Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Madonas Mākslas skolas atbalsta biedrība
Projekta kopējās izmaksas:
5016.00 EUR
Finansējums no VKKF:
4500.00 EUR
Līdzfinansējums:
516.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekts "LAIKA ARHITEKTŪRA" iecerēts kā satikšanās ar pagātni, tagadni un nākotni. Projekta laikā aktualizēsim mākslas veidu ARHITEKTŪRA, telpisko vidi, kurā notiek cilvēka dzīves procesi. Arhitektūru raksturo trīs kvalitāšu kopums - funkcionalitāte, konstruktīvisms, mākslinieciskums, jeb lietderība, izturība un skaistums. Šos jēdzienu raksturojošos vārdus esam izvēlējušies par atslēgu LAIKA definīcijai un projektam.

Pašreizējā Madonas mākslas skolas ēka celta pirms 95 gadiem, tās vēsture iedalāma trīs dažādos laika  periodos. Ēka sākotnēji celta kā privātmāja, vēlāk šeit ierīkots kara komisariāts. Skolas teritorijā, kā atgādinājums par padomju laikiem, atrodas neapdzīvotas garāžas, kuras vēlamies iekārtot par mākslas un izstāžu telpu pilsētā. Pagalms ir piemērots mākslas aktivitātēm mūsdienu LAIKA mainīgajos epidemioloģiskās situācijas apstākļos.

Pieaugot bērnu skaitam mācību iestādē šobrīd aktualizējusies skolas piebūves celtniecība, tāpēc izzināt pagātni un vizualizēt nākotni kļuvis īpaši svarīgi un nepieciešami!

Projekta laikā notiks ilustrācijas, grafiti, komiksu un vides objektu izveides darbnīcas. Tiks izveidota animēta paplašinātās realitātes spēle un izdots ilustratīvs materiāls, iepazīta arhitektūras, mākslas valoda, termini. Gala rezultāts būs aplūkojams izstādē un pieejams apskatei internetā. 

Projekta realizācijā iesaistīsies Madonas novada mākslas skolu audzēkņi, pedagogi un absolventi. Jauno tehnoloģiju izmantošana ieinteresēs bērnus un jauniešus iesaistīties kultūrvēstures izveides un saglabāšanas procesos.

Radošums tieši LAIKĀ, spēj ienest pārmaiņas ikdienībā un garīgajā līdzsvarā, kļūstot par katra indivīda dzīves daļu un patieso inovāciju priekšnoteikumu.

 

Mērķi

Projekta mērķis ir iesaistīt Madonas reģiona bērnus, jauniešus un mākslas skolu pedagogus daudzveidīgas Vidzemes reģiona kultūrtelpas veidošanas procesos.

Izveidotais kultūras produkts  veicinās un dažādos jaunrades pieejamības un izglītības procesus. Aktivitātes izcels jauniešu prasmes un talantus ar potenciālu veidot kultūras norises ar augstu pievienoto vērtību.

Atbalstīt radošumu kā instrumentu izglītības filozofijā un veicināt starpdisciplinaritāti. Mērķtiecīgi izmantot cilvēkresursu potenciālu un popularizēt radošās spējas, prasmes, pieredzi.

Uzdevumi

1. Iesaistīt bērnus un jauniešus kvalitatīva kultūras pasākuma (izstādes) izveidē.

Tiks iesaistīti vairāku Madonas novada mākslas skolu audzēkņi kopīgā aktivitātē - izstādes "LAIKA ARHITEKTŪRA" veidošanā. Procesus vadīs Madonas mākslas skolas pedagogi un skolas absolventi (jaunieši, kuri turpina studēt mākslu), kopīgiem spēkiem tiks veidoti darbi kopīgai izstādei. Darbus jaunieši veidos gan individuāli, gan ja tas būs iespējams atrodoties klātienē Madonas mākslas skolā.

2. Sniegt jaunas, nepieciešamas, interaktīvas zināšanas.

Skolas absolventi (jaunieši) dalīsies pieredzē un zināšanās, iepazīstinās ar savu pieredzi, studijām, darbiem. Kopā darbosies praktiskajās darbnīcās (vides māksla, ilustrācija, komikss, grafiti, digitālā spēle).

3. Veidot sadarbības tīklu starp Madonas novada mākslas skolām.

Pēc teritoriālās reformas Madonas novadā iekļausies vairākas apkaimes bērnu mākslas skolas (Cesvaine, Ērgļi, Lubāna, iespējams Varakļāni), projekta aktivitātes veidos jaunas sadarbības iespējas.

4. Nodrošināt kvalitatīvu jaunrades procesu un inovatīvu produktu izveidi.

Darbi nodrošinās iespēju jauniešiem iesaistīties kultūras procesu radīšanā un popularizēšanā, tiks radīts izdevums "Laika arhitektūra", jauniešu radītie tēli iepazīstinās ar ēkas vēsturi  palīdzēs orientēties  tehnoloģiju, terminu, materiālu, procesu valodā jaunajiem māksliniekiem.

5. Iesaistīt jauniešus brīvprātīgā darba veikšanas aktivitātēs.

Sniegs jaunu pieredzi, jaunieši varēs iejusties darbnīcu vadītāju(pedagogu) lomā.

