Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas atbalsta biedrība
Projekta kopējās izmaksas:
7501.28 EUR
Finansējums no VKKF:
5523.23 EUR
Līdzfinansējums:
1978.05 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 3867,00 EUR

Kopsavilkums

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas atbalsta biedrība sadarbībā ar Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolu un Cēsu Kultūras un Tūrisma centru rīkos jau tradicionālo jauno mūziķu koncertu “Vidzemes Talanti 2021”, kurā piedalīsies ap 20 spožākie Vidzemes reģiona mūzikas skolu audzēkņi – reģionāla, valsts un starptautiska mēroga konkursu laureāti. Koncerta galvenais mērķis ir sniegt iespēju attīstīt audzēkņu profesionālās prasmes un uzstāšanās kultūru un veicināt talantīgo bērnu un jauniešu pilnveidi ceļā uz izcilību.

Koncerts “Vidzemes Talanti 2021” ne tikai sniegs iespēju labākajiem skolu audzēkņiem kopā ar orķestri uzstāties uz Koncertzāles “Cēsis” Lielās zāles skatuves, bet tam ir un būs nenovērtējama nozīme viņu attīstībā. Pasākums palīdzēs piesaistīt jaunu auditoriju akadēmiskās mūzikas pasākumiem, piesaistīs jaunus audzēkņus Vidzemes reģiona mūzikas skolām un veicinās sabiedrības izpratni par klasisko mūziku.

Mērķi

Projekta īstermiņa mērķis: sniegt iespēju attīstīt audzēkņu profesionālās prasmes un uzstāšanās kultūru un veicināt talantīgo bērnu un jauniešu pilnveidi ceļā uz izcilību.

Projekta ilgtermiņa mērķis: Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolai veikt reģionālā metodiskā centra funkcijas, regulāri organizējot profesionālās pilnveides aktivitātes Vidzemes reģiona mūzikas skolu audzēkņiem un pedagogiem.

Uzdevumi

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola (turpmāk – AKCMV) ir vienīgā vidējās profesionālās mūzikas un dejas izglītības mācību iestāde Vidzemes reģionā, kurā bērni un jaunieši vecumā no 6-20 gadiem iegūst mūzikas un dejas izglītību. AKCMV budžeta iespēju robežās veic pastāvīgu metodisko darbību, nodrošinot  28 reģiona mūzikas skolu pedagogiem un audzēkņiem iespēju piedalīties meistarklasēs, konkursos un semināros.

AKCMV atbalsta biedrība sadarbībā ar skolu un Cēsu Kultūras un Tūrisma centru ikgadēji organizē jauno mūziķu koncertu “Vidzemes Talanti”, kurā piedalās ap 20 talantīgākie reģiona mūzikas skolu audzēkņi– dažāda mēroga konkursu laureāti. Koncerta galvenā ideja– sniegt iespēju jaunajiem mūziķiem uzstāties uz Koncertzāles “Cēsis” Lielās zāles skatuves kopā ar Vidzemes kamerorķestri. Iespējams, daļa no šiem jauniešiem nākotnē būs tie, kuri dos pievienoto vērtību augstvērtīgu kultūras pakalpojumu nodrošināšanā un īstenošanā. Koncerts ir iespēja bērniem un jauniešiem gūt nozīmīgu pieredzi uzstāties plašākas auditorijas priekšā un sniedz stimulu turpmākai izaugsmei.

Lai koncerts būtu kvalitatīvs un ar augstu pievienoto vērtību, katram skaņdarbam ir nepieciešams aranžējums, jāsagatavo pasākuma scenārijs un režija, kā arī ir jābūt atbilstošam tehniskajam nodrošinājumam un publicitātes pasākumiem.

Tā kā AKCMV ir ierobežoti budžeta līdzekļi un skola mācību gada ietvaros organizē dažāda līmeņa aktivitātes, visas koncertam nepieciešamās finansiālās vajadzības pašu finansējuma ietvaros nav iespējams nodrošināt.

