Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Pašvaldības aģentūra "Līgatnes novada kultūras un tūrisma centrs" Tūrisma informācijas centrs
Projekta kopējās izmaksas:
5350.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5350.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekta “Līgatnes papīrfabrikas nemateriālās kultūras mantojuma liecības”  ideja ir saglabāt nemateriālās kultūras liecības, ar kurām dalīsies dažādu nozaru cilvēki, kuri, savā laikā, darbojušies Līgatnes papīrfabrikā. Video filmas formātā, tiktu dokumentētas dzīvas liecības, atmiņu stāsti un pārdomas par Līgatnes papīrfabriku un darbošanos tajā. Katrs dalībnieks veidos savu individuālu maršrutu un atmiņu stāstījumu par savu pieredzi Līgatnes papīrfabrikā, tādējādi, fiksējot video kadros arī papīrfabrikas telpas un palikušās iekārtas. Video filma ar liecībām par Līgatnes papīrfabriku, turpinātu video sēriju, kas balstītas uz vietējās kopienas pārstāvju atmiņām par dzīvi Līgatnē. Jāņem vērā, ka Līgatnes papīrfabrikā ražošana vairs nenotiek, kā arī fabrikas darbinieki noveco, tādējādi, ir būtiski saglabāt nemateriālās liecības par fabrikas dzīvi, lai tās būtu pieejamas nākošajām paaudzēm.

Mērķi

1. Nemateriālās kultūras liecību, par darbu Līgatnes papīrfabrikā un nozīmi vietējās kopienas cilvēku dzīvēs, saglabāšana, iedzīvināšana un popularizēšana;

2. Video filmas izveide ar vietējās kopienas kultūrvēsturiskajām liecībām par Līgatnes papīrfabriku, kā ietvaros, atmiņas tiktu dokumentētas un saglabātas nākamajām paaudzēm;

3. Gala produkta – video pieejamības nodrošināšana interneta platformās, industriālā mantojuma objektā “Līgatnes papīrfabrikas strādnieku dzīvoklis”, izmantošana īpašos notikumos smilšakmens pagrabu alās.

Uzdevumi

1.    Izmantojot vietējās kopienas cilvēkresursus, apzināt bijušos, dažādu profesiju, Līgatnes papīrfabrikas darbiniekus – Ilmāru Norīti, Austri Salmiņu un Florianu Beļakovu, un dokumentēt viņu stāstījumu. No vietējās kopienas tiks izvēlēts video liecības operators - Matīss Liepiņš; 
2.    Sadarbībā ar video liecību dalībniekiem un operatoru, izstrādāt video scenāriju un, balstoties uz katra dalībnieka profesiju, izveidot individuālus stāstījumu maršrutus;
3.    Gala produkta pieejamības nodrošināšana interesentiem - ievietošana www.visitligatne.lv, visitligatne.lv Facebook lapā, industriālā mantojuma objekta “Līgatnes papīrfabrikas strādnieku dzīvoklis” video liecību papildināšanai, kā arī video liecības izmantošana īpašos notikumos Līgatnes smilšakmens pagrabu alās. 

 

2. Prioritāte

Pateicoties vēsturiskās Līgatnes papīrfabrikas izveidei, Līgatnē jūtama unikāla kultūrvide, kur nemateriālais kultūras mantojums un vietējās kopienas pieredzējums sasaucas ar dabas bagātību – smilšakmens iežiem, Līgatnes upi un reljefiem bagāto vidi. Līdz ar Līgatnes papīrfabrikas darbības izbeigšanas un paaudžu nomaiņu, vērtīgās nemateriālās liecības par Līgatnes papīrfabriku ir pakļautas izzušanai.

Ieguvēji un mērķauditorija

Potenciālā mērķauditorija - kopienas iedzīvotāji un vietējā skolu jaunatne, kas palīdz un nostiprina vietas identitāti, aktīvas ģimenes ar bērniem, piedzīvojumu meklētāji, pilsētas viesi gan ikdienā, gan īpašos kultūrtūrisma norisēs, kā arī vietējie un ārvalstu tūristi, jo video stāstam būs nodrošināts angļu un krievu valodu subtitri.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta realizācijas rezultātā, tiks papildināts izzinošais video materiāls par dzīvi Līgatnē laikā, kad darbojās Līgatnes papīrfabrika, kas tiktu ievietots industriālā mantojuma objektā “Līgatnes papīrfabrikas strādnieku dzīvoklis”, kas pieejams gan individuāliem interesentiem, gan organizētām tūristu grupām. Tādējādi, veidojot vietējās kopienas pārstāvju stāstu sēriju par nemateriālā mantojuma vērtībām Līgatnē, kas veicinātu vērtību popularizēšanu un saglabāšanu. Video būtu publiski pieejams ikvienam interesentam gan mājaslapā www.visitligatne.lv, Youtube kanālā, kā arī dažādos publiskos pasākumos Līgatnē ar iespēju video rādīt smilšakmens alu pagrabos, kā arī Līgatnes papīrfabrikas telpās. Gala produkts veicinās izpratni par Līgatnes papīrfabrikas nozīmi vietējā kopienā. Ņemot vērā, ka video filmai plānoti arī subtitri svešvalodā (angļu un krievu valodās), filma būtu kā pievienotā vērtība arī ārzemju ceļotājiem, kuri vēlas mazliet plašāk uzzināt par Līgatnes kā unikālas, dažādām vērtībām bagātas vietas, vēsturi un cilvēku pieredzējumu.