Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Gulbenes novada bibliotēka, Gulbenes novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
745.20 EUR
Finansējums no VKKF:
430.50 EUR
Līdzfinansējums:
314.70 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 302,00 EUR

Kopsavilkums

Projekta ietvaros tiks apzināts un pētīts dabas un kultūrvēsturiskais mantojums Gulbenes novada pagastos, noorganizētas izzinošas ekspedīcijas, izglītojot vietējo kopienu, īpaši bērnus un jauniešus, radot izpratni par kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī vēlmi iesaistīties un līdzdarboties tā saglabāšanā. Iesaistoties vēstures, novadpētniecības, tūrisma un dabaszinātņu jomas ekspertiem, sadarbībā ar pagastu bibliotekārēm, noorganizētas trīs ekspedīcijas, kurās iepazīti kultūrvēsturiski objekti Stradu, Lejasciema un Beļavas pagastos. Papildināts Gulbenes novada bibliotēkas novadpētniecības krājums ar ekspedīciju laikā iegūtajām liecībām un materiāliem. Izstrādāto maršrutu apraksti, kā arī informācija par objektiem tiks atspoguļota digitālajā kolekcijā Gulbenes novada bibliotēkas mājas lapā sadaļā Novads. Nodrošināta dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana, ieinteresēti un izglītoti Gulbenes un citu Vidzemes novadu iedzīvotāji.

Mērķi

Veicināt kultūras un dabas mantojuma apzināšanu un pieejamību Gulbenes novadā, izglītojot un radot līdzatbildības sajūtu vietējā kopienā, pievēršot sabiedrības uzmanību tam, cik daudz interesantu, ikdienā nepamanītu, ievērības cienīgu vietu un objektu atrodas Gulbenes novadā., kā arī veicināt iedzīvotāju izpratni par risinājumiem kultūras mantojuma izmantošanā un vides labiekārtošanā. 

Uzdevumi

 1. Izstrādāt 3 ekspedīciju maršrutus sadarbībā ar Gulbenes novada Beļavas, Stradu un Lejasciema pagastu bibliotēku vadītājām un Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centru.
 2. Veikt izpēti pagastos, precīzi izstrādāt katras ekspedīcijas maršrutu un sagatavot karti.
 3. Sarīkot 3 ekspedīcijas, kurās ģimenes klātienē izzinās kultūrvēsturisko mantojumu. Jūnijā plānota ekspedīcija Beļavas pagastā, iepazīstot Kārtenes pilskalna un Beļavas muižas apkārtni, apskatot agrāko Gulbenes zvērsaimniecību Letēs, kā arī eksperta vadībā gūstot ieskatu tautas būvniecības vēsturē. Jūlijā notiks otra ekspedīcija, kuras ietvaros abu ekspertu vadībā pētīsim dabas un kultūrvēsturisko mantojumu Lejasciema pagastā. Iepazīsim Lejasciema vēsturisko centru, Mālu muižu, Sinoles ūdensdzirnavas, kā arī Sēravotu, Gaujas un Tirzas sateku. Augustā paredzēta ekspedīcija Stradu pagastā, kad apskatīsim ozolu audzi Pededzes dabas liegumā, uzklausīsim stāstus par koka ēku mantojumu “Vecdziesniekos” un “Vecmaderniekos”, kā arī apskatīsim kādreizējo Stradu pamatskolu. Viesosimies krāsns podiņu ražotnē “Samiņi”.
 4. Ekspedīciju ietvaros noorganizēt tikšanās ar ekspertiem, kuri iepazīstinās  ekspedīcijas dalībniekus ar saviem pētījumiem, dalīsies pieredzē un zināšanās.
 5. Papildināt novadpētniecības krājumu ar ekspedīciju laikā iegūtajām foto liecībām, materiāliem un informāciju.
 6. Izveidot digitālo kolekciju ar ekspedīciju maršrutu aprakstiem un kartēm Gulbenes novada bibliotēkas mājas lapā sadaļā Novads.
2. Prioritāte

Pieaugot sabiedrības interesi par kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī vēlmei uzturēties un darboties sakārtotā vidē, iedzīvotāji apzinās kultūras un dabas mantojumu Gulbenes novadā. Projektā iesaistīsies eksperti, kuri skaidros vēl neizprastas lietas, mudinās raudzīties plašāk, atrast jaunus risinājumus kultūras mantojuma gudrā saglabāšanā. Tiks veicināta un nostiprināta sabiedrības vēlme izzināt aizvien vairāk, iesaistīties pašiem, domāt, kā palīdzēt veidot vidi, kurai jūtamies piederīgi.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta ietvaros rīkotajās ekspedīcijās pārsvarā iesaistīsies Gulbenes novada iedzīvotāji, kuri ir ieinteresēti savas dzīvesvietas dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un saglabāšanā. Paredzams, ka ieinteresēti būs arī citu Vidzemes novadu iedzīvotāji.

Paredzamie projekta rezultāti

 1. Apkopoti pieejamie materiāli par kultūrvēsturiskajiem un dabas objektiem šajos pagastos, izstrādājot 3 ekspedīciju maršrutus, ar informāciju iepazīstināti ekspedīcijas dalībnieki.
 2. Pieaicināti vēstures, novadpētniecības, tūrisma un dabaszinātņu jomas eksperti, kuri iepazīstinājuši ekspedīcijas dalībniekus ar saviem pētījumiem, dalījušies pieredzē un zināšanās.
 3. Noorganizētas 3 ekspedīcijas, tajās kopā piedalījušies vismaz 60 cilvēki, kuri izzinājuši šo 3 pagastu kultūrvēsturisko un dabas mantojumu.
 4. Nodrošināta Beļavas, Lejasciema un Stradu pagastu kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma popularizēšana novada iedzīvotājiem – ģimenēm ar bērniem, jauniešiem.
 5. Veikto pētījumu rezultātā papildināts Gulbenes novada bibliotēkas novadpētniecības krājums.
 6. Izveidota digitālā kolekcija ar ekspedīciju maršrutu aprakstiem Gulbenes novada bibliotēkas mājas lapā sadaļā Novads, ko turpmāk var izmantot ikviens, kurš vēlas iepazīt šo pagastu dabas un kultūrvēsturisko mantojumu.