Projektam ir noteikti šādi uzdevumi:

  • organizēt koncertu “Vidzemes Talanti 2021”, kurā audzēkņiem būs iespēja parādīt savas spējas, koncertējot kopā ar profesionāliem mūziķiem – Vidzemes kamerorķestri – uz Koncertzāles “Cēsis” Lielās zāles skatuves, tādējādi, veicinot bērnu un jauniešu iesaisti kultūras procesu veidošanā;
  • veikt metodisko darbu, sniedzot iespēju Vidzemes reģiona mūzikas skolu pedagogiem un direktoriem pārrunāt aktualitātes izglītībā un jaunā mācību gada metodiskos plānus;
  • papildināt piedāvājumu Vidzemes reģiona kultūras norisēs, sniedzot iespēju ikvienam interesentam apmeklēt augstvērtīgi kvalitatīvu koncertu.
1. Prioritāte

Koncerts ir nozīmīgs jaunrades veicinātājs reģionā. Tas stiprina sadarbību starp mūzikas skolām un pedagogiem, veicina pieredzes apmaiņu un tās nodošanu bērniem.
Koncerts ir lielisks instruments skolu attīstībai. Tas stimulē reģiona skolu izaugsmi, ir cieņas apliecinājums pedagogu augstvērtīgajam darbam un ieguldījumam ne tikai bērnu izglītošanā, bet reģiona kultūras dzīves stiprināšanā. Projekts jaunajiem talantiem ir iespēja gūt skatuves pieredzi un uzstāties kopā ar profesionālu orķestri.

Ieguvēji un mērķauditorija

Primāri projekta mērķauditorija ir Vidzemes reģiona mūzikas skolu audzēkņi un pedagogi. Sekundāri – Vidzemes reģiona iedzīvotāji no dažādām sabiedrības grupām, kā arī pasākuma dalībnieku ģimenes locekļi, Cēsu novada iedzīvotāji un viesi. Projekta norises gaitā tiks veiktas publicitātes aktivitātes, tādējādi, informējot potenciālos pasākuma apmeklētājus par koncerta norisi un nodrošinātu koncertam lielāku sabiedrības ieinteresētību. Plānots, ka koncertu apmeklēs apmēram 400 skatītāju.

Paredzamie projekta rezultāti

Plānots, ka koncertā “Vidzemes Talanti” piedalīsies ap 20 Vidzemes reģiona bērni un jaunieši, kuri laika periodā no maija līdz augustam turpinās kopt un attīstīt savu iepriekš sagatavoto priekšnesumu. Audzēkņus koncertam gatavos ap 40 pedagogu un koncertmeistaru, bērnu un jauniešu izglītības procesā tieši tiks iesaistīti arī viņu ģimenes locekļi. Plānots, ka kopumā pasākumu apmeklēs ap 400 interesentu.

Koncerts “Vidzemes Talanti” ne tikai dos iespēju labākajiem skolu audzēkņiem kopā ar orķestri uzstāties uz Koncertzāles “Cēsis” Lielās skatuves, bet tam ir un būs nenovērtējama nozīme viņu attīstībā. Koncerts “Vidzemes Talanti” palīdzēs piesaistīt jaunu auditoriju akadēmiskās mūzikas pasākumiem, piesaistīs jaunus audzēkņus Vidzemes reģiona mūzikas skolām un veicinās sabiedrības izpratni par klasisko mūziku.

Koncerts veiksmīgi iekļaujas regulārajā un intensīvajā AKCMV metodiskajā darbā. Tas ir kā spožs un gandarījuma pilns darba cēliena noslēgums un reizē jauna mācību gada sākums, kurā pulcējas visi labākie iepriekšējās sezonas reģionālo un valsts konkursu laureāti, apliecinot savu talantu un pedagogu ieguldījumu. AKCMV sadarbība ar reģiona skolām un Vidzemes kamerorķestra mūziķiem ir ilggadīga, intensīva un nepārtraukta gan piedaloties meistarklasēs, gan organizējot konkursus un seminārus, gan piesaistot talantīgākos bērnu mūzikas skolu skolēnus AKCMV nākotnes audzēkņu pulkam.