Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība Dzilna L
Projekta kopējās izmaksas:
2800.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2400.00 EUR
Līdzfinansējums:
400.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 1680,00 EUR

Kopsavilkums

Pētot un popularizējot latviešu tautastērpu, parasti uzmanība tiek pievērsta  greznajiem goda tērpiem ar vilnas brunčiem un villainēm, savukārt lina tērpiem vērība pievērsta mazāk. Šobrīd plašākam cilvēku lokam nav skaidrība, kādus tērpus vasārā vilkt un kā tos komplektēt. Nemateriālā kultūras mantojuma lietpratēju Limbažu TLMS “Dzilna” audēju un studijas vadītājas Baibas Vaivares zināšanas un prasmes mudina dalīties pieredzē: pašlaik ar VKKF atbalstu top grāmatas Vasaras lina tērps Vidzemē manuskripts. Savukārt šī projekta ietvaros paredzēts topošajai grāmatai "Vasaras lina tērps Vidzemē" izveidot māksliniecisko noformējumu un sagatavot maketu atbilstoši tipogrāfijas prasībām, kā arī veikt redaktora un korektora darbu.  2018.g. Dziesmusvētku laikā Tautastērpu skatē par apjomīgu kolekciju Vasaras lina tērps Vidzemē TLMS “Dzilna” ieguva augstāko novērtējumu – Galveno balvu. Kolekcijas īpašā vērtība – inovatīvais skatījums uz tautastērpu, tā mainīgo “dzīvi”. Šī kolekcija (astoņi variējami tērpu komplekti) izraisījusi plašu interesi, tā būs pamatā grāmatai, kas viesīs skaidrību par vasaras lina tērpiem, parādīs likumsakarības to izgatavošanā, komplektēšanā un valkāšanā. Grāmata Vasaras lina tērps Vidzemē veicinās nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanu un tā nodošanu nākošajām paaudzēm; sekmēs vispusīgas izglītības iegūšanu un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu. Grāmata kā izziņas materiāls paredzēta Tautas lietišķās mākslas studiju dalībniekiem, individuāliem meistariem un amatniekiem, folkloras kopu dalībniekiem, kā arī skolēniem, studentiem un citiem interesentiem. Šī būs otrā grāmata Dzilnas bibliotekā, pirmā - “Daba krāso, Dzilna auž” ar VKKF atbalstu izdota 2018.gadā.

Mērķi

Sagatavot izdošanai grāmatu "Vasaras lina tērps Vidzemē" - izveidot māksliniecisko noformējumu un sagatavot maketu atbilstoši tipogrāfijas prasībām, kas balstoties uz TLMS “Dzilna” radīto vasaras lina tērpu kolekciju, kura 2018. gada Dziesmusvētku Tautastērpu skatē ieguva augstāko novērtējumu – Lielo balvu; parādīt likumsakarības tērpu izgatavošanā, komplektēšanā un valkāšanā; veicināt nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanu un tā nodošanu nākošajām paaudzēm; sekmēt vispusīgas izglītības iegūšanu un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu.  

Uzdevumi

1.Izveidot māksliniecisko koncepciju grāmatas Vasaras lina tērps Vidzemē dizainam -  vizuāli vienotam, viegli uztveramam, ar skaidri saprotamu struktūru, informatīvi blīvaim un saturiski bagātam (teksti: informatīvie, aprakstošie un norādošie, arhīvu materiāli; foto: darbu autori pilnos tautastērpos, tērpu detaļas, tuvplāni; autordarbi un muzeju materiāli; piegrieztnes, zīmējumi un skices).

2. Veikt attēlu, skiču un zīmējumu, kas paskaidro tautastērpa un tā detaļu uzbūves principus, atlasi un sagatavošanu atbilstoši iespieddarbu prasībām apkopojot līdz šim TLMS “Dzilna” praktiski realizētos darbus, vēršot uzmanību gan tērpu komplektiem kopskatā, gan atsevišķām detaļām un tuvplāniem.

3. Veikt grāmatas Vasaras lina tērps Vidzemē redaktora un teksta korektora darbu.

4. Izveidot grāmatas Vasaras lina tērps Vidzemē vāka dizainu.              

5. Sagatavot grāmatas Vasaras lina tērps Vidzemē maketu atbilstoši tipogrāfijas prasībām, gatavu drukāšanai. Grāmatas ieceres realizācija būs nozīmīgs ieguldījums latviešu apģērbu vēstures pētniecībā ar to, ka paver citu skatu uz apģērbu Latvijā kopumā. Līdz šim vairāk ir popularizēts godu tērps, bet tam līdzās ir pastāvējis arī ikdienas, vasaras un darba apģērbs.

6. Nodrošināt projekta ilgtspēju - Grāmatas materiāls ne tikai dokumentēs pētījumu rezultātu un gatavo tērpu, bet būs kā nozīmīgs informācijas avots citiem tērpu valkātājiem gan kolektīviem, gan individuāliem meistariem, kāarī tā būs bāze citu radošu ideju realizācijai. Apkopotās zināšanas un pieredze paver iespēju veidot un attīstīt vasaras tērpu katram interesentam.

2. Prioritāte

Projekta ietvaros tiks sagatavots māksliniecisko noformējums un makets bagātīgi ilustrētai grāmatai "Vasaras lina tērps Vidzemē", kas saistīta ar kultūras mantojuma izpēti, saglabāšanu un popularizēšanu; tradicionālo zināšanu un amata prasmju dokumentēšanu un tradīciju pārnesi. Grāmatā izmantoti materiāli no personīgajām kolekcijām, muzejiem un arhīviem. Grāmatas ieceres realizācija būs nozīmīgs ieguldījums latviešu apģērbu vēstures pētniecībā, pavērs citu skatu uz apģērbu Latvijā kopumā.

Ieguvēji un mērķauditorija

Šī projekta mērķauditorija ir kultūras produktu tiešie patērētāji – Vidzemes un pakārtoti, arī visas Latvijas iedzīvotāji. Grāmata Vasaras lina tērps Vidzemē paredzēta kā vizuāli pievilcīgs izziņas materiāls Tautas lietišķās mākslas studiju dalībniekiem, individuāliem meistariem un amatniekiem, folkloras kopu dalībniekiem un tautas deju dejotājiem, kā arī skolēniem, studentiem u.c. interesentiem. Šo grāmatu paredzēts arī dāvināt, piemēram Limbažu bibliotekām, tā būs pieejama plašai auditorijai .

Paredzamie projekta rezultāti

Īstenojot projektu topošajai grāmatai Vasaras lina tērps Vidzemē būs veikti redaktora un korektora darbi; izveidots mākslinieciskais noformējums un visbeidzot - makets atbilstoši tipogrāfijas prasībām: grāmata būs gatava drukāšanai.

 • Grāmatu paredzēts iespiest Jelgavas tipogrāfijā 800 eksemplāros. 
 • Grāmatas apjoms – 120 lpp. (5 iespiedloksnes), formāts 215x215 mm;
 • Grāmata bagātīgi ilustrēta ar fotoattēliem, skicēm un  zīmējumiem, kā arī piegrieztnēm;
 • Izmantoti materiāli no personīgajām kolekcijām, muzejiem un arhīviem;
 • Iekļauti TLMS “Dzilna” radītie tērpi, tai skaitā kopijas no muzeju fondiem, darinājumi pēc arhīvu aprakstiem, autoru radošas variācijas par tēmu.
 • Grāmata sastāv no ievada un divām daļām: 1. Vasaras linu tērpu komplekti (8 pilsētas un lauku sieviešu tērpu komplektu grupu fotogrāfijas ar atsevišķu detaļu zīmējumiem un aprakstiem); 2. Vasaras linu tērpu detaļas (nodaļas atbilst priekšmetu grupām - galvassegas, krekli, jakas, plecu lakati, brunči, priekšauti utml.).
 • Grāmata viesīs skaidrību par vasaras lina tērpiem, parādīs likumsakarības to izgatavošanā, komplektēšanā un valkāšanā.
 • Grāmata Vasaras lina tērps Vidzemē veicinās nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanu un tā nodošanu nākošajām paaudzēm; sekmēs vispusīgas izglītības iegūšanu un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu.
 • Paredzams, ka grāmata kā izziņas materiāls kalposTautas lietišķās mākslas studiju dalībniekiem, individuāliem meistariem un amatniekiem, folkloras kopu dalībniekiem un dejotājiem, kā arī skolēniem, studentiem un citiem interesentiem.
 • Grāmatas ieceres realizācija būs nozīmīgs ieguldījums latviešu apģērbu vēstures pētniecībā. Nozīmīgs ar to, ka paver citu skatu uz apģērbu Latvijā kopumā. Līdz šim vairāk ir popularizēts godu tērps, bet tam līdzās ir pastāvējis arī ikdienas, vasaras un darba apģērbs.

 • Grāmatas materiāls ne tikai dokumentēs pētījumu rezultātu un gatavo tērpu, bet būs kā nozīmīgs informācijas avots citiem tērpu valkātājiem gan kolektīviem, gan individuāliem interesentiem. Kā arī tā būs bāze citu radošu ideju realizācijai.

 • Paredzams, ka šim darbam būs paliekoši rezultāti un darbs pie vasaras tērpiem pēc projekta termiņa beigām turpināsies visā Latvijā: apkopotās zināšanas un pieredze pavērs iespēju veidot un attīstīt vasaras tērpu katram interesentam.