Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Nodibinājums "Valmieras atbalsta fonds"
Projekta kopējās izmaksas:
30054.32 EUR
Finansējums no VKKF:
6404.32 EUR
Līdzfinansējums:
23650.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 4484,00 EUR

Kopsavilkums

Maģisko sajūtu nakts ir īpašs notikums Valmieras un topošā novada kultūrvidē, balstīts uz pilsētas, kultūras, dabas un gaismas mijiedarbību. Pasākums ir kā instruments vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā, kura mērķis ir āra vides kultūras attīstība un  mākslas intergrācija pilsētvidē.

Pasākuma  apmeklētājiem dodoties pastaigā Gaujas Stāvajos krastos, būs iespēja sajust kultūras savdabību un dabas pieskārienus neparastās kultūras pieturās dabā gan pasākumā, gan arī pēc tā.

Realizējot projektu, būs nodrošināta ievērojama sabiedrības daļas iesaiste kultūras procesa veidošanā, pilsētvides attīstībā un jaunrades procesā. Tiks turpināta veiksmīgi uzsāktā sadarbība ar Valmieras mākslas un dizaina vidusskolu, Valmieras mūzikas skolu, Viestura vidusskolas skolēnu teātri “Sprīdītis”, Yamaxa mūzikas skolu, piesaistīta radoša brīvprātīgo komanda un uzsākta jauna sadarbība ar Latvijas Mākslas akadēmiju un Valmieras novada pašvaldību.

Projekta koprades procesā  ar jauniem  vides dizaina elementiem un instalācijām tiks papildināta Gaujas Stāvo krastu teritorija, kur zaļajās  mākslas un mūzikas pieturās tiks akcentēti arī klimatneitrāli un ilgstpējīgi vides un materiālu risinājumi.

Jaunradītajās  kultūrvietās, iedzīvotājiem būs iespēja piestāt, smelties enerģiju un iedvesmu vasaras sezonas, zelta rudens un dažkārt arī ziemas nedēļu nogalēs, Kā vienojošais un centrālais notikums šo kultūrvietu iedzīvināšanā ir Maģisko sajūtu nakts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mērķi

1.Nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību Valmieras novadā.

2.Attīstīt āra vides kultūru, stiprinot Gaujas stāvo krastus, kā  iedzīvotāju aktīvās dzīves, kultūras un atpūtas vietu, kas būs interesanta un pievilcīga arī novada viesiem.

3.Nodrošināt sabiedrības līdzdalību jaunrades un  pilsētvides  attīstībā, izmantojot ilgstpējīgus vides risisnājumus

4.Maģisko sajūtu nakti  akcentēt kā vienu no TOP 5 lielākajiem Valmieras novada vasaras pasākumiem, iekļaujot  Valmieras pieteikumā ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu 2027.gadā.

Uzdevumi

Lai īstenotu projektu un sasniegtu definētos mērķus nepieciešams:

 • Izveidot spēcīgu, radošu un atbildīgu komandu, piesaistot mūzikas, mākslas un dizaina profesionāļus.
 • Projekta īstenošanas gaitas plānošana un atbildības jomu noteikšana, resursu plānošana un tehniskā nodrošinājuma resursu izvērtēšana.
 • Mārketinga un komunikāciju aktivitāšu definēšana.
 • Jaunu , kreatīvu ideju ģenerēšana un tālāka attīstīšanas procesa nodrošināšana kā no idejas nonākt līdz galaproduktam.
 • Nodrošināt iespēju plašākai sabiedrībai  kļūt par daļu no kultūras vērtību radīšanas procesa, veicinot pašiniciatīvu, stiprinot saliedētību un piederības apziņu, īpašu akcentu liekot uz jauniešu auditoriju.
 • Noorganizēt  vairākas meistarklases un realizēt 6 jaunrades iniciatīvas, pamatā izmantojot dabai draudzīgus  un klimatneitrālus materiālus.
 • Piesaistīt brīvprātīgos palīgus.
 • Kopā attīstīt meditatīvu aktīvās atpūtas, dabas un  kultūras vietu ar neparastām pieturvietām.
 • Mērķtiecīgi strādāt pie projekta galaproduktu un pasākuma atpazīstamības un informācijas pieejamības.
 • Ģeogrāfiski pārplānot kultūras norises vietas Sajūtu parka teritorijā, sagatavot pasākuma norišu  vietu karti un laiku.
 • Nodrošināt apmeklētāju ērtību pasākuma laikā, ievērojot uz to brīdi valstī esošos pulcēšanās noteikumus.
 • Veidot izpratni par āra vides kultūras baudīšanu, uzvedību dabā un pasākuma laikā.
2. Prioritāte

