Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Limbažu novada dome
Projekta kopējās izmaksas:
5867.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5867.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekts tiek realizēts Kultūras izglītības centrā Melngaiļa sēta Vidrižu pagastā, Limbažu novadā. Projektu realizē centra darbinieki sadarbībā ar biedrību “Iespēja visiem”. Projekta galvenais mērķis ir sekmēt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, radošās iniciatīvas starp paaudzēm. Projekta laikā tiek izstrādāts vides labiekārtošanas plāns teritorijas labiekārtošanai, projektā tiek organizētas 32 dažādas radošās darbnīcas. Notiek gleznošanas, keramikas, stikla un audumu apgleznošanas nodarbības, tiek gatavoti netradicionāli mūzikas instrumenti kā stabules, bungas, arfas, ksilafoni. Radošajās darbnīcās piedalās vietējās kopienas iedzīvotāji, ģimenes ar bērniem, vietējo skolu audzēkņi ar skolotājiem. Tiek rīkotas ikmēnešu meistarklašu dalībnieku darbu izstādes. Meistarklases vada pieredzējuši sava amata meistari. Projekta dalībnieki ir apguvuši jaunas iemaņas un prasmes senajos arodos, ir sekmēta socializācija. Nodrošināta iespēja ikvienam sabiedrības loceklim sevi izpaust un pilnveidot radošuma procesos. Tiek izgatavoti informatīvie plakāti, kas izvietoti pašvaldības teritorijā, informācija tiek izvietota  www.vidzeme.lv . http://www.kkf.lv, Facebook.com Kultūras izglītības centrā Melngaiļa sēta. www.limbazi..lv. Ar pašvaldības finansiālu līdzdalību un brīvprātīgo darbu tiek labiekārtota vide atbilstoši izstrādātajam ainavvides plānam Kultūras un izglītības centā Melngaiļa sēta. Projekts tiek uzsākts maija mēnesī un turpinās līdz decembrim 2021. Gadam.

Mērķi

Projekta mērķis ir sekmēt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, tolerances veidošanos un radošās iniciatīvas starp paaudzēm, veicināt izpratnes veidošanos par senču vērtību saglabāšanas un pasniegšanas nepieciešamību inovatīvā veidā. Iedrošināt vietējo kopienu, ka ikvienam sabiedrības loceklim ir iespēja sevi radoši izpaust un pilnveidot radošuma procesos.

Uzdevumi

 • Sekmēt kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, saglabāšanu, popularizēšanu jaunajai paaudzei.
 • Veicināt izpratnes veidošanos par kultūrizglītojoša  darba nepieciešamību.
 • Nodrošināt vietējās kopienas radošās iniciatīvas radīšanu dažādām sabiedrības grupām;
 • Ar pastāvīgo ekspozīciju, izstāžu, meistarklašu palīdzību nodrošināt kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu.
 • Veicināt pašapziņas atgūšanu, stiprināt pārliecību par sevi būt līdzvērtīgam sabiedrības loceklim.
 • Nodrošināt sajūtu, ka katrs no mums esam piederīgi un vajadzīgi sabiedrībai.
 • Sekmēt savas identitātes sajūtas ar sabiedrību veidošanos, novērtēt savu nozīmību kā indivīdam, kam ir tieši tādas pašas vēlmes un arī tiesības saņemt visu to pašu, ko saņem ikviens sabiedrības loceklis.
4. Prioritāte

Projekts atbilst VKP prioritātei Kultūras jaunrade - radošās aktivitātes, inovatīvu kultūras produktu un pakalpojumu radīšana, radošās industrijas - amatniecība un dizains, jo projekta laikā tiek organizētas dažādas meistarklases seno un mūsdienu amtniecības nozarēs, iesaistot ģimenes ar bērniem, ikvienu interesentu. Inovatīvā veidā, iesaistot fokloras kopas dalībniekus, tiek ne tikai gatavoti senie muzikas instrumenti, bet arī meistarklašu dalībnieki tiek apmācīti tos spēlēt, līdz ar veidojas

Ieguvēji un mērķauditorija

Tiešā mērķa grupa ir Kultūras izglītības centrs Melngaiļa sēta un tā apmeklētāji, jo centram ir izveidota jauna pievienotā vērtība. Ieguvēji ir arī vietējās kopienas iedzīvotāji, ģimenes ar bērniem, vietējā pašvaldība, jo ir aktivizēta Kultūras izglītības centra Melngaiļa sēta darbība, veidojas sakārtota vide, tiek dota iespēja palielināt apmeklētāju skaitu.
Netiešā mērķa grupa ir Vidzemes kaimiņu novadu pašvaldības, skolu audzēkņi. Arī tūristiem ir radīta jauna, atraktīva vide.

Paredzamie projekta rezultāti

Kvantitatīvie rezultāti:

1.Izstrādāts viens ainavvides plāns

2.Notikušas 32 dažāda veida radošās meistarklases

3. Meistarklases apmeklējuši 80 dalībnieki

4. Izgatavoti 40gb. keramikas trauki, 35 gleznas, apgleznoti audumi, izgatavoti 16 dažādi senie mūzikas instrumenti - arfas, bungas,  dažāda izmēra ksilofoni no dažādiem izejmateriāliem, dažāda izmēra stabules. 

5. Notikušas 5 radošo darbu izstādes un muzikālie ģimeņu vakari ar jaunajiem, meistarklasēs izgatavotajiem  muzikas instrumentiem.

Kvalitatīvie rezultāti

 • Tiek uzsākts darbs pie vietējās kopienas radošās domāšanas attīstības, lai sekmētu pašizpausmi, apslēpto talantu atvēršanos.
 • Ir nodrošināta patstāvīgi darbojošs radošo nodarbību centrs ar ilgtspējīgu darbību.
 • Ir novērtēta sava identitātes sajūta ar sabiedrību, izprasta un izvērtēta savu nozīmība kā indivīdam, kam ir tieši tādas pašas vēlmes un arī tiesības saņemt visu to pašu, ko saņem ikviens sabiedrības loceklis.
 • Projekta dalībnieki ir sajutušies piederīgi, vajadzīgi sabiedrībai, ir sniegtas prieka pilnas dienas un daudz pozitīvu sajūtu atmiņas.
 • Ir novērtēta socializācijas nepieciešamība un sajusta sava identitātes sajūta ar sabiedrību.
 • Izveidojies labāks starp paaudžu kontakts un tolerance bērniem un jauniešiem ar senioriem.
 • Ir dota iespēja vietējai sabiedrībai apgūt jaunas zināšanas un prasmes radošajās darbnīcās, kas meistarklašu dalībniekiem veicina pašvērtības paaugstināšanos.