Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Gulbenes novada vidusskola
Projekta kopējās izmaksas:
6640.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6640.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Izglītība ir pats cilvēces pamats. Gulbenes pilsēta gadu gaitā ir piedzīvojusi dažādas reformas izglītības jomā. Pagājušā gada augustā pēdējās Gulbenē palikušās skolas tika apvienotas vienā jaunizveidotā Gulbenes novada vidusskolā.

Jaunās skolas attīstības plānā tuvākajiem 3 gadiem ir paredzēta novadpētniecības telpas izveide skolā (muzejs), kas ietvertu informāciju par pilsētas skolu vēsturi.

Vēlamies sākt ar skolu ēku vēstures izpēti Skolas ielā un Līkajā ielā, kuras šobrīd paši apdzīvojam. Abās adresēs ir Ulmaņlaika ēkas, kas kalpo kā vēsturiskās liecības izglītības pirmsākumiem Gulbenē.

Vēlamies veidot vēsturiskas ekspozīcijas abu Ulmaņlaika ēku kāpņutelpās, līknē atspoguļojot katras ielas skolas ēku stāstu virzībā līdz šodienai – vienai skolai. Ekspozīcijas tiks veidotas no savienotām stikla plāksnēm, kas katrā ēkā noklās vienas sienas laukumu, virzībā pa kāpnēm uz augšu. 

Informācijas sagatavotāji būs skolēni, kuri gan mācīsies vākt liecības no kopienas un iesaistīt to, gan piedalīsies ekspertu (novadpētniecības speciālista un vēsturnieka) nodarbībās, kur iegūs zināšanas, pirms ķeršanās pie darba.

Ekspozīcijas būs tīkamas un baudāmas. Mērķis ir, lai tās būtu saprotamas ik vienam: gan pirmklasniekam, gan skolas viesim. Informācija būs saturiski izzinoša, bet viegla.

Šī skolotāju - konsultantu un jauniešu grupu darbošanās būs aizsākums skolas muzejam, kurā ar laiku satecēs kopā visu pilsētas skolu vēsture.

Iegūtās vēsturiskās liecības, ko neizmantos šīs ekspozīcijas izveidē, tiks izmantotas muzeja izveidē.

Turpinoties pandēmijai, ierobežojumu gadījumā pilnīgi visas aktivitātes - ekspertu nodarbības, darba grupas tikšanās, jauniešu grupu darbi, atklāšana u.c. var tikt organizētas attālināti.

Mērķi

Laikam ritot, Gulbenes pilsētā visu skolu ceļi ir saplūduši vienā - 2020. gada 1. augustā izveidotajā Gulbenes novada vidusskolā, kurā tika apvienotas Gulbenes novada valsts ģimnāzija un Gulbenes 2. vidusskola.

Projekta mērķis ir apjaust mūsu jaunizveidotās Gulbenes novada vidusskolas pamatu - vēsturi, kas ļautu veidot izpratni un veidot ilgtspējīgu nākotni, neaizmirstot to, kāds ir līdzšinējo skolu devums izglītības stiprināšanā kopienā. 

Ar skolas jauniešu veidotām ekspozīcijām vēlamies likt pamatus skolas muzejam, kas ar laiku glabās visu pilsētas skolu vēsturi. 

Uzdevumi

* Skolas vēstures skolotāju - konsultantu vadībā veidot divas skolas skolēnu grupas (katrā 6 dalībnieki) darbam vēsturisko materiālu un liecību vākšanā, šķirošanā, apkopošanā un ekspozīcijas izveidē;

* Iepazīstināt projekta jauniešus ar Gulbenes novada bibliotēkas novadpētniecības speciālista darbu, pētniecībai pieejamajiem resursiem, iespējām datus vizuāli atspoguļot ekspozīcijās un dot iespēju jauniešiem nodarbībās pašiem gūt prasmes, kā meklēt informāciju un kādu būtiskāko informāciju atspoguļot, pirms patstāvīgi ķeras pie ekspozīciju veidošanas;

* Iepazīstināt projekta jauniešus ar vēstures muzeja speciālista darbu, pieejamajiem dažādajiem materiāliem un avotiem gan muzejā, gan interneta vidē;

* Stratēģiskās projekta komandas un projekta jauniešu tikšanās plānot darbus un sekot to laicīgai norisei;

* Iesaistīt vietējo kopienu vēsturisko liecību vākšanā par skolu vēsturi, sagrupēt tās un atlasīt šīm ekspozīcijām noderīgās;

* Tieši iesaistīt kopienu ekspozīciju izveidē - dodot iespēju piedalīties aptaujā par nozīmīgākajiem ekspozīcijās iekļaujamajiem notikumiem;

* Vadīt 1 skolēnu grupu Skolas ielas skolas ēku vēstures izpētē no vēsturiskās ēkas atklāšanas 1928. gadā un otru skolēnu grupu - Līkās ielas skolas ēku vēstures izpētē no vēsturiskās ēkas atklāšanas 1935. gadā līdz šim brīdim;