Realizējot projektu, Gaujas stāvo krastu Sajūtu parks tiks izgaismots , kā Vidzemes reģiona aktīvās atpūtas, dabas un kultūras vieta, kas taps pievilcīgāka ar jauniem vides dizaina elementiem un instalācijām, jaunām kultūras pieturvietām, kas apmeklētājus priecēs arī ikdienā un aicinās apmeklētrājus uz mūzikas, dzejas, teātra mākslas un bērnu pasākumiem vasaras sezonas nedēļu nogalēs.
Būs nodrošināta ievērojama sabiedrības daļas iesaiste kultūras procesa veidošanā un galaproduktu radīšanā.

Ieguvēji un mērķauditorija

Ieguvēji būs Vidzemes iedzīvotāji , Valmieras pilsētas viesi.
Valmieras novadam būs radīta sakārtota dabas kultūrvieta ar vides dizaina elementiem un klimatneitrālām instalācijām. Stiprināta āra vides kultūra.
Noorganizēts vizuāli saturīgs, ar plašu sabiedrības iesaisti radīts pasākums, kuru apmeklēs ievērojams skaits apmeklētāju. Pasākums vairos savu nozīmi sabiedrībā kā ir viens no TOP 5 vasaras sezonas notikumiem Valmierā.Vieta un pasākums vairos ārvalstu tūristu interesi Latvijā.

Paredzamie projekta rezultāti

Noorganizēts  inovatīvs vasaras sezonas kultūras pasākums, aptverot plašu Sajūtu parka un pieguļošā priežu meža teritoriju gar Gauju, nodrošinot lielu un drošu apmeklētāju plūsmu. Plānotais apmeklētāju skaits ir  līdz pieciem tūkstošiem, nemot vērā iepriekšējo gadu apmeklētāju lielo interesi.

Realizējot projektu, Gaujas Stāvie krasti tiks izgaismoti  kā Vidzemes reģiona aktīvās atpūtas, dabas un kultūras vieta, kas arī pēc projekta taps sakoptāka, pievilcīgāka ar jauniem vides dizaina elementiem un instalācijām. Jauno  kultūras pieturvietu radīšanā tiks izmantoti videi neitrāli materiāli un risinājumi, kas apmeklētājus priecēs arī ikdienā un aicinās apmeklētājus uz mūzikas, dzejas, teātra mākslas un pasākumu bērniem baudīšanu vasaras sezonas nedēļu nogalēs.                                                                                                         

Aktualizēta un attīstīta aktīvās atpūtas un rekreācijas vieta Valmierā, kur dabas mantojums ir harmonijā ar mākslu, kultūru un aktīvo atpūtu. Stiprināta izpratne par āra vides kultūru.                                                 

Realizējot projektu būs nodrošināta ievērojama sabiedrības daļas iesaiste kultūras procesa veidošanā. Plānots, ka jaunrades aktivitātēs un meistarklasēs darbosies līdz 60 jauniešiem.

Attiecīgi Valmieras mākslas un dizaina vidusskolas, mūzikas skolu un skolēnu teātra “Sprīdītis” jaunieši realizēs savas jaunrades iniciatīvas. Kopā tiks realizētas 8 jaunrades iniciatīvas un 7 meistarklases. Piesaistīta motivēta un spēcīga brīvprātīgo palīgu komanda. Realizēta kulinārā mantojuma meistarklase, akcentējot tieši Vidzemes novada tradicionālās garšas.

Apmeklētāji izbaudīs dabas un kultūras mijiedarbību neparastā vidē. Gaismas, mākslas, mūzikas, krāsu un garšas saspēli dabā. Saklausīs muzikantus kokos, vēros sapņu burātājus uz Gaujas, klusākajās pasākuma vietās ieklausīsies meža skaņās, savienojumā ar meditāciju, ar skatienu notvers maģiskās meža fejas, dosies uz mūzikas pieturvietām un vēros jauniešu radošo komandu radītās instalācijas.

Pasākums vairos savu nozīmi sabiedrībā kā  ir viens no TOP 5 vasaras sezonas notikumiem Valmierā. Vieta un pasākums vairos ārvalstu tūristu interesi Latvijā.