Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība “Kultūras un izglītības studija „Talantu pilsēta””
Projekta kopējās izmaksas:
10400.00 EUR
Finansējums no VKKF:
4900.00 EUR
Līdzfinansējums:
5500.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 3430,00 EUR

Kopsavilkums

Projekta “Interaktīva Dzejas dienu maršruta – spēles izveide Valmieras pilsētvidē” ietvaros tiks veidots interaktīvs pastaigas maršruts ar mērķi iepazīstināt projekta auditoriju ar konceptuālo dzeju un šī virziena pārstāvjiem Latvijā – atzītiem un kritiķu novērtētiem laikmetīgajiem dzejniekiem. Papildus tiks izstrādāta erudīcijas spēle skolēniem un jaunāko kursu studentiem, kā arī metodiskais materiāls skolotājiem, lai maršruts veiksmīgi varētu tikt integrēts literatūras, latviešu valodas un kulturoloģijas mācību stundās.

Maršrutu iespējams pieredzēt divos līmeņos. Pirmajā līmenī, kas orientējas uz plašāku sabiedrību, fokuss ir uz kultūras baudījumu un dzejas izziņas procesu. Otrajā līmenī, kas orientējas uz dažāda vecuma jauniešiem un ietver pavadošo erudīcijas spēli un metodisko materiālu skolotājiem, tiek veidots padziļināts priekšstats par konceptuālo dzeju, dzejas veidošanās un analīzes procesiem, kā arī veicināta dažādu caurviju prasmju attīstība, īpašu akcentu liekot uz jauniešu radošo pašizpausmi. Otrais līmenis tiek veidots kā izglītības programma un paredzēts integrācijai latviešu valodas, literatūras un kulturoloģijas stundās.

Projekta noslēgumā paredzēts pasākums, kurā tiekas jaunieši un konceptuālās dzejas autori, lai lasītu savus dzejoļus, kā arī apmainītos ar pieredzi par dzejas rakstīšanas procesu.

Projekta tehniskais risinājums un satura pieejamība ir ilgtspējīga, proti, projekts var notikt neatkarīgi no epidemioloģiskās situācijas un valstī noteiktajiem ierobežojumiem (maršrutu iespējams apgūt individuāli, krīzes situācijā projektu pilnībā iespējams īstenot tiešsaistē).

Mērķi

Projekta ilgtermiņa mērķis ir veicināt plašas sabiedrības, īpaši skolēnu un jaunāko kursu studentu interesi un izpratni par konceptuālo dzeju, kā arī skaidrot tās radīšanas procesu, sekmējot auditorijas izpratni par konceptuālās dzejas specifiku lokālā un nacionālā mērogā.

Projekta īstermiņa mērķis ir izveidot interaktīvu un plašai sabiedrībai pieejamu Dzejas dienu maršrutu – spēli Valmieras pilsētvidē sadarbībā ar interaktīva un multimediju satura izstrādātājiem SIA “Story Hub”, dramaturgu Evartu Melnalksni un Valmieras pilsētas pašvaldību.

Uzdevumi

Lai sasniegtu augstāk minētos mērķus, paredzēts īstenot sekojošus uzdevumus:

 1. maršruta pieturpunktu saraksta un satura izstrāde, kas ietver konceptuālistu dzejoļu atlasi un sakārtošanu vienotā Dzejas dienu maršruta pieredzē Valmieras pilsētvidē;
 2. interviju filmēšana, montāža un pēcapstrāde ar konceptuālisma dzejas autoriem un virziena pārstāvjiem;
 3. konceptuālistu dzejas lasījumu audio ieraksta veidošana un pēcapstrāde;
 4. maršruta izvietošana un pieejamības nodrošināšana Valmieras pilsētvidē (izmantojot skenējamus QR kodus);
 5. maršrutu pavadošās erudīcijas spēles satura, darba lapu un metodiskā materiāla izstrāde dažādiem sarežģītības līmeņiem, kā arī un komunikācija primārajai mērķauditorijai (skolēni no 5. līdz 12. klasei un jaunāko kursu studenti, kā arī literatūras, latviešu valodas un kulturoloģijas skolotāji);  
 6. skolēnu un jaunāko kursu studentu caurviju prasmju attīstīšana ar erudīcijas spēles palīdzību, īpašu akcentu liekot uz jauniešu radošo pašizpausmi;
 7. mērķtiecīga auditorijas piesaiste un maršruta komunikācija, lai izglītotu un paplašinātu laikmetīgās kultūras auditoriju kopumā, kā arī veicinātu līdzdalību dzejas izziņas procesos;
 8. efektīvas komunikācijas un mediju kampaņas nodrošinājums, piesaistot sadarbības un mediju partnerus, kā arī  informējot par Dzejas dienu programmas norisi un rezultātiem;
 9. noslēguma pasākuma klātienē vai tiešsaistē (atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai) organizēšana ar konceptuālisma dzejas autoru dalību un jauniešu pašu veidotās konceptuālās dzejas lasījumiem.

