Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība Vītolēni
Projekta kopējās izmaksas:
2060.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1980.00 EUR
Līdzfinansējums:
80.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Gaujienas muižas parka teritorija ir ikvienam pieejama un iecienīta atpūtas un sabiedrisko pasākumu vieta ar kultūrvēsturisku nozīmi un gleznainu reljefu. Parks un apbūves ansamblis ir veidojies vairāku gadsimtu laikā un saglabājies salīdzinoši autentiskā veidolā, ēkām iekļaujoties ainavā kopā ar mazās arhitektūras elementiem. Nogāzēs izveidotas pakāpienveida terases pasākumiem un Vītolsvētku koncertiem, kas šeit tiek organizēti jau vairāk kā 30 gadus. Stāvās parka nogāzes pakāpeniski tiek atbrīvotas no pašsējas koku apauguma, lai nostiprinātu tās ar atbalsta sienām un atsegtu skatu līnijas. Ekskluzīvais reljefs ir ārkārtīgi grūti apsaimniekojams, turklāt eksponējas kā fons visiem pasākumiem. Lai labiekārtošanas pasākumus turpinātu kvalitatīvi un ar atbildības sajūtu pret vēsturisko mantojumu, nepieciešams izstrādāt apzaļumošanas plānu, kurā ievēroti gan parka kultūrainavas principi, gan paredzēta nogāžu slīpumu nostiprināšana ar ilggadīgiem stādījumiem. Paredzam izstrādāt un vasaras mēnešos realizēt šo apzaļumošanas plānu, iesaistot vietējos iedzīvotājus un organizējot nelielas, bet regulāras talkas un izmantojot vietējos augu resursus. Projekta īstenošana dos nozīmīgu ieguldījumu Gaujienas parka ainavu estētiskā potenciāla palielināšanā un kvalitatīvas kultūrvides veidošanā, lai sekmīgi turpinātu materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma sintēzi Gaujienā.

Mērķi

Galvenais mērķis ir saglabāt un attīstīt Gaujienas parka unikālo kultūrvidi, kas atrodas dabas aizsardzības Natura-2000 zonā un kurā apvienojas nemateriālais un materiālais mantojums. Projekta mērķis ir veicināt vietējo iedzīvotāju līdzatbildību šo vērtību saglabāšanā un izpratni par kvalitatīvu ainavu vērtību, kas sekmēs vietējās kopienas attīstību. 

Uzdevumi

Izstrādāt un realizēt apzaļumojumu plānu Gaujienas muižas parka sarežģītākajai daļai: pils dienvidu pusē paveras plašs skats uz Gaujas senleju, pāri ielejai ar dīķi un bijušo aldara māju, tagad Jāzepa Vītola memoriālo muzeju "Anniņas". Reljefa pārejas nostiprinātas ar dolomīta mūra atbalsta sienām un mazās arhitektūras elementiem. Stāvajās nogāzēs izvietotas terases kultūras pasākumiem. Gaujienas reljefu lielā mērā ietekmē dolomīta pamatslānis, tāpēc nogāzes ir ļoti stāvas, pilnas ar akmeņiem un grūti nodrošināt to apsaimniekošanu. Pēc skatu virzienu atsegšanas un nogāžu atbrīvošanas no lielajiem kokiem, nepieciešams izveidot zemo, ilggadīgo kultūraugu stādījumus, kas veidos blīvu klājumu un ilgtermiņā nodrošinās kvalitatīvu ainavu kā fonu ielejā rīkotajiem kultūras pasākumiem. Plānojam izmantot vietējos augu resursus, iesaistīt vietējos iedzīvotājus stādu sagatavošanā un talkās, lai veicinātu līdzatbildību un izpratni par kvalitatīvu kultūrvidi. Talkās piedalīsies arī biedrības biedri, brīvprātīgie, nometnes Vītolēni jaunieši un amatierkoru dalībnieki. Paredzam, ka process būs ļoti darbietilpīgs un veicams tikai pakāpeniski, jo augsnes sagatavošana un stādīšana tik lielā slīpumā, kas dažviet ir gandrīz vertikāls, ir liels izaicinājums. 

2. Prioritāte

Gaujienas muižas parks ir unikāls dabas un arhitektūras vērtību apvienojums uz kultūrvēsturiskā mantojuma fona. Nemateriālā un materiālā mantojuma sintēze Gaujienā veicina vietējo iedzīvotāju iniciatīvas un atbildības sajūtu par to saglabāšanu. Ilggadīgā, nesavtīgā darbā turpinām J.Vītola uzsāktās dziesmusvētku tradīcijas, glābjam un attīstām materiālo mantojumu - nostiprinām brūkošās nogāzes, lai veidotu kvalitatīvu kultūrainavu.

Ieguvēji un mērķauditorija

Gaujienas iedzīvotāji - 500
Ikgadējo Gaujienas Vītolsvētku dalībnieki un viesi, parka un dabas taku apmeklētāji, tūristi - 1500

Paredzamie projekta rezultāti

Kvalitatīvie rādītāji: projekts būtiski palielinās Gaujienas kultūrvides vizuālo pievilcību, jo mākslinieciski saplānotie ilggadīgo augu stādījumi papildinās un izcels daudzveidīgo reljefa struktūru, kā arī nostiprinās augsni stāvajās nogāzēs. Projekts veicinās vietējās kopienas attīstību un iedzīvotāju līdzatbildību, iesaistoties ainavu veidošanas darbā. Talkas tiks organizētas, ievērojot drošus attālumus un nekrustojoties cilvēku plūsmām. Amatierkoru dalībniekiem, kas Covid laikā nevarēja tikties mēģinājumos, šīs talkas dos iespēju socializēties brīvdabā, drošā vidē kopā pastrādāt un pilnveidot Gaujienas kultūrainavu, ko Jāzeps Vītols sauca par  "paradīzi". Pēc projekta pabeigšanas ieguvēji būs ikviens Gaujienas iedzīvotājs, ikgadējo Vītolsvētku dalībnieki un viesi, dabas un vēstures entuziasti, kas arvien vairāk apmeklē Gaujienu arī individuāli.

Skaitliskie rādītāji projekta realizēšanas laikā: Izstrādāts viens apzaļumošanas plāns. Iesaistīti 50 vietējie iedzīvotāji, 27 biedrības biedri un 80 amatierkoru dalībnieki. 

Skaitliskie ieguvēji pēc projekta pabeigšanas: 500 Gaujienas iedzīvotāji, 1500 viesi - dabas un vēstures baudītāji