Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Trīs gaisi"
Projekta kopējās izmaksas:
4440.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3780.00 EUR
Līdzfinansējums:
660.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Krustabas, precības un bedības ir tie rituāli, kas tradicionālajā kultūrā tiek minēti kā cilvēka mūža svarīgākie godi. Arī mūsdienu sabiedrībā ir liela interese un aktivitāte šo godu svinēšanā, apvienojot izpratni par tradīcijām un mūsdienīgu garīgo interpretāciju. Cilvēks, ģimene, saime vai kopiena ar mūža godu svinēšanu iezīmē tradicionālās kultūras praktisko pārmantojamību paaudzēs. Cilvēka mūža godu svinēšana iezīmē kultūrmantojuma pārnesi personiskā, dziļi individuālā līmenī un reizē kopībā balstītā izpratnē. Krustabu, precību un bedību rituāli kā interaktīvs kultūrvides rīks ir būtisks individualizētās kultūras izpratnes veidotājs gan bērniem un jauniešiem, gan vidējās un vecākās paaudzes cilvēkiem. Gatavošanās godiem, rituālu simboliskās un aktīvās darbības izpratne, tradīciju integrēšana dabas un cilvēka izpausmju mijiedarbībā veicina sabiedrības interesi par novada vai valsts kultūras tradīcijām, tās vēsturisko mantojumu un tradīciju mūsdienīgi praktisko izpausmju iespējām.

Mērķi

Projekta mērķis ir aktualizēt aktīvās kultūras īstenošanu personiskajā dzīves telpā. Ņemot vērā aktuālos notikumus pasaulē, ir svarīgi apzināties, ka kultūras tradīciju pārnese nav tikai novada kā institūcijas vai kopienas atbildība. Sabiedrības interese par kultūras mantojuma integrāciju savā ģimenes vai dzimtas vidē ir pieaugoša. Cilvēka mūža godu svinēšana ir tas kultūras izpausmes rīks, kas sniedz iespēju aktualizēt sabiedrības interesi gan par kultūrvēsturisko un garīgo mantojumu, gan iespēju rast personīgu interakciju kultūras procesos visās paaudzēs.

Uzdevumi

Projekta uzdevumi ir:

  1. balstoties biedrības "Trīs gaisi" ilggadējā pieredzē, vadot cilvēka mūža godu rituālus, izzināt Vidzemes novadam raksturīgākās krustabu, precību un bedību godināšanas tradīcijas;
  2. izveidot trīs interaktīvus pasākumus jeb rituālus, kas reprezentē krustabu, precību un bedību godināšanu tradicionālo zināšanu un mūsdienīgās garīgās izpratnes kontekstā;
  3. izveidot tādus interaktīvus rituālus, kas balstīti gan audiālā, gan vizuālā tradīciju izpausmē, lai veicinātu mijiedarbību un izpratni visās paaudzēs par tradicionālo zināšanu praktizēšanu un pārnesi personīgajā dzīves telpā;
  4. aktualizēt sabiedrības interesi par cilvēka mūža godu svinēšanu kā iespēju integrēt nemateriālās un materiālās kultūras vērtības dabiskajā dzīves telpā.
2. Prioritāte

Projekta prioritāte ir stirpināt sabiedrības apziņu, ka personiskā kultūras vide ir tā, kas veido pamatu kultūrvides saglabāšanai, vietējās kopienas attīstībai, nemateriālās un materiālās kultūras un dabas mantojuma sintēzei. Caur cilvēka mūža godiem visu paaudžu cilvēkiem stiprinās izpratne par tradicionālo zināšanu praktizēšanu un pārnesi personīgajā dzīves telpā.

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorija ir gan novada, gan plašāka reģiona ģimenes ar bērniem, jaunās un vidējās paaudzes cilvēki, kā arī vecākās paaudzes cilvēki, kas ir ieinteresēti iepazīties un apgūt krustabu, precību un bedību godināšanu, integrējot tradicionālās zināšanas un materiālo - nemateriālo kultūrvēsturisko mantojumu personiskajā dzīves telpā.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultāti:

  1. tiks izveidoti 3 interaktīvi, izglītojoši rituāli, kuru laikā klātesošie varēs darboties līdzi, iesaistīties sarunās un kopdziedāt par cilvēka mūža godu - krustabu, precību un bedību - godināšanu;
  2. tiks izveidotas 3 izglītojošas fotopublikācijas jeb fotostāsti par krustabu, precību un bedību rituālo norisi, tādejādi sniegto informāciju pasākuma norises laikā saglabājot un pārnesot virtuālo resursu vidē un publicējot biedrības "Trīs gaisi" mājaslapā www.rituali.lv;
  3. mūsdienu politekonomiskās situācijas kontekstā cilvēku kultūrtelpa ir dziļi individualizēta, tādēļ informācija par cilvēka mūža godu svinēšanu, integrējot tradicionālās zināšanas mūsdienīgā skatījumā, veicinās sabiedrības interesi par kultūrvērtībām, to pārmantojamību un pārnesi paaudzēs;
  4. lai sagatavotos rituālu godināšanai, nepieciešams individuāli izzināt un izvēlēties rituāla norises vietu, sarūpēt dažādus atribūtus, kas tādejādi veicinās sabiedrības interesi par reģiona spēka vietām, kultūrobjektiem un amatnieku piedāvājumiem keramikā, tekstilmākslā, metālapstrādē un citās nozarēs.