Kopsavilkums

Ideja par vienotas, Cēsu novada radošo industriju interneta platformas tehniskās specifikācijas izstrādi un nepieciešamību, pamatojama ar to, ka katrs esošais novads, kas veidos jauno Cēsu novadu, ir ar savas vietas specifisko resursu, potenciālu un daudzveidīgu bāzi radošajās industrijās. Tehniskās specifikācijas izstrāde būtu pirmais posms kvalitatīvas un vienotas Cēsu novada radošo industriju mājaslapas izveidē. Mazās kopienas ir īpaša vieta radošo industriju darbībai un tās spētu papildināt Cēsu pilsētas radošo industriju kvartālus. Vienota Cēsu novada radošo industriju datu bāze - mājaslapa, veicinātu mazo kopienu ekonomisko attīstību, palīdzētu attīstīt uzņēmējdarbību. Pienesums būtu arī sociālajā jomā un kultūrtūrismā un tā  veicināšanā. Šāda mājaslapa nodrošinātu stabilu un ilgtspējīgu radošo industriju attīstību, uzņēmēju savstarpēju sadarbību, saglabājot nemateriālās un materiālās kultūras vērtības, kā arī, nodrošinot pieejamību interneta vidē. Būtisks pienesums - esošie novadi tiktu integrēti kopīgās aktivitātēs, kas aptvertu plašāku areālu ar iespēju veidot jaunus kultūrtūrisma maršrutus un piedāvājumu, savstarpēji sadarbojoties, veicinot vietējo un ārzemju tūristu ceļošanu uz attālākajām novadu kopienām. Vienota mājaslapas izveide sevī ietver vairākus soļus - priekšizpēti un specifikāciju, informācijas izvietojumu un strukturēšanu, vizualizāciju, testēšanu. Pēc tehniskās specifikācijas izstrādes, būtu nepieciešams piesaistīt finanses mājaslapas izstrādei un uzturēšanai. Mājaslapa būtu daudzfunkcionāla, tā kalpotu kā platforma radošo industriju pārstāvju savstarpējai komunikācijai, kultūrtūrismam, kā arī, būtu viegli pieejama sabiedrībai.


 

Mērķi

1. Sadarbībā ar novadu tūrisma speciālistiem, apzināt topošā Cēsu novada radošo industriju nozaru pārstāvjus, vienotas datubāzes izstrādei, kas būtu saturiskais pamats mājaslapas izveidei, kura ietveru radošo industriju apakšnozaru uzskaiti;

2.  Izpētīt un analizēt esošo kopienu resursus, ekonomiskās iespējas, teritoriālās iezīmes, unikālo materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu, radošo industriju tālākai attīstībai;
3.  Cēsu novada radošo industriju interneta platformas tehniskās specifikācijas, kā arī, inovatīva rīka izstrāde un integrēšana mājaslapā.  


 

Uzdevumi

1.   Sadarbībā ar projektā iesaistītajiem tūrisma speciālistiem, vienotas datubāzes izveide - informācijas apzināšana, apstrāde un apkopošana; 
2.    Apzināto un apkopoto datu izvērtējums Cēsu novada radošo industriju pārstāvju profila izveidei, kas darbotos kā viens no instrumentiem, kas palīdzētu materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, kā arī, veicinātu kopienu ekonomisko attīstību un būtu pamats mājaslapas satura izveidei;
3.    Mājaslapas tehniskās specifikācijas izstrādes pakalpojumu sniedzēju apzināšana, piedāvājuma izvērtēšana. 

4. Prioritāte

Jaunizveidotais Cēsu novads kopā apvienos septiņus novadus: Cēsu, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Amatas, Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas novadus. Katrā no šiem novadiem darbojas radošo industriju pārstāvji, kuri uztur dzīvu sava novada materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu. Cēsu novada radošo industriju interneta platformas tehniskās specifikācijas izstrāde, būtu kā pamats vienotas mājaslapas izveidei, kas palīdzētu saglabāt, izcelt un popularizēt kultūras mantojuma unikalitāti.

Ieguvēji un mērķauditorija

Ieguvēji no šāda projekta realizācijas būs jaunizveidotā Cēsu novada radošo industriju pārstāvji. Potenciālās mērķauditorijas iedalītos pēc dzīvesstila segmentiem - ģimenes ar bērniem, kuri iesaistās radošās darbnīcās, lai veicinātu pārmantojamību, brīvi domājošie ar mērķi izzināt nezināmus kultūrtūrisma procesus un darbības, kuri vēlas paplašināt redzesloku, stabilie un prasīgie, kuri ir orientēti uz pagātnes tradīciju saglabāšanu un jauno tendenču izzināšanu.

Paredzamie projekta rezultāti

Gala rezultātā, izstrādātā Cēsu novada radošo industriju interneta platformas tehniskā specifikācija būtu pamats modernas, kvalitatīvas un vienotas mājaslapas izveidei. Izstrādātās tehniskā specifikācijas rezultēšanās mājaslapā sniegtu ikvienam interesentam pieejamību Cēsu novada radošo industriju pārstāvjiem. Mājaslapas izveide kalpotu kā unikāla komunikācijas platforma radošo industriju pārstāvjiem, veicinot savstarpēju tīklošanos, meistardarbnīcu organizēšanu, dalīšanos ar veiksmes stāstiem un pieredzes apmaiņu, kā arī, veicinātu sociālekonomisko labklājību un kultūrtūrisma attīstību jauizveidotajā Cēsu novadā. Izveidoto mājaslapu būtu iespējams piesaistīt Cēsu novada galvenajai tūrisma mājaslapai un tūrisma informācijas centriem un punktiem.