Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
VIDZEMES JAUNO TALANTU ATBALSTA FONDS
Projekta kopējās izmaksas:
4782.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3432.00 EUR
Līdzfinansējums:
1350.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekts paredz izveidot kultūrvēsturisku, izglītojošu filmu  “Dziesmas ceļš-laika upē”, kuras vēstījums būs cieši saistīti ar Madonas novada apkārtni un tās iedzīvotājiem. Filma, kas atspoguļos 155 gadus senu notikumu – Pirmos Bērnu dziedāšanas svētkus, kā arī notikumu virzību un tajos iesaistītās personas, pirms šiem svētkiem un pēc tiem, kā rezultātā varēja notikt Pirmie Vispārējie Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki.  Filmā attēlotie notikumi un fakti, kas jau ir izpētīti un apzināti, būs sava laikmeta liecība un aptver laiku periodu no 1816. gada līdz 1960. gadam.

Ilgtermiņā šī filma, kā Vidzemes kultūras mantojumu izzinošs un sabiedrību izglītojošs materiāls, būs pieejama apskatei Haralda Medņa kultūrizglītības centrā, kas atrodas vietā, kur norisinājušies šie vēsturiskie notikumi.

2008. gadā Baltijas Dziesmu un deju svētku tradīcija tika iekļauta UNESCO Reprezentatīvajā cilvēces nemateriālajā kultūras mantojumu sarakstā, bet vietas, kur apjaust Dziesmu svētku lielumu, spēku un prieku, izņemot pašus Dziesmu svētkus, mums nav! Tāpēc apvienojoties tādiem, dziesmu svētku tradīcijai  pietuvinātiem cilvēkiem, kā Jānis Erenštreits, Jānis Spransmanis, Jānis Bērziņš, Ivars Mailītis, tika radīta iedeja par Lielās dziesmu vietas izveidi vietā, kur savulaik dzīvojis Virsdiriģents Haralds Mednis, aptverot teritoriju ap to. Nākotnē šo filmu paredzēts integrēt topošajā ekspozīcijā, kas interaktīvā veidā atspoguļos šos vēsturiskos notikumus, kuri aizsākušies Madonas novadā.

Mērķi

Izveidot kultūrvēsturisku, izglītojošu filmu par Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku aizsākumiem, iesaistot bērnus un jauniešus filmas tapšanas procesā, lai veicinātu Dziesmu svētku tradīcijas saglabāšanu, popularizēšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm, akcentējot Madonas novada centra īpašo vietu Latvijas kultūras pasākumu norišu kartē un tā lomu Dziesmu svētku tradīcijas, aizsākšanā un veidošanā.

Uzdevumi

  • Apzināt un atlasīt foto, kino, fono un citus dokumentus, filmas emocionālā fona nodrošināšanai, par Pirmajiem skolēnu dziedāšanas svētkiem. Sadarbībā ar mākslinieku Ivaru Mailīti, izveidot pilnīgu scenāriju filmas uzņemšanai.
  • Izveidot kultūrvēsturisku, izglītojošu filmu par Pirmo skolēnu dziedāšanas svētku norisi, rekonstruējot Madonas novada kultūrvēsturiskos  notikumus, kurus organizējuši, virzījuši un uzturējuši gaiši un drosmīgi cilvēki.
  • Filmas tapšanas procesā iesaistīt novada iedzīvotājus, pamatā bērnus un jauniešus,  lai caur sajūtām izdzīvotu vēsturi un stiprinātu piederības sajūtu savai pilsētai un novadam, veidojot priekšstatu un atgādinot par mūsu kultūras vērtībām un mantojumu.
  • Iepazīstināt Haralda Medņa kultūrizglītības centra apmeklētājus ar Madonas novada īpašo nozīmi Latvijas kultūras vēsturē, pievēršot lielāku uzmanību Skolēnu Dziesmu un deju svētku vēsturei kā Latvijas dziesmu svētku kustības neatņemamai sastāvdaļai.
  • Popularizēt novadam nozīmīgu cilvēku piemiņu un viņu devumu tautas kultūrvēsturei  kordziedāšanas tradīciju veidošanā, kā arī veicinās vietējās sabiedrības kultūras identitātes apzināšanos.
  • Izveidot filmu kā palīgmateriāls diasporu atbalstam identitātes un piederības saišu stiprināšanai ar Latviju, kultūras un tradīciju apguvei.
1. Prioritāte

Bērni un jaunieši ir mūsu tautas vērtība, bez kuras valsts pastāvēšanai nav jēgas. Tradīcijas var pārmantot tikai rūpīgi tās kopjot jau no mazām dienām, bet tieši kora dziesma, kopīga deja un Dziesmu svētki ir Latvijas kultūras un mūsu valsts nacionālās pašapziņas pamats.