* Projektu paredzēts veidot tā, lai tas var notikt neatkarīgi no valstī noteiktajiem epidemioloģiskajiem ierobežojumiem un mācību procesa norises veida. Pilsētvidē maršruts būs pieejams visu mēnesi, kā arī to iespējams baudīt divos līmeņos – ar vai bez pavadošā materiāla – erudīcijas spēles.

1. Prioritāte

Konceptuālisms kā virziens ne tikai veido simbolisku saikni ar pašreizējo realitāti un aktuālo problemātiku, bet kopumā ir ļoti pateicīgs materiāls darbam skolās un ar jauniešiem, lai 1) diskutētu par radošumu, unikalitāti un oriģinalitāti salīdzinājumā ar konceptuālistu izpratni par jaunradi; 2) attīstītu jauniešos radošo potenciālu un stimulētu pašizpausmi. Konceptuālisms ir treniņš ieraudzīt radošumu apkārt esošajā un pieejamajā valodas telpā, piešķirot tai unikālu autora interpretāciju.

Ieguvēji un mērķauditorija

Primārā mērķauditorija – topošā Valmieras novada un citu tuvāko pašvaldību izglītības iestāžu audzēkņi no 5. klases līdz augstskolas vecumam (pirmo kursu studenti), izglītības un kultūras iestāžu darbinieki, vietējie kultūras un radošās sfēras interesenti, nozares pārstāvji un entuziasti.

Sekundārā mērķauditorija – topošā Valmieras novada, kā arī citu tuvāko pašvaldību iedzīvotāji, sadarbības pilsētu kultūras un radošās sfēras interesenti, nozares pārstāvji un entuziasti.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta skaitliskie un kvalitatīvie rādītāji:

 1. Izveidots 1 dzejas maršruts pilsētvidē, kas sastāv no 10 atšķirīgiem pieturpunktiem, kurš mērķauditorijai 2021. gadā ir pieejams 1 mēnesi un kuru iespējams īstenot atkārtoti.
 2. Nodrošināta projekta ilgtspēja un dažādas izmantošanas iespējas, proti, satura atspoguļošanas princips (QR kodi kombinācijā ar spēli un darba lapām) ir adaptējams izmantošanai, piemēram, klasē, bibliotēkā vai kā mājas darbs. Pirmreizējā izplatīšana paredzēta pilsētvidē, bet pēc projekta norises beigām saturs tiks adaptēts izmantošanai mācību stundās vai kā mājas darbs un kļūs par daļu no digitāli pieejama metodoloģiskā materiāla literatūras un latviešu valodas mācību stundās.
 3. 8 no 10 maršruta pieturpunktos auditorija tiks iepazīstināta ar vismaz 1 dzejoli un tā autoru; 1 pieturpunkts veltīts sarunai par konceptuālismu dzejā kopumā; 1 pieturpunkts dzejas kritiķu viedokļa atspoguļojumam.
 4. Izstrādāts 1 pavadošais materiāls – erudīcijas spēle jauniešiem, kā arī 1 metodiskais materiāls skolotājiem ar vismaz 2 atšķirīgiem sarežģītības līmeņiem darbam literatūras, latviešu valodas un kulturoloģijas stundās;
 5. Uzfilmētas vismaz 4 intervijas ar konceptuālisma virziena pārstāvjiem, Latvijā atzītiem un kritiķu novērtētiem laikmetīgajiem dzejniekiem, vismaz 1 intervija ar dzejas kritiķi un vismaz 1 intervija ar literatūrzinātnieku;
 6. Izveidoti vismaz 8 dzejoļu audio ieraksti;
 7. Nodrošināta ērta un saprotama maršruta pieejamība pilsētvidē;
 8. Nodrošināta spēles un pavadošā metodiskā materiāla izplatīšana vismaz 35 mācību iestādēm;
 9. Īstenots 1 projekta noslēguma pasākums ar konceptuālistu un jauniešu dalību, dzejas lasījumiem un pieredzes apmaiņu par dzejas rakstīšanas procesu.
 10. Projekts pilnībā īstenots neatkarīgi no epidemioloģiskajiem ierobežojumiem un mācību norises procesa organizācijas;
 11. Piesaistīti vismaz 3000 dalībnieku no projekta primārās mērķauditorijas grupas, kā arī vismaz 2000 dalībnieku no projekta sekundārās mērķauditorijas grupas.