Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Priekuļu novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
9616.00 EUR
Finansējums no VKKF:
7030.00 EUR
Līdzfinansējums:
2586.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

“Viss sākās ar Pavasari. Visapkārt plauka un smaržoja. Pumpuri sprāga ar tādu joni, ka rūpīgi ieklausoties, to varēja pat dzirdēt.(....)“, tā sākas deju pasaka par Puķuzirni. Daba ir tā, kura vislabāk bērnā rosina radošumu – pētot, iztēli – vērojot, pašizpausmi un līdzatbildību – darot,... tie ir tikai nedaudzie iemesli, kālab tiek radīta deju pasaka “ Puķuzirnis”. Projekts veidots kā sinerģija starp Kultūru un Dabu.

            Vairāk kā gadu, Covid 19 ierobežojumu laikā, bērniem un jauniešiem tika liegta iespēja apmeklēt deju un kustību nodarbības, kas personības veidošanās tālākā gaitā nenoliedzami var atstāt nevēlamas sekas. Lai uzrunātu/uzmundrinātu jauno paaudzi, jāmeklē jauni risinājumi un pieejas. Piedāvājam deju apguvi, iejūtoties reālajā vidē, izmantojot arī brīvās dabas dotās iespējas.

Kultūras ļaudīm, nenoliedzami, šis laiks ir bijis sarežģīts, strādