. Nometne notiks divās daļās - vienu nedēļu piedalīsies koris, otru nedēļu - orķestris. Tās mērķi un uzdevumi paliek nemainīgi - bērni un jaunieši apgūs kora un simfoniskā orķestra programmu Vītolsvētku koncertiem, iepazīs mūzikas dižgaru Jāzepu Vītolu, Gaujienas kultūras un dabas vērtības. Projekts nodrošina divkāršu zināšanu pārnesi – profesionālie pedagogi ne tikai audzina dalībniekus, bet arī jaunos pedagogus, JVLMA studentus, mācot pedagoģisko un profesionālo pieredzi. Radošās idejas mūzikā tiek realizētas koncertos, kuri notiek kultūrvēsturiskā vietā – pie Jāzepa Vītola memoriālā muzeja „Anniņas”. Projekts veicina vietējās sabiedrības iesaisti kultūras procesu veidošanā un dod būtisku ieguldījumu Vidzemes kultūrtelpas stiprināšanā.

Mērķi

  • Saglabāt un turpināt iesākto tradīciju – radošo mūzikas nometni Vītolēni, saturīgi pavadot brīvo laiku un dot iespēju profesionālai izaugsmei.
  • Nostiprināt, saglabāt un popularizēt Jāzepa Vītola kultūrvēsturisko mantojumu, nodrošinot reģiona iedzīvotājiem kultūras pieejamību un veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos kultūras procesos.
  • Attīstīt profesionālās mūzikas koncertdarbību un mākslinieciskā līmeņa izaugsmi bērnu un jauniešu vidū, izmantojot inovatīvas metodes.
  • Veicināt brīvprātīgo darbu jauniešu vidū.

Uzdevumi

 

  • Sagatavot vairākus koncertus Gaujienas Vītolsvētkiem, attīstīt profesionālās mūzikas koncertdarbību un mākslinieciskā līmeņa izaugsmi bērnu un jauniešu vidū, izmantojot inovatīvas metodes.
  • Popularizēt Gaujienas un komponista Jāzepa Vītola kultūrvēsturisko mantojumu.
1. Prioritāte

Radošā nometne Vītolēni un Gaujienas Vītolsvētki ir ilggadīga tradīcija, kas kultūrvides vērtības un nemateriālo mantojumu radoši popularizē jauniešu vidū. Svarīgs mērķis ir jaunatnes iesaiste kultūras procesos, piedaloties to veidošanā, audzinot līdzatbildību un interesi, kā arī iegūstot zināšanas. Nometne veido jauniešus kā brīvprātīgos darbiniekus, apzinoties savas vērtības un piederību kopienai.

Ieguvēji un mērķauditorija

120 mūzikas skolu un vidusskolu audzēkņi vecumā no 10 – 18 gadiem– nometnes dalībnieki; 15 J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studenti un pedagogi, 10 nometnes darbinieki; 40 mūzikas un mākslas skolu pedagogi, direktori; Latvijas amatierkoru dziedātāji, svētku koncertu skatītāji un klausītāji - Gaujienas pagasta, novada un Vidzemes reģiona iedzīvotāji, nometnes dalībnieku vecāki; 10 brīvprātīgie darbinieki.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta izpildes rezultātā tiek veicināta gan kultūrizglītība, gan daudzpusīga sadarbība, audzinot aktīvus nākotnes kultūras dzīves veidotājus un dalībniekus. Piedalīšanās Vītolsvētku koncertos attīsta 120 nometnes dalībnieku koncertdzīves pieredzi, iesaista kultūras procesos.

   Projekta realizācija apliecinās, ka Vītolsvētki ir nozīmīgs pasākums latviešu kultūras vērtību attīstīšanā un popularizēšanā Vidzemes kultūrtelpā. Projekta rezultātā tiks stiprināta latviskā identitāte, apzināta piederība savai valstij, savām kultūras tradīcijām, tautas dziesmai.

Tiks radīta jauniešu interese par Gaujienu kā kultūrvēsturisku vidi, dotas jaunas zināšanas par komponistu Jāzepu Vītolu. Aptaujas anketas liecina, ka daudzi nometnes dalībnieki maina attieksmi pret muzicēšanu, turpina mācības mūzikas vidusskolās vai augstskolās. 

    Mērķauditorija šim projektam apvieno gan dažādu interešu, gan sociālo slāņu jauniešus, katram no tiem piedaloties ar noteiktu uzdevumu. 20 brīvprātīgie darbinieki piedalās gan svētku pasākumu organizēšanā, gan kā gidi Gaujienas viesiem, gan kā nometnes darbinieki.

     Svētku organizatoru pieredze kultūras pasākumu organizēšanā nodrošina nometni un Vītolsvētkus kā kvalitatīvu kultūras produktu, kā arī veido jaunu pieredzi, sadarbību un idejas, lai katru gadu būtu jauni piedāvājumi, saglabājot nemainīgo– J. Vītola mūzika, profesionāla pedagoģiskā darbība un augsta kultūras vērtība.

Projekta ilgtermiņa ietekme:

katru gadu nometnes noslēgumā Vītolsvētkos  notiek pirmatskaņojums kādam latviešu komponista oriģināldarbam un pēc nometnes šos skaņdarbus mūzikas skolu pedagogi un audzēkņi iekļauj arī savu skolu repertuāros, tādējādi popularizējot jaundarbus;

projekta rezultātā pilnveidojas mūzikas un mākslas skolu audzēkņu profesionālā izglītība, dodot iespēju dziedāt apvienotā korī, spēlēt simfoniskajā orķestrī. Radošā nometne ar inovatīvo raksturu ir pierādījusi savu aktualitāti un nepieciešamību gan audzēkņiem, gan pedagogiem. Tās rezultāti redzami pedagoģiskajā darbā, kā arī audzēkņos, kuri ar savu iegūto pieredzi spēj piedalīties ne tikai Latvijas orķestru sastāvos, bet arī ārvalstīs.