Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Valmieras pilsētas pašvaldība – Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola
Projekta kopējās izmaksas:
1700.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1370.00 EUR
Līdzfinansējums:
330.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 959,00 EUR

Kopsavilkums

Nosaukums ir “Māksla Kvadrātā”, jo projekta aktivitātes stiprina kultūrizglītību mākslā Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā (turpmāk - VDMV). Māksla ir skolā apgūstamā joma, savukārt “Kvadrātā” ir projekta aktivitāšu nozīmīguma apzīmējums. Projekta mērķis ir spēcināt apgūstamās mākslas izglītības kvalitāti, iesaistot bērnus un jauniešus  kultūras procesos, organizējot radošas un profesionālas nodarbības profesionālās ievirzes un vidējās profesionālās izglītības izglītojamajiem profesionālu mākslinieku vadībā. Meistarklases vadīs A. Eglītis (gleznotājs, LMA Glezniecības katedras vadītājs, docents), K. Neiburga (māksliniece, Mg. art. Vizuālā komunikācija, scenogrāfe, video māksliniece) un E. Patmalniece (modes māksliniece, gleznotāja, Mg. art. Modes māksla).

VDMV izglītojamo guvums no nozares profesionāļiem būs gan teorētisks (piem., par konceptuālo mākslu, laikmetīgo mākslu Latvijā u.tml.), gan praktisks (skicēšana, ideju ģenerēšana, ilustrāciju zīmēšana, video mākslas veidošana, mākslas darbu radīšana, radošuma attīstīšana). Svarīga ir arī mākslas profesionāļu piesaiste Valmierai un Vidzemes reģionam. Saredzam, ka šādi projekti ir iespēja izglītojamo pilnveidot un papildus ieguldīt viņa attīstībā. Mācību procesa pilnveidei ir nepieciešams piesaistīt kompetentus, starptautiski atzītus, radoši praktizējošus māksliniekus, lai spēcinātu VDMV iegūstamo mākslas izglītība un veicinātu kultūras jaunradi.

Mērķi

Projekta mērķis ir spēcināt VMDV apgūstamās mākslas izglītības kvalitāti, kur sadarbībā ar profesionāliem māksliniekiem, īstenojot meistardarbnīcu vidi, iesaistīt bērnus, jauniešus un pedagogus mākslas darbu radīšanā. Projekta rezultātā izglītības vide tiks tuvināta profesionālajai videi, un izglītojamiem būs iespēja apgūt profesionālās mākslas radīšanas procesu. Lai īstenotu mērķi, atbilstoši izvēlētajai projekta mērķauditorijai, ir pieaicināti Latvijā pazīstami profesionāli mākslinieki - gleznotāji, video māksliniece un scenogrāfe, un modes māksliniece.

Uzdevumi

Lai sasniegtu izvirzītos projekta mērķus, VDMV projektā pieaicina nozares profesionāļus A. Eglīti, K. Neiburgu un E. Patmalnieci nodarbību organizēšanai mākslā. VDMV nodrošina telpas (arī ārtelpu) E. Patmalnieces meistarklasei, nepieciešamo transportu nodarbību norisei mākslinieka A. Eglīša darbnīcā un izstādes apmeklējumam, nodrošina ar nepieciešamajiem materiāliem radošajam darbam (krāsas, papīrs, audekls u.tml.), savukārt K. Neiburgas meistarklasei- video un foto aprīkojumu. Profesionāļi, konsultējoties un savstarpēji vienojoties ar VDMV pedagogiem, izstrādā nodarbību saturu un plānu, un pēc noteiktā grafika to īsteno brīvdabā.  Meistarklasēs radītos mākslas darbus VDMV eksponē izstādē "Māksla Kvadrātā" skolas telpās, paredzot gan klātienes, gan digitālos risinājumus. 

COVID19 pandēmijas radīto ierobežojumu dēļ, prof. ievirzes un vidusskolas izglītojamie ilgtermiņā mācās attālināti. Attālināto mācību laikā profesionālajos mācību priekšmetos mācību process nav pilnvērtīgs, jo praktiskās mākslas apguves prasmes notika individuāli mājas apstākļos, pietrūka materiālais nodrošinājums un socializēšanās. Attālināto mācību laikā nenotiek mērķtiecīgs mākslas radīšanas process, jo nav iespējama pedagoga klātienes sadarbība ar izglītojamiem. Jau šobrīd noteikumi atļauj nodarbības ārtelpā, tāpēc meistarklases tiek organizētas maijā un jūnijā ārtelpā, pieļaujot iespējas izmantot ieštelpu pēc nepieciešamības.

