Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA "Innomatrix"
Projekta kopējās izmaksas:
6950.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5950.00 EUR
Līdzfinansējums:
1000.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir izpētīt divu senu Rubenes draudzes Ķieģeļu muižas mājvietu  - “Zīlēnu” un “Boku” - vēsturi, to skatot un skaidrojot novada kultūrvēsturiskās attīstības kontekstā. Senajos rakstos šie mājvārdi minēti jau no 15. gs. (“Zīlēns” no 15.gs, “Boka” - no 17.gs). Kocēnu novadā jau kopš 13.gs. sākuma risinājušies dažādi Latvijas vēsturē nozīmīgi, latviešu nacionālās pašapziņas attīstību ietekmējoši notikumi, tas ir bagāts vēsturiskām vietām un izcilām personībām.

Lai gan daudz jau ir apzināts, joprojām kultūrvēstures ziņā gan novadā, gan “Zīlēnu” un “Boku” apkārtnē ir daudz neizpētītā un nezināmā – vairāki desmiti simetriski izkārtoti īpatnēji akmeņu krāvumi abu apdzīvoto vietu teritorijā, ar tiem saistītas mutvārdu leģendas par Beverīnas pili, iespējamo senkapu teritorijas mežu apvidū, un citas mīklas... 

Īpaši maz pētīta ir atsevišķu zemnieku māju vēsture, dzimtu un mājvietu notikumi laikmeta griežos. Ir svarīgi apzināt šo mājvietu unikalitāti, novērtējot to iemītnieku spēju izdzīvot, spītējot traģiskiem un skarbiem gadsimtu notikumiem Ziemeļvidzemē. 

Pētījums, kā arī tā ietvaros apzinātie, apkopotie, digitalizētie un apstrādātie materiāli (dokumenti, kartes, attēli, vietvārdi, fokloras materiāli, u.c.) tiks publicēti Latvijas vēstures materiālu brīvpieejas krātuves un novadpētniecības platformas Historia.lv sadaļās “Bibliotēka “un “Vietas”, papildinot jau esošo, visiem interesentiem pieejamo Kocēnu pagasta novadpētniecības materiālu klāstu.

Projektā  ieplānots  seminārs dzimtu pētniekiem  par pētījuma rezultātiem, izzinošas aktivitātes jauniešiem.

Pētījumā iegūtie materiāli  tiks nodoti Kocēnu pašvaldībai, pašvaldības bibliotēkām, Valmieras novadpētniecības muzejam.

 

Mērķi

Projekta mērķis ir izpētīt divu senu Rubenes draudzes Ķieģeļu muižas Ķieģeļu pagasta (mūsdienās - Kocēnu pag.) mājvietu – “Zīlēnu” un “Boku” – vēsturi novada kultūrvēsturiskās attīstības kontekstā, veicināt jauniešu iesaisti novadpētniecībā un veikt pētījuma rezultātu popularizāciju.

Projektā paredzēts pievērsties maz pētītai, bet novadpētniecībā svarīgai tēmai - atsevišķu zemnieku māju (saimniecību) vēsturei, kura “Zīlēnu” un “Boku” gadījumā iesniedzas vairāk nekā 500 gadu senā vēsturē.

Katrs vēl līdz šim nezināms vēstures fakts var būt svarīgs notikums novada dzīvē.

Uzdevumi

Projekta uzdevumi iekļauj gan rakstīto avotu apzināšanu arhīvos, bibliotēkās un krātuvēs, gan pētniecību lauka ekspedīcijās. Pētījuma uzdevumu veikšanā plānota intensīva skolu jaunatnes iesaiste gan pētnieciskajā darbā, gan projekta publicitātes nodrošināšanā.

Projekta uzdevumi ietver:

  1. Projekta norises laikā no 5. maija līdz 30. septembrim veikt gan dokumentālo izpēti, gan lauka ekspedīcijas. Dokumentālā izpēte tiks veikta dažādos vēsturiskās informācijas avotos – arhīvos, muzejos, bibliotēkās. Lauka pētījums paredz seno  mājvietu apkārtnes kultūras un dabas objektu izpēti, iekļaujot akmeņu krāvumu mērījumus, senkapu identifikāciju, dižkoku un citu saistīto objektu uzskaiti 3-5 km rādiusā ap abām seno mājvietu vietām. Paredzēts arī apsekot tuvējās apkārtnes mājvietas, intervēt iedzīvotājus, vākt vietvārdus un folkloras materiālus, apzināt un digitalizēt dokumentus, fotogrāfijas. Viens no pētījuma mērķiem ir arī rast pierādījumus brāļu draudžu iespējamās ietekmes noskaidrošanai Rubenes draudzē un pētāmo mājvietu apkārtnē.
  2. Dokumentēt un publicēt pētījuma dienasgrāmatu, interesentiem ļaujot aktīvi sekot līdzi pētniecībā notiekošajam.
  3. Organizēt mācību ekspedīciju, iesaistot apkārtnes un citu skolu jaunatni 7-12 klašu skolniekus (~15-20 skolnieki) un ievērojot tā brīža nepieciešamo epidemioloģisko piesardzību. Lauka izpēte paredzēta  vēsturnieku V. Grīviņa un A. Amoliņas vadībā izglītojot jauniešus par jau zināmo un ekspedīcijās piedzīvojot jaunatklājumus.
  4. Organizēt novada leģendu un stāstu nakti, uzaicinot tajā piedalīties apkārtnes mutvārdu kultūras glabātājus, dokumentējot un pierakstot stāstus, kuri vēlāk tiks apkopoti, sistematizēti un iekļauti pētījumā. Pasākuma laikā paredzēts vārīt 17. gs. zemnieku zupu.
  5. Izveidot nelielas video formāta reportāžas par pētījuma aktualitātēm, iesaistot apkārtnes un citu skolu jaunatni.

