Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Akciju sabiedrība “Latvijas Mediji”
Projekta kopējās izmaksas:
3151.96 EUR
Finansējums no VKKF:
2302.16 EUR
Līdzfinansējums:
849.80 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekta centrā ir laikraksta „Latvijas Avīze” kā Latvijas reģionu attīstībā ieinteresēta un to veicinoša kultūras medija pārliecība par nepieciešamību slavināt Vidzemi kā spilgtu un daudzveidīgu Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma tradīciju saglabāšanas, kopšanas un kultivēšanas vietu. Tā mērķis ir regulāri un saturiski daudzveidīgi informēt plašu Vidzemes un citu Latvijas reģionu sabiedrību par Vidzemei raksturīgajām nemateriālā kultūras mantojuma tradīcijām, kas iekļautas Nacionālajā nemateriālajā kultūras mantojuma sarakstā, izmantojot medija "Latvijas Avīze" drukāto un digitālo platformu un izceļot šo vērtību vēstures, saglabāšanas un pārmantojamības aspektus.

Sagaidāmie rezultāti – plaša sabiedrība Vidzemē un citos reģionos tiks informēta par Vidzemē sakņotajām un raksturīgajām Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma tradīcijām, vairojot interesi un izpratni par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas, pētniecības, aizsardzības, popularizēšanas un pārmantojamības svarīgumu un tā augsto ekonomisko vērtību un lomu reģiona identitātes un vietas mārketinga veidošanā. Vairosies izpratne par atsevišķu reģiona iedzīvotāju un kopienu, valsts un pašvaldību kultūras institūciju (muzeju, u.c.), pētniecības un izglītības iestāžu, nevalstisko kultūras organizāciju nozīmīgo ieguldījumu nemateriālā kultūras mantojuma tradīciju saglabāšanā un kopšanā.

Mērķi

Projekta mērķi ir: 1) regulāri un saturiski daudzveidīgi informēt par unikālajām, vienīgi Vidzemei raksturīgajām Nacionālajā Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautajām tradīcijām, izmantojot medija "Latvijas Avīze" drukāto un digitālo platformu; 2) izcelt to saglabāšanas, praktizēšanas un pārmantojamības nozīmi vietējo kopienu tradicionālā dzīves stila saglabāšanā un potenciālo pozitīvo ietekmi uz dzīves līmeņa izmaiņām vietējās pašvaldībās.

Uzdevumi

Projekta aktualitāti nosaka sabiedrībā novērojamā tendence, ka, samazinoties tradicionālā dzīvesveida nozīmei un aizstājot to ar laikmetīgiem risinājumiem, ir palielinājies unikālu, arī ar nemateriālā kultūras mantojuma tradīcijām saistītu, zināšanu un prasmju izzušanas risks, kas mazina nemateriālā kultūras mantojuma daudzveidību un savdabību. Papildu nepieciešamību rada Covid-19 situācija, kad nevar notikt Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētā norise „Satiec savu meistaru”.

Projekta uzdevums ir veidot pētniecisku rakstu sēriju par aktuālo problemātiku – ar ko jāsaskaras, saglabājot un praktizējot Vidzemei raksturīgās nemateriālā kultūras mantojuma tradīcijas, un kā nodrošināt to nodošanu nākamajām praktizētāju paaudzēm (paredzēts īpaši pievērsties duetam – praktizētājs-meistars un praktizētājs-māceklis). Paredzēts veidot un publicēt septiņus rakstus par Vidzemei raksturīgajām Nacionālajā Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautajām tradīcijām, koncentrējoties uz to saglabāšanas, praktizēšanas un pārmantojamības aspektiem. Projekta noslēgumā paredzēta publiskā diskusija- apaļais galds, par nemateriālā kultūras mantojuma pozitīvo ietekmi uz reģiona attīstību un draudiem tajā iekļauto prasmju saglabāšanai.

2. Prioritāte

2. prioritātes īstenošana, mērķtiecīgi un regulāri publikācijās nacionālas nozīmes medijā un digitālajā platformā popularizējot ar Vidzemes reģionu saistītās nemateriālā kultūras mantojuma prasmes radīs gan pozitīvu iespaidu uz prasmju popularizēšanu plašā sabiedrībā, gan arī ļaus rosināt konkrētu rīcību un ieguldījumus no valsts, pašvaldību un privāto institūciju puses.

Ieguvēji un mērķauditorija

Laikraksta "Latvijas Avīze" lasītāji visā Latvijā:
Kopējais skaits ( cover max.) 94 000 lasītāju mēnesī, no tiem laikraksta "Latvijas Avīze" lasītāji Vidzemē 31 000 (Kantar TNS , 2020.gada dati).

Portāla www.LA.LV lasītāji:
Vidēji mēnesī 633 617 unikālie apmeklējumi un 12 188 154 lapu skatījumi mēnesī (Gemius Audience” , 2020.gada Novembris – 2021.gada Janvāris dati).

Paredzamie projekta rezultāti

2021. gada 7 mēnešos paredzētas 7 publikācijas, t.i. 7 A3 lappuses (līdz 10 000 rakstzīmēm) ar vidējo tirāžu 10 000 eksemplāru vienam numuram .

Laikraksta "Latvijas Avīze" lasītāju kopējais skaits visā Latvijā ( cover max.) 94 000 lasītāju, no tiem laikraksta "Latvijas Avīze" lasītāji Vidzemē 31 000 (Kantar TNS , 2020.gada dati , skat. TNS izziņu pievienotajos dokumentos sadaļā "Galaprodukta veids").

Portāla www.LA.LV lasītāji vidēji mēnesī 633 617 (unikālie apmeklējumi) un 12 188 154 (lapu skatījumi) (Gemius Audience” , 2020.gada Novembris – 2021.gada Janvāris dati, skat. Gemius  izziņu pievienotajos dokumentos sadaļā "Galaprodukta veids").

Ar drukātās preses un interneta vietnes palīdzību tiks sasniegta plaša auditorija, kurai būs iespēja paplašināt savas zināšanas par Vidzemes reģiona tradīcijām un personībām, kas veicinājušas tradīciju nostiprināšanos un pastāvēšanu mūsdienu Latvijā. Projekts palīdzēs Vidzemes reģiona iedzīvotājiem apzināties savu novadu nemateriālā kultūras mantojuma pienesumu Latvijas mērogā un nozīmīgumu visas Latvijas nacionālās identitātes stiprināšanā.