* Izveidot 2 ekspozīcijas, kurās katrā informācija attēlota līnijā, viegli uztveramā, saprotamā un gan mazu, gan lielu ieinteresējošā veidā (hronoloģiski tiks atspoguļoti nozīmīgākie gadskaitļi, notikumi, fakti, foto u.c. pēc projekta jauniešu ieskatiem);

* Uzstādīt ekspozīcijas pašreizējā Gulbenes novada vidusskolas vēsturiskajās ēkās Skolas ielā 10 un Līkajā ielā 21 (sadarbībā ar reklāmdrukas firmu, kas veiks arī maketēšanu);

* Svinīgi atklāt ekspozīcijas, iesaistot skolas saimi un vietējo kopienu;

* Veidot publikācijas par projekta gaitu un rezultātiem, tā informējot sabiedrību; 

 * Dokumentēt pašu jauniešu darba procesu projektā dienasgrāmatas veidā, kas būs kā hronika iecerētajam muzejam skolā, un digitālos audio failos aplikācijā Podcast.

2. Prioritāte

Skolas ir ļoti svarīgas kopienas attīstībā. Jaunizveidotā skola veido nākotni, balstoties uz tās pagātni. Ekspozīcijas ar vēsturiskajām laika līnijām būs kā odziņa, lai saprastu, ka vēsture ir interesanta un tā mums ir jāzina.
Ēkas ir materiālā kultūra - vēsturiska liecība, bet to stāsti ir nemateriālā kultūra, ko ir svarīgi izprast, saglabāt un popularizēt. Svarīgi ir iesaistīt un ieinteresēt jauniešus, kuri veido mūsu nākotni, un ļaut viņiem savā interpretācijā veidot stāstus par pagātni.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta komanda un jauniešu grupas, kas tieši strādāja projektā - piedalījās gan ekspertu nodarbībās, gan strādāja ar skolotājiem-konsultantiem.
Visa skolas saime, kas ikdienā uzturēsies abās skolas adresēs (ap 1150 skolēnu un 200 darbinieku).
Vietējā kopiena (skolēnu ģimenes, skolu absolventi, interesenti, kādi sadarbības partneri).
Novada administrācija, citu novada, Latvijas, Eiropas u.c. izglītības iestāžu, citu iestāžu un organizāciju pārstāvji, kas skolā viesosies.

Paredzamie projekta rezultāti

12 skolēni iegūs jaunas zināšanas un praktisku pieredzi novadpētniecībā, vēstures izpētē, kopienas iesaistē aktivitātēs u.c. 

Darbs ar skolēniem novadpētniecības jomā iegūs jaunu jēgu un skatījumu, jo tiks sasaistīts ar reālo dzīvi. 

Skolotāji - konsultanti iegūs jaunas iemaņas darbā ar skolēniem ekspozīcijas sagatavošanā, aktivitāšu organizēšanā.

2 eksperti paši iegūs jaunas iemaņas specifisku nodarbību sagatavošanā skolēniem, to vadīšanā. 

Skola iegūs jaunu pieredzi Vidzemes plānošanas reģiona projektu rakstīšanā, īstenošanā un projekta atskaites sagatavošanā. 

Gulbenes novada vidusskolas 2 vēsturiskās ēkas (Skolas ielā 10 un Līkajā ielā 21) iegūs vēsturiskas ekspozīcijas, kas ikvienam ēkas apmeklētājam īsā laika sprīdī ļaus izprast katras ielas skolas ēku vēsturi, ceļu līdz vienam kopīgam nosaukumam Gulbenes skolām - Gulbenes novada vidusskolai. Ekspozīcijas atgādinās par notikumiem un skolas ēku bagāto vēsturi.

Skola būs virzījusies uz savu skolas attīstības plānā iekļauto mērķi - skolu vēstures apkopošana un skolas muzeja izveide, kas ir nozīmīgs visai kopienai.

Vietējā kopiena iegūs iespēju vienkopus redzēt abu vēsturisko ēku nozīmi, izglītības saknes un tālāk ejošos zarus Gulbenes pilsētā. 

Gulbenes novada vidusskolas abas vēsturiskās ēkas tiks pienācīgi atzītas. 

Uzņemot skolā viesus (arī daudzos skolas ārvalstu projektu partnerus), laika līnija, gadskaitļi un foto palīdzēs viegli izprast skolu vēsturi Gulbenē pat ārvalstu pilsonim. 

Kopiena tiks iesaistīta ekspozīciju sagatavošanā - varēs dot savu artavu Gulbenes skolu vēstures saglabāšanā un nozīmīgāko notikumu atspoguļošanā. Tiks stiprināts lokālpatriotisms. 

Rezultāts - tagadnē dzīvojot, ieraugām pagātni. Visi ieraugām! Ekspozīcijas vārēs izmantot sociālajās zinībās, klases stundā un vēsturē tagad un nākotnē. 

Projekta jaunieši būs mācījušies veidot projekta darba dienasgrāmatu un Podcast. Skolas muzejs iegūs hronikas. 

Skolēniem būs ļauts saprast skolu vēsturiskos saskares punktus.

Skola plāno 2025. gada vasarā Gulbenes pilsētas svētku laikā organizēt Gulbenes skolu absolventu salidojumu. Šīs ekspozīcijas būs vērtīgi atskaites punkti.