Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Auļukalna muiža"
Projekta kopējās izmaksas:
2059.60 EUR
Finansējums no VKKF:
1631.60 EUR
Līdzfinansējums:
428.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Auļukalna muiža ir radoša vieta Drustu pagastā. Muižā notiek pasākumi, kas saistīti ar kultūras mantojumu, tradicionālu prasmju apguvi, mākslu un mūziku.

19. gs. celtais kungu nams ir samērā labi saglabājies un kopā ar parku pamazām tiek kopts un atjaunots ar dažādu projektu un sabiedrības iesaisti. Auļukalna muiža nu ir arī apzīmējums kopienai, kas veidojas no kaimiņiem, drustēniešiem un citiem attāliem atbalstītājiem. Ievērojamākais kopdarbs ir pagājušajā gadā ar 100 atbalstītāju līdzfinansējumu uzceltā maizes krāsns, kas paredzēta publiskai izmantošanai.

Aušanas projekta ideja ir dzimusi kā teju aritmētisks iznākums sekojošiem "dotajiem". Proti:

1. Mājas saimniece ir ieguvusi darba kārtībā esošas stelles; ir atklājies, ka arī drustēnietei Agnesei mājās bēniņos guļ stelles. Abas aust mācījušās tikai mazliet.

2. Muiža ir sadarbojusies un draudzējas ar izcilajām audējām Ilzi un Inesi Mailītēm. Viņu austais pakulu paklājs muižā ir ieinteresējis vairākus cilvēkus pie tāda tikt. Tomēr izrādās, pakulu pielietošana paklājos u.c. audumos ir nepelnīti aizmirsta prasme.

3. Muižas austrumu galā ir telpa, kur uz sienām vislabāk var redzēt 19. gs. krāsojumu, bet telpai nav pielietojuma un līdz šim tā palikusi nesakopta.

4. Ir izveidojusies interesentu kopa, kas gan gatava iekārtot austuves telpu, gan mācīties aušanu.

Tātad, Auļukalna muižā tiks izveidota aušanas darbnīca, kur iegūt pamatprasmes aušanā.

Rezultātā kultūrvēsturiskā vidē tiks noausti ap 10 lupatu deķi un pakulu paklāji, kā arī ap 10 linu audumi, kas noderēs muižas maizes saimniecībā un citur.

Vismaz 4 cilvēki iegūtās prasmes varēs attīstīt un nodot tālāk citiem, tādējādi veicinot amatniecību, stiprinot radošumu, sadarbību un tradīcijas piederības izjūtu.

Mērķi

Īstermiņa mērķis ir veicināt aušanas prasmju apguvi un popularizēšanu Auļukalna muižā. Pievērst īpašu uzmanību lina pakulu pielietošanai aušanā. Radīt mācību darbus, kas noder sabiedriskai lietošanai muižā.

Ilgtermiņa mērķis ir kultūrvēsturiskā vidē izglītot sabiedrību tradicionālajās amatniecības prasmēs, sekmēt radošumu, sadarbību un pašpietiekamību vietējā kopienā un plašāk.

 

Uzdevumi

1. Gūt ieskatu aušanas vēsturē un tehniskajās iespējās. (Nodarbība "Mailīšu fabrikā" Ērgļos)

2. Iekārtot aušanas telpu ar 2 stellēm (atvest un uzstādīt stelles).

3. Sagatavot stelles darbam ar lupatu/pakulu paklājiem un linu dvieļiem.

4. Noaust 8 - 10 lupatu/pakulu paklājus un 8 - 10 linu dvieļus.

5. Pievēršot plašāku sabiedrības uzmanību paveiktajam darbam un turpmākajām iespējām, sarīkot noslēguma pasākumu ar izstādi un  aušanas mācekļu priekšnesumiem. (Darba gaitā radušās dziesmas, literāri darbi, fotogrāfijas u.c.)

2. Prioritāte

Tiks saglabāta un sabiedrībai pieejama padarīta vietēja mēroga unikāla kultūras liecība - 19. gs. istaba, kur saglabājies sienas krāsojums u.c. detaļas, kuras citur muižā nav redzamas. Vispārīgi tiks popularizēta aušanas prasme, bet īpaši izcelts aizmirstais linu pakulu izmantojums. Zināšanas tiks praktizētas un nodotas sekojoši: meistari - aktīvi mācekļi - vietējie interesenti, saglabājot ciešu saiti ar meistariem, tai pat laikā stiprinot kopienas spēju sadarboties.

Ieguvēji un mērķauditorija

Īslaicīgie muižas viesi varēs apskatīt 19. gs. liecības interjerā un vispārīgi iepazīties ar aušanas amatu.
Mācīties aušanas prasmi vēlas vairāki Drustu apkārtnes iedzīvotāji, kuriem ir ģimenes ar bērniem, kuri arī tiešā veidā iepazīsies ar šo amatu.
Darbnīca arī rosinās apkaimes iedzīvotājus izvērtēt savu mantojumu un saglabāt, lietot un lepoties ar senču austām lietām.

Paredzamie projekta rezultāti

1. Iekārtota sabiedriski pieejama aušanas telpa ar 2 darba kārtībā esošām stellēm.

2. Aušanas pamatprasmēs apmācīti vismaz 4 interesenti, kuri gatavi ar zināšanām dalīties tālāk, apmācot citus. Iesaistīti ap 10 aktīvi cilvēki.

3. Noausti 8 - 10 ap 1 m gari lupatu/pakulu paklāji un 8 - 10 ap 1 m gari linu dvieļi. Daļa no veikuma kalpos muižas maizes saimniecībā un citām sabiedriskām vajadzībām.

4. Sarīkots noslēguma pasākums ar izstādi un priekšnesumiem, pulcējot vismaz 30 interesentu.

5. Izveidots turpmākais aušanas istabas darbības un attīstības plāns.

Darbs ir plānots tā, ka arī pandēmijas ierobežojumu apstākļos Auļukalna apkārtnes iedzīvotājiem būs iespēja mācīties aušanu, sadarboties, būt pašpietiekamiem un radošiem.