Ieguvēji un mērķauditorija

Filma būs pieejama apskatei H. Medņa Kultūrizglītības centrā, ikvienam centra apmeklētājam - Madonas novada un citu Latvijas novadu iedzīvotājiem, tai skaitā bērniem un jauniešiem, ģimenēm ar bērniem, gan vietējo, gan kaimiņu novadu izglītības iestāžu audzēkņiem, pilsētas viesiem, tūristiem un citiem interesentiem. Mērķauditorija ir arī latvieši un Latvijas iedzīvotāji kuri ir aizceļojuši no Latvijas un kuri apzinās savu piederību, kā arī uztur un vēlas uzturēt saites ar Latviju un latviešiem.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā būs izveidota kultūrvēsturiska, izglītojoša filma, kas atklās mūsdienu Vispārējo Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku aizsākumus.

   Filmas pirmizrāde notiks šī gada 18. jūlijā, kad, atzīmējot Pirmo bērni dziedāšanas svētku 155. gada dienu, organizēsim nu jau “Otro atjaunoto dziesmu dienu”. Pasākumā ietvaros paredzēta bērnu koru sadziedāšanās, deju kolektīvu sadejošanās, radošās darbnīcas, vēsturiskās rožu birzs atjaunošana, iepazīšanās ar jaunā H. Medņa kultūrizglītības centra darbību un citas aktivitātes. Šajā pasākumā piedalīsies bērnu kori un deju kolektīvi no Vidzemes, bet kā brīvprātīgie tiks pieaicināti jaunieši no Madonas BJC.  Atjaunotā dziesmu diena Madonā notiks jau otro reizi. Pirmoreiz šos svētkus svinējām 2016. gadā.

   Pēc svētkiem filma būs pieejama apskatei H. Medņa kultūrizglītības centrā “Dziesmu svētku skola”, veicinot tās ilgtspēju un aktualitāti pēc projekta beigām. Ar projekta palīdzību tiks veicināta padziļināta sabiedrības izpratnes veidošana par Skolēnu jaunatnes dziesmu svētku aizsākumiem, notikumos iesaistītajām personām, viņu atstāto kultūras mantojumu un tā nozīmīgumu pie dziesmu svētku tradīcijas veidošanas.

   Projekta realizēšanas procesā tiks stiprināta Madonas novada iedzīvotāju, tai skaitā bērnu un jauniešu  identitāte, iesaistot tos projekta aktivitātēs. Projekta rezultātā tiks sekmēta jaunu zināšanu apguve un vienlaikus veicināta izpratne par kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

      Ilgtermiņā filma tiks izmantota gan muzejā, gan ārpus muzeja telpām kā reprezentatīvs materiāls pilsētas pašvaldības sadarbības partneru un uzņēmēju vidū, dažādos novadā un pilsētā organizētos pasākumos, nodrošinot pilsētas vārda un tās vēstures popularizēšanu arvien plašākam sabiedrības lokam. H. Medņa kultūrizglītības centram veidojot sadarbību ar diasporām, filma tiks izmantota kā palīgmateriāls diasporu atbalstam piederības saišu stiprināšanai ar Latviju.

    Nākotnē šo filmu paredzēts integrēt topošajā ekspozīcijā, kas interaktīvā veidā atspoguļos šos vēsturiskos notikumus, kuri aizsākušies Madonas novadā, kā arī filmas veidotāju uzdevums ir izveidot saturiski vērtīgu, patiesu stāstu arī topošajai Dziesmu svētku muzeja ekspozīcijai Mežaparka jaunajā estrādē ,,Sidraba birzs dziesmu kalnā”.