      7.Organizēt semināru dzimtu pētniekiem, novada iedzīvotājiem.

     8.Novadīt kopā ar pētījumā iesaistītiem jauniešiem vēstures stundas Valmieras  novada skolu                   jaunatnei par jaunatklājumiem, ar to iepazīstinot ne mazāk par 120 skolniekiem.

     9. Sagatavot pētījuma izdevumu digitālā formātā

     10.Publicēt pētījumu, kā arī tā ietvaros apzinātos, apkopotos, digitalizētos un apstrādātos materiālus              (dokumentus.

2. Prioritāte

1. Digitālā formātā izdots jauns, novada vēstures materiālus papildinošs brīvpieejas pētījums “Rubenes novada Ķieģeļu muižas zemnieku māju – “Zīlēnu” un “Boku” dzīvesstāsti no 15. gadsimta līdz mūsdienām”.
2. Iegūti jauni novada kultūrvēstures materiāli, kas paplašinās zināšanas par norisēm, kuras ietekmējušas novada un tajā mītošo dzimtu attīstību.
3. Iesaistīti skolēni novadpētnieciskajā izzinošajā darbībā, aizraujošā veidā veicināta interese par sava novada un dzimtenes vēsturi.

Ieguvēji un mērķauditorija

Primārā mērķauditorija ir novada jaunieši, ar mērķi aizraujošā veidā veicināt viņu interesi par novadpētniecību un sasaisti ar savas zemes bagāto kultūrvēsturisko mantojumu, rosinot viņu jaunatklājēja garu vēstures notikumu atklāšanā, stiprinot emocionālu sasaisti ar novadu un parādot, cik piedzīvojumiem bagāta ir mūsu nācijas vēsture ne tikai vēstures grāmatās, bet arī vietējās sentēvu māju sētās.Sekundārā mērķauditorija ir novada iedzīvotāji un tūristi.

Paredzamie projekta rezultāti

Veikta divu senu bijušās Ķieģeļu muižas mājvietu “Zīlēns” un “Boka” vēstures izpēte Valmieras novada Kocēnu pagastā Ziemeļvidzemes vēsturisko notikumu un nācijas veidošanās kontekstā;

Rasti jauni novada kultūrvēstures  pierādījumi, kas ietekmējuši novada, nācijas un nacionālās pašapziņas attīstību.

Veikts profesionāls kultūrvēsturisks pētījums, kā arī tā ietvaros apzināti, apkopoti, digitalizēti un apstrādāti materiāli (dokumenti, kartes, attēli, vietvārdi, folkloras materiāli u.c.) kuri tiks publicēti Latvijas vēstures materiālu brīvpieejas krātuves un novadpētniecības platformas Historia.lv sadaļās “Bibliotēka “un “Vietas”, papildinot jau esošo, visiem interesentiem pieejamo Kocēnu pagasta novadpētniecības materiālu klāstu.

Projektu īstenojot, veicināta novadpētnieku, pašvaldības, vēstures interesentu un vēstures profesionāļu sadarbība.

Veiksta  plaša publicitātes kampaņa un noslēguma seminārā popularizēta seno mājvietu vēstures izpēte kā piederības apziņas un sakņu sajūtas veicinātāja, bet pašas mājvietas, to veidotā kultūrvēsturiskā ainava, kā izziņas un mācību tūrisma resurss.

Izdots jauns brīvpieejas novadpētniecisks pētījums “Vidzemes reģiona Rubenes novada Ķieģeļu muižas zemnieku māju – “Zīlēni “un “Bokas” dzīvesstāsti no 15. gs. līdz mūsdienām” digitālā formātā.

Iesaistīti jaunieši novadpētnieciskajā izzinošajā darbībā (~15-20), aizraujošā veidā veicināta interese par sava novada un dzimtenes vēsturi.

Pierakstītas, sistematizētas un apkopotas saistītās novada mutvārdu dzimtu leģendas.

Palielināts 7-12. kl. skolnieku (>120) zināšanu apjoms par novada vēsturi konkrētu, veicināta sasaiste ar savām novada saknēm, veicināts patriotisms. 

Noorganizēts seminārs par jaunajiem atklājumiem novadpētniekiem, dzimtu pētniekiem, tūristiem un citiem interesentiem.

Veikts publicitātes pasākums Kocēnu un Rubenes bibliotēkā