Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Ropažu novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
5626.26 EUR
Finansējums no VKKF:
2731.26 EUR
Līdzfinansējums:
2895.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 1912,00 EUR

Kopsavilkums

Ropažu novada pašvaldība, sadarbībā ar vēstures izpētes un rekonstrukcijas klubu “Rodenpoys”, Ropažu viduslaiku pils teritorijā organizēs vienas dienas pasākumu ar mērķi izglītot sabiedrību, īpaši bērnus un jauniešus, par kultūras mantojuma vērtību, veicinot zināšanu pārmantojamību, caur pētnieku lasījumiem, diskusijām, amatiem un praktisku darbību, izmantojot dzīvās vēstures metodi.

“Kultūras mantojuma dienas Ropažu pilsdrupās 2021” notiks 2021. gada 11. septembrī divās daļās, caurvijot vadmotīvu – “Ropažu novada vairoga stāsts”. 1. daļā plānoti arheologu referātu lasījumi un diskusija par arheoloģiskajiem pētījumiem Ropažu viduslaiku pilī, kultūras mantojuma nozīmi un aizsardzību Latvijā un Ropažu novada senvēsturi. 2. daļā plānotas vairogu, trauku un lāpu izgatavošanas darbnīcas, kurās amatnieki demonstrēs savas prasmes, apmeklētājus iesaistot dažādu vēstures repliku izgatavošanā. Aktīvāka līdzdarbošanās plānota vairākos aktivitāšu punktos – lokšaušanā, šķēpmešanā, kaujas skrējienā un viduslaiku galda spēļu turnīrā. Pasākumā darbosies viduslaiku virtuve ar degustācijām, kur uz malkas kurināta uguns gatavos zupu pēc viduslaiku rakstos Eiropā pierakstītas receptes.

Pasākums veicinās kultūras mantojuma popularizēšanu un tā izziņas procesu, veidojot stiprinātu sabiedrības vērtību apziņu un izpratni par to, ka kultūras mantojuma pastāvēšana ir balstīta uz tā praktizēšanu un zināšanu tālāknodošanu no paaudzes paaudzē, ļaujot veiksmīgāk identificēties un veidot piederības sajūtu vietējā kopienā.

Mērķi

Projekta mērķis ir izglītojoša pasākuma organizēšana “Kultūras mantojuma dienas Ropažu pilsdrupās 2021”, par kultūras mantojuma vērtību, veicinot zināšanu pārmantojamību, caur pētnieku lasījumiem, diskusijām, amatiem un praktisku darbību, izmantojot dzīvās vēstures metodi.

Uzdevumi

Projekta uzdevumi:

 1. Pievērsties Ropažu novada kultūras mantojuma vērtībām, to saglabāšanai un popularizēšanai.
 2. Aktualizēt sabiedrībai kultūras mantojuma vērtību un nozīmi.
 3. Veicināt kultūras mantojuma zināšanu pārmantojamību vietējā kopienā.
 4. Rīkot informatīvi izglītojošu pasākumu kultūras mantojuma vērtību saglabāšanai un popularizēšanai, piesaistot vēstures izpētes ekspertus un amatniekus, kā arī citus nozares profesionāļus.
 5. Sabiedrības izglītošana kultūras mantojuma vērtību un nozīmes jautājumos caur arheologu lasījumiem un diskusijām, demonstrācijām, meistardarbnīcām (vairogu, trauku un lāpu izgatavošanas darbnīcas), aktivitāšu punktiem (lokšaušanas, šķēpmešanas, kaujas skrējiena, viduslaiku galda spēļu turnīra) un praktisku līdzdarbošanos, izmantojot dzīvās vēstures metodi.
 6. Vēstījuma nodošanas efektivitātes palielināšanai, pasākuma laikā izmantot laikmetam, viduslaiku Livonijai, atbilstošu vizuālo noformējumu un darbarīkus.
 7. Lai paaugstinātu paaudžu pārmantojamības efektivitāti kultūras mantojuma izglītības procesā iesaistīt bērnu un jauniešu auditoriju.
2. Prioritāte

Projekta “Kultūras mantojuma dienas Ropažu pilsdrupās 2021” vērstas, lai nodrošinātu kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, kas notiks lasījumu, amatu un praktisku darbību ietvaros. Vienlaikus, lai paaugstinātu paaudžu pārmantojamības efektivitāti kultūras mantojuma izglītības procesā, pasākuma programma koncentrēta bērnu un jauniešu auditorijai.

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorija ir Ropažu novada iedzīvotāji un viesi, koncentrējoties uz bērniem un jauniešiem 7 līdz 20 gadu vecumā – ar interesi izglītoties kultūras vērtību apziņas jautājumos, zinātkāri uzzināt ko jaunu, kā arī ieinteresēti izmēģināt savas spējas apgūt jaunas prasmes.
Ņemot vērā neskaidro situāciju 2021. gada rudenī, Covid-19 vīrusa izplatības ierobežojumu dēļ, pasākumu plānots adaptēt tajā brīdī esošajai situācijai – aktivitātēs iesaistot Ropažu novada vidusskolas jauniešu auditoriju.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā:

 1. Veiksmīgi īstenota sastādītā pasākuma programma, plānotajā laikā un plānotajā vietā. Noticis 1 pasākums par kultūras mantojuma vērtību nozīmi.
 2. Izglītota sabiedrība par Ropažu novada vēsturi, kultūrmantojuma apzināšanu un saglabāšanu. Nolasīti 3 referāti.
 3. Iepazīstināta sabiedrība ar viduslaiku vēstures priekšmetiem, to nozīmi un pielietojumu. Īstenotas 3 radošās darbnīcas.
 4. Iepazīstināta sabiedrība ar viduslaiku atribūtiku un par viduslaiku brīvā laika pavadīšanas iespējām. Īstenotas 3 aktivitāšu darbnīcas.
 5. Pasākumā piedalījušies vismaz 500 vēlamās mērķauditorijas pārstāvju. Covid-19 vīrusa izplatības ierobežojumu gadījumā pasākumā piedalījušies vismaz 100 Ropažu novada vidusskolas bērni un jaunieši. Pasākuma dalībnieki tiks uzskaitīti.
 6. Apkopotas pasākuma norises fotogrāfijas (vismaz 100) un izveidots video atskats (vismaz 1 materiāls). Materiāli izvietoti Ropažu novada pašvaldības mājaslapā Facebook sociālajā tīklā ar 1500 apmeklējumu skatījumiem nedēļā.
 7. Kvalitatīvi un izglītojoši pavadīta 1 diena ģimenēm ar bērniem un citiem interesentiem, stiprinot vērtību apziņu un izpratni par to, ka kultūras mantojuma pastāvēšana ir balstīta uz tā praktizēšanu un zināšanu tālāknodošanu no paaudzes paaudzē, ļaujot veiksmīgāk identificēties un veidot piederības sajūtu vietējai kopienai.