Ar Latvijas Valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīto Vidzemes kultūras programmu projektu atbalstu, VDMV 2018. un 2019. gadā jau ir notikušas profesionāļu vadītas meistarklases dizainā. Šāda izglītības forma ir kļuvusi par VDMV nepieciešamību un tradīciju ilgtermiņā. Šajā gadā, izvērtējot radušos situāciju, ir apzināta nepieciešamība atbalstīt tieši mākslas jomu profesionālās ievirzes un vidējās izglītības posmos. Uzskatām, ka mācību vide, pieaicinot profesionāļus, sasniedz augstus rezultātus, jo veido izglītojamo izpratni par mākslas procesa radīšanu, iesaisti un rezultātu. Iesaistot VDMV pedagogus meistarklašu procesā, pedagogi pakārtoti profesionāli pilnveidosies, bet prioritārie ieguvēji būs jaunieši.

1. Prioritāte

VDMV ar projekta finansējuma palīdzību spēs nodrošināt profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmas izglītojamos ar kvalitatīvām meistarklasēm, kuru laikā tiks radīti mākslas darbi, skices, gleznas, video mākslas darbi, kurus eksponēs darbu izstādē VDMV galerijā K2 un vestibilā. Nodarbības nodrošinās papildus profesionālās zināšanas un prasmes, kuras izglītojamie un pedagogi turpinās īstenot mācību procesā. Aktivitāšu kopums atbilst arī citām šī gada VKP prioritātēm.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija būs 40 VDMV izglītojamie. Kopumā projekta mērķauditorija ir neliela, bet saturs ir kvalitatīvs un izglītojamajiem vērtīgs. E. Patmalnieces meistarklases dalībnieki ir profesionālās ievirzes izglītības programmas 20 izglītojamie, A. Eglīša un K. Neiburgas meistarklasēs piedalās profesionālās vidējās izglītības programmas 20 izglītojamie.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultāti ir cieši saistīti ar projekta mērķi – spēcināt VMDV apgūstamās kultūrizglītības kvalitāti. Tā būs sekmēta ar teorētiskām un/ vai praktiskām nodarbībām, kuras būs vadījuši mākslas nozares profesionāļi, kuri ir starptautiski atzīti un Valmierā ir reti pieejami, it īpaši izglītojamajiem. Strādājot pie projekta, tika izvērtēts katras uzaicinātās personas pienesums un tā (pienesuma) atbilstība projekta mērķauditorijai – VMDV prof. vidējās izglītības programmas izglītojamiem (talantīgākie reklāmas, multimediju, apģērbu, interjera dizaina programmu izglītojamie) un prof. ievirzes izglītojamiem, kuri apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu "Vizuāli plastiskā māksla". Skatāms projekta rezultāts būs kopīgā mākslas darbu (video mākslas darbu, fotogrāfiju, skiču, plenēra gleznu) izstāde, kas radīta meistarklašu laikā. Kā pieredze rāda darbi tiek izstādīti arī citviet, piem., Valmieras Kultūras centrā, Valmieras Autoostā, pilsētas veikalu skatlogos un digitālajos ekrānos. Paredzam, ka arī šie mākslas darbi varēs ceļot citās vietās. VDMV izglītojamo guvums no nozares profesionāļiem būs gan teorētisks (piem., par konceptuālo mākslu, laikmetīgo mākslu Latvijā u.tml.), gan praktisks (skicēšana, ideju ģenerēšana, ilustrāciju zīmēšana, video mākslas veidošana, mākslas darbu radīšana, radošuma attīstīšana). Šo guvumu audzēkņi varēs izmantot savā turpmākajā profesionālajā attīstībā. Skola iegūst kvalitatīvu un atbilstošu papildinājumu mācībām, jaunus kontaktus, esošas un tālāk plānotas sadarbības iespējas. Svarīga ir arī profesionāļu piesaiste Valmierai, Vidzemes reģionam. Skolai nozīmīgs ir izglītojamais un viņa attīstība, profesionalitāte un sagatavotība tālākajām mācībām un darba tirgum. Saredzam, ka šādi projekti ir iespēja izglītojamo pilnveidot un papildus ieguldīt viņa attīstībā. Iesaistot VDMV pedagogus meistaklašu procesā, viņiem tiek sniegta pakārtota profesionālā pilnveide, bet tiešie ieguvēji būs jaunieši.