6. Iesaistīt sabiedrību jaunrades procesos.

Izveidotā izstāde būs brīvi pieejama apmeklētājiem, pie skolas esošās garāžas būs atvērtas apmeklētājiem un sabiedrība tiks interaktīvā veidā uzrunāta iesaistīties kultūras norisēs.

Objekts - Melnais Caurums atradīsies skolas pagalmā simboliski un interaktīvi stāstīs par  ēkas vēsturi.

7. Atbalstīt reģiona māksliniekus, pedagogus.

Madonas mākslas skolas pedagogi uzņemsies atbildību par norišu tehnisko nodrošinājumu, epidemioloģisko drošību un māksliniecisko izpildījumu. 

8. Interaktīvā veidā popularizēt Vidzemei raksturīgās vērtības, notikumus, personības, tradīcijas, kultūrvidi.

Projekta rezultāts popularizēs radošo industriju pārstāvjus un veicinās individuālo un kolektīvo radošumu.

 

 

1. Prioritāte

Bērnu un jauniešu kvalitatīva iesaiste mākslas un kultūrizglītības procesos. Projekta laikā norisināsies vairākas tikšanās ar Latvijas mākslas vidusskolu, augstskolu audzēkņiem (skolas absolventiem). Jaunieši dalīsies pieredzē un kopā ar mākslas skolu audzēkņiem veidos unikālu izstādi "LAIKA ARHITEKTŪRA". Īstenojot projektu aktualizēsim izglītības, pieredzes nepieciešamību, radīsim iespējas brīvprātīgā darba aktivitātēm, tādejādi nodrošinot pilsonisko līdzdalību radošajos procesos.

Ieguvēji un mērķauditorija

Tiešā ietekme:
1. Madonas novada mākslas skolu (Madonas mākslas skola, Lubānas Mākslas skola, Cesvaines Mūzikas un mākslas skola, Ērgļu Mākslas un mūzikas skola) audzēkņi, pedagogi un viņu vecāki
2. Skolas absolventi, mākslas vidusskolu, augstskolu studenti
3. Madonas novada iedzīvotāji
Netiešā ietekme:
1. Madonas un Vidzemes reģiona iedzīvotāji
2. Tūristi, ceļotāji, pilsētas viesi
3. Latvijas kultūrizglītības iestāžu audzēkņi, pedagogi, interesenti

Paredzamie projekta rezultāti

Kvantitatīvie rādītāji:

1. Izveidota izstāde "LAIKA ARHITEKTŪRA" - 1 gab.

2. Praktiskās konsultācijas, pieredzes stāsti (ZOOM vidē, vai klātienē Madonas mākslas skolā) - 10 gab. (brīvprātīgais darbs).

3. Novadītas darbnīcas ( ZOOM vidē, vai klātienē Madonas mākslas skolā) - 5 gab.

4. Izveidots nolikums  - 1 gab.

5. Izveidoti zīmējumi un tēlniecības darbi izstādei - 50 gab.

6. Izveidots izdevums "Laika arhitektūra" - 300 gab.

7. Nodrukātas planšetes par ēkas arhitektūras vēsturi, īpašniekiem un notikumiem - 3 gab.

8. Izveidots interaktīvs objekts izstādes stāsta pieredzējuma nodrošinājumam - 1 gab.

9. Izveidots skaņas un video ieraksts izstādes stāsta pieredzējuma nodrošinājumam - 1 gab.

10. Digitālā paplašinātās realitātes spēle -1 gab.

Kvalitatīvie rādītāji:

1. Izstāde izveidota kopīgiem spēkiem projekta laikā, iesaistoties mākslas skolu audzēkņiem, pedagogiem un absolventiem, atrašanās vieta Madonas mākslas skolas pagalms un garāžas, kuras pielāgojamas apskatei ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus.

2. Praktiskās darbnīcas un konsultācijas sadarbībā ar skolas pedagogiem, jauniešiem. Tiks apgūtas jaunas prasmes un veicināta komunikācija, pieredzes pārmantojamība, veicināta sabiedrības ieinteresētība un iesaiste kultūras procesos.

3. Projekta laikā izveidoti jauni vides objekti, grafiskie darbi (ilustrācijas), iepazīta komiksu un grafiti mākslas specifika, notiks tikšanās ar jauniešiem, kuri darbojās šajās tehnikās.

4. Kopīgi izveidots inovatīvs izdevums un spēle "Laika arhitektūra" - neliela izmēra grāmatiņa un paplašinātās realitātes spēle par mākslas mazajiem noslēpumiem, skatoties no jauniešu skatu punkta. 

5. Izveidotās planšetes atspoguļos ēkas arhitektūras vēsturi un tās īpašnieku dzīves stāstus un sniegs jaunas zināšanas.

6. Tēlniecības darbnīcā tiks izveidots objekts "Melnais caurums", kurš palīdzēs izstādes apmeklētājiem iejusties aizgājušo laiku atmosfērā.

7. Tiks izveidots skaņas un video ieraksts, ar kura palīdzību stāsts par LAIKU un tā ietekmi uz cilvēka un vietas arhitektūru būs pilnvērtīgāks, kvalitatīvāks un saprotamāks.