Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un tūrisma centrs”
Projekta kopējās izmaksas:
4780.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2860.00 EUR
Līdzfinansējums:
1920.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Cēsu pilī līdz mūsdienām saglabājušās Baltijas mērogā unikālas liecības par viduslaiku piļu logu daudzveidību. Drupu stāvoklī esošās būvēs materiālas liecības par logu kādreizējo uzbūvi parasti ir trūcīgas, taču Cēsu pils salīdzinoši labi saglabājies būvapjoms, tās atsevišķu daļu bojāejas apstākļi un līdzšinējās arheoloģiskās izpētes apmēri ir tie faktori, kas pili ļauj vērtēt kā retu izņēmumu. Īpašu ievērību pelna arheologu atrastās vairāk nekā 50 no akmens izgatavotas logu akmens detaļas, kas arheoloģiskajā kultūrslānī nokļuvušas, sagrūstot pils ēkām. Šai kultūrvēsturiski nozīmīgajai kolekcijai līdzvērtīgas nav nevienā citā Latvijas viduslaiku pilī. Arheologu atrastie logu elementi līdz šim nav pētīti un publicēti, un par to esamību un kultūrvēsturisko nozīmību ir informēti tikai nedaudzi kultūras mantojuma nozares speciālisti. Projekta ietvaros paredzēts veikt logu detaļu un citu ar pils logiem saistītu liecību sistemātisku izpēti, sagatavot zinātnisku rakstu publicēšanai krājumā “Cēsu pils raksti”, populārzinātnisku publikāciju žurnālam “Ilustrētā pasaules vēsture” un sociālajos tīklos publicējamu video lekciju, kā arī  nodrošināt nozīmīgāko atradumu pieejamību Cēsu pils apmeklētājiem, tos eksponējot pils teritorijā.

Mērķi

Projekta mērķis ir pilnveidot zināšanas un izpratni par Cēsu pils seno logu veidiem un uzbūvi, kā arī nodrošināt unikālas un kultūrvēsturiski nozīmīgas Cēsu pils arheoloģisko atradumu grupas – logu akmens detaļu popularizēšanu un pieejamību plašākā sabiedrībā.

Uzdevumi

(1) Veikt Cēsu pilī arheoloģisko izrakumu laikā atrasto logu detaļu sistematizēšanu, uzmērīšanu un pētniecību, iekļaujot analogu būvelementu apzināšanu citos vēlo viduslaiku arhitektūras pieminekļos un iespējamo logailu tipu rekonstrukcijas skiču izstrādi.

(2) Veikt Cēsu pilī līdz mūsdienām saglabājušos logailu apsekošanu, uzmērīšanu un ar tām saistītu arhitektonisko elementu un detaļu apzināšanu.

(3) Veikt logu detaļu fotografēšanu, aprakstīšanu un ievadīšanu Cēsu pils arheoloģisko priekšmetu datubāzes ARHEO.CESIS.LV sadaļā “Būvdetaļas”.

2. Prioritāte

Arheoloģiskajos izrakumos iegūtās liecības par Cēsu pils logiem ir unikāls, kultūrvēsturiski nozīmīgs un līdz šim nepētīts materiālais kultūras mantojums, kas nozīmīgs ne vien vietējā, bet arī nacionālā mērogā.

Ieguvēji un mērķauditorija

Pētījuma rezultāti ar interpretācijas projektu starpniecību tiks nodoti ikvienam Cēsu pils apmeklētājam.

Paredzamie projekta rezultāti

Sagatavots pētījums par Cēsu pils logiem 15. un 16. gadsimtā, to lielā mērā balstot unikālajā logu detaļu kolekcijā, kas iegūta pils arheoloģiskās izpētes laikā. Pētījuma rezultāti pieejami plašam un daudzveidīgam interesentu lokam: (1) logu detaļu attēli, apraksti un uzmērījumi ievietoti Cēsu pils arheoloģisko priekšmetu datubāzes ARHEO.CESIS.LV sadaļā “Būvdetaļas”; (2) publicēšanai sagatavots zinātnisks raksts; (3) publicēšanai sagatavots populārzinātnisks raksts; (4) nofilmēta un publicēta populārzinātniska video lekcija; (5) nodrošināta vairāku logu detaļu pieejamība Cēsu pils apmeklētājiem.