Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Jaunpiebalgas novada dome
Projekta kopējās izmaksas:
6150.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5190.00 EUR
Līdzfinansējums:
960.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekts ”Vidzemes kapela zaļumos” ir kopprojekts Rankas Ļaudonas, Cesvaines, Jaunpiebalgas bērnu un jauniešu folkloras kopām, apzināt un ieskandināt sava novada dabas kultūrtelpas muzicējot kopīgā Vidzemes kapelā.

Projekts iesāksies ar instrumentu spēles meistarklašu ciklu, kuru vadīs L.Bērza, repertuārs tiks veidots iepazīstot Vidzemei raksturīgo deju mūziku vadoties pēc Vidzemē dokumentētiem materiāliem. Meistarklases  notiks Jaunpiebalgā folkloras kopas “Piebaldzēni” dalībniekiem, nodarbību laikā tiks iefilmēts mācību materiāls pārējo novadu folkloras kopu muzikantiem, ja nodarbības nevarēs notikt klātienē tās notiks tiešsaistes platformās.  

Projektā tiek piesaistīta arī muzikantu grupa “Rahu the fool”.  Pasākumā “Izvēlies Piebalgu” Jaunpiebalgas folkloras kopas “Piebaldzēni” muzikanti  ar grupu, veidos kopīgu kapelu, kurā  nostiprinās savas meistarklasē apgūtās zināšanas. Pieredzējušu muzikantu kādbūtne sniegs doršības sajūtu un pieredzi. Situācijā, ja pasākums nenotiks, šī sadarbība tiks veidota meistarklases formā.

Muzicēšana, dejas brīvā dabā ir bijušas populāras visos Latvijas novados. Tas noticis pļavās, upju līčos, birzīs, pilskalnos utt. Projekta laikā, katra folkloras kopa kopā ar savu vadītāju apzina saglabājušās liecības par danču vietām savā novadā intervējot vietējos iedzīvotājus, novadpētniekus, muzejus utt.

Projekta noslēgumā dodoties ekskursijā katra folkloras kopa iepazīstina ar izpētītajām vietām, kur tiek kopīgi uzspēlēts jaunais repertuārs. Ja epidemioloģiskā situācija liegs tikšanos brīvā dabā, tad dalīsimies ar video stāstiem!

Rezultātā Vidzemes bērni un jaunieši caur savu darbu un pieredzi iepazīs Vidzemes reģionam raksturīgās tradīcijas un kultūrvidi .

Mērķi

Projekta mērķis - kopējā sadarbībā ar Vidzemes bērnu un jauniešu folkloras kopām izpētīt un apzināt sava novada kultūras mantojumu dabas ainavā, kopā muzicējot ieskandināt Vidzemē raksturīgo kapelām tradicionālo mūzikas repertuāru.

Šis projekts nodrošinās sadarbības turpināšanu  Vidzemes bērnu un jauniešu folkloras kopām, rosinās dalībniekus izkopt tradicionālo instrumentu spēli, apgūt jaunu tradicionālās muzicēšanas repertuāru un paplašinās izpratni par kultūras un dabas mantojuma sintēzi savā novadā.

Uzdevumi

Lai nodrošinātu projekta izvirzīto mērķi- Vidzemē dokumentēta folkoras materiāla apgūšana, bērnu un jauniešu prasmes uzlabošana tradicionālu instrumentu spēlē, iemaņu attīstīšana kopmuzicēšanā kapelā un jaunu zināšanu iegūšanā par Vidzemes novada kultūrvēsturisko mantojumu, jāveic sekojošais:

  1. Atlasīt un sagatavot meistarklasēm Vidzemē pierakstīto folkloras materiālu atbilstošu dalībnieku prasmēm un iemaņām
  2. Organizēt un vadīt tradicionālās mūzikas instrumentu meistarklases.
  3. Organizēt un vadīt folkloras kopu dalībniekus tradīcijas vākšanā par sava novada kultūrvidi, materiālu apkopošana un prezentēšana.
  4. Sagatavot kopmuzicēšnas prezentāciju Jaunpiebalgas novada svētkos "Izvēlies Piebalgu", vai meistarklases vadīšana.
  5. Ekskursijas vai tiešsaistes organizēšana izpētītā un apgūtā materiāla prezentēšanā.
1. Prioritāte

Projekts atbilst vairākām Vidzemes reģiona prioritātēm. Bērni un jaunieši ir šī projekta mērķauditorija, viņi būs tie, kas apgūstot Vidzemē pierakstīto tradicionālo mūzikas materiālu sekmēs tradīcijas pārmantošanu un popularizēšanu, veicinot Vidzemes kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu.
Projekta rezultāts nodrošina vietējā novada kultūrainavas izpēti stiprinot lokālo identitāti. Radoša sadarbība ar profesionāliem nozares pārstāvjiem veicinās jauniešos vēlmi turpināt darboties tradīcijā.

Ieguvēji un mērķauditorija

Jaunpiebalgas, Ļaudonas, Rankas, Cesvaines folkloras kopu dalībnieki un vadītāji, pasākuma "Izvēlies Piebalgu" apmeklētāji, novadu kultūrviedes izpētē iesaistītie vietējie iedzīvotāji, interesenti.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta īstenošana sniegs vairākus nozīmīgus rezultātus projekta dalībniekiem( apmēram 70 bērniem un jauniešiem),  Vidzemes iedzīvotājiem un Vidzemes reģiona kultūras mantojumam.

Bērni un jaunieši no 4 Vidzemes novadiem,  iepazīs, izkops un popularizēs Vidzemē raksturīgo deju muzicēšanu-  polka, maršs, reilanders, fokstrots, to raksturīgo metroritmiku un izpildījumu uz instrumenta. Muzicēšanas spēle tiks veidota vadoties pēc arhīva ieskaņojumiem no 20.gadsimta Vidzemes muzikantiem - Mucenieku kapelas, Rūdolfa Mārtiņa Ivansova, Jāņa Straumes, Rūjienas kapelas, kas nodrošinās tradīcijas pārnesi gadsimta nogrieznī.

Profesionālu un praktizējošu pasniedzēju piesaiste nodrošinās kvalitatīvu jauniešu instrumenta spēles prasmju attīstību, papildinās iesaistīto folkloras kopu repertuāru, vairos pašapziņu, kvalitāti, bagātinās Vidzemes kultūrvidi ar personībām, kas spēs kultūras mantojumu iekļaut savā dzīvē, kā pastāvīgu, dabisku dzīves sastāvdaļu ģimenē, sabiedrībā .

Veicot sava novada danču vietu izpēti bērni un jaunieši iepazīs folkloras vākšanas gaitu, tradīcijas, izpratīs tās vērtību, nozīmīgumu  kultūras mantojumā, uzzinās un ieraudzīs ierastā ainavā Latvijas kultūrvēstures pēdas, kas varbūt radīs vēlmi turpināt sava novada izpēti un veidos piederības sajūtu, lepnumu savai dzīvesvietai, novadam, Vidzemei!

Šis laiks visām folkloras kopām ir bijis neierasts, grūts un ar neskaidru nākotnes vīziju. Ļoti ceru, ka šis projekts būs kā vitamīnu pote, kas ļaus ar iedvesmu atgūt instrumentu spēles iemaņas, vēlmi turpināt darboties folkloras kopās, tas ir ļoti svarīgi visai Latvijas sabiedrībai, lai mūsu tradīcijas pārnese rit dabiski, nepārtraukti.

Projekta tapšanas laikā, jau esmu uzzinājusi vienu zaļumbaļļu vietu Jaunpiebalgā. Neliels, krūmiem aizaudzis Gaujas līkuma krasts, kuram bieži braukts garām. Pārsteigums un brīnums joprojām! Ļoti ceru, ka šādi pārsteigumi sagaida ikvienu projekta dalībnieku, rosinot interesi turpināt pētīt un ar uzzināto dalīties ar citiem.