Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība “Alūksnes novada attīstībai”
Projekta kopējās izmaksas:
3562.58 EUR
Finansējums no VKKF:
3367.58 EUR
Līdzfinansējums:
195.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Ziemeļaustrumvidzemē atrodama īpaša kultūrainava, kura atpazīstama kā Malēnija. Vide, kurā dzīvo malēnieši ir samērā blīvi pauguraina Alūksnes augstiene, it sevišķi Dēliņkalna apkārtne. Gadsimtu laikā tapušo Malēnijas kultūrainavu un tās būtisko raksturu veido dabisko un mākslīgo elementu kombinācija. Šobrīd Dēliņkalnā pieejamā infrastruktūra ļauj ikvienam priecāties par skaisto Malēnijas ainavu, bet bez vietējā gida palīdzības atpazīt tajā esošos objektus un saprast to nozīmi Latvijas un Vidzemes kultūrvēsturiskās attīstības kontekstā var retais.

Projekts paredz izziņas ekspozīcija ar panorāmskata stenda izveidošanu un uzstādīšanu Vidzemes augstienes augstākā paugura – Dēliņkalna skatu tornī, lai veicinātu apmeklētāju vizuālo izpratni par Vidzemes kultūrvēsturiskā novada – Malēnijas kultūrainavu un popularizētu tās savdabību.  Stendā, kurš izvietots torņa skatu platformā, varēs izzināt apkārtnē esošos ģeogrāfiskos, kultūrvēsturiskos un saimnieciskos objektus, kuru nosaukumi papildināti ar malēnisko izrunu, nostāstiem, teikām un vēstures faktiem. Projekta rezultātā tiks veicināta Vidzemes kultūrvēstures pētnieku, fotomākslinieku un amatnieku sadarbība jauna produkta radīšanai, nodrošināta Vidzemei raksturīgās kultūrainavas vērtību popularizēšana un veicināts Malēnijas materiālās, nemateriālās un dabas mantojuma izziņas process, kā arī pilnveidots Vidzemes kultūrvides izziņas piedāvājums. 

Ņemot vērā Dēliņkalna apmeklējuma pieaugošo intensitāti (vidēji 20000 apmeklētāju gadā-elektroniskās uzskaite dati) un Latvijas apceļošanas tendences, ekspozīcijas izvēlētais risinājums būs pieejams ikvienam, neatkarīgi no sezonas, gadalaika, cilvēku daudzuma un telpu ierobežojumiem.

 

 

Mērķi

Projekta mērķis ir izziņas ekspozīcija ar panorāmskata stenda izveidošanu un uzstādīšanu Vidzemes augstienes augstākā paugura – Dēliņkalna skatu tornī, lai veicinātu apmeklētāju vizuālo izpratni par Vidzemes kultūrvēsturiskā novada – Malēnijas kultūrainavu un popularizētu tās savdabību.

Uzdevumi

  1. Sagatavot ekspozīciju ar kvalitatīvas panorāmskata stenda fotogrāfiju un tematisku informatīvo saturu, kas balstīts uz Malēnijas kultūrvēsturisko materiālu un apkārtnes dabas izpēti.
  2. Izveidot atbilstošu dizaina ietvaru un tehnisko risinājumu ekspozīcijas stendam, sagatavot to eksponēšanai un integrēt Dēliņkalna skatu torņa vidē.
  3. Popularizēt Vidzemes ziemeļaustruma daļā esošo Malēnijas novada kultūrainavu, materiālo un nemateriālo mantojumu, izmantojot pētnieku, fotogrāfu, dizaineru un amtnieku jaunradīto kopproduktu – Dēliņkalna izziņas ekspozīciju.
2. Prioritāte

Projekts atbilst Vidzemes kultūras programmas 2021. prioritātēm, Nolikuma 1.5.2. punktam:
Vidzemes reģiona vienotais kultūras un dabas mantojums, unikālās kultūrvides saglabāšana, vietējo kopienu attīstība. Nemateriālā un materiālā kultūras un dabas mantojuma sintēze, kultūrainavas izpēte, saglabāšana un popularizēšana. Tradicionālo zināšanu un amata prasmju dokumentēšana, izpēte, praktizēšana, popularizēšana un pārnese.

Ieguvēji un mērķauditorija

Dabas lieguma “Dēliņkalns” un Dēliņkalna skatu torņa apmeklētāji - gan vietējie iedzīvotāji, gan viesi. Dabas mīļotāji un aktīva dzīvesveida piekritēji, kurus interesē dabas un kultūrvēstures izzināšana.

Paredzamie projekta rezultāti

  1. Izgatavota un uzstādīta izziņas ekspozīcija ar 1 panorāmskata stendu kultūrainavas izziņai Dēliņkalna skatu tornī.
  2. Pilnveidota Dēliņkalna skatu torņa izziņas funkcija un bagātināts Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” un dabas lieguma “Dēliņkalns” dabas, materiālās un nemateriālās kultūras mantojuma izziņas piedāvājums.
  3. Veicināta dizaineru un fotomākslinieku sadarbība ar vietējiem amatniekiem, radot jaunu produktu, kas izcels un popularizēs īpašo Malēnijas kultūrainavu un malēniešu nemateriālo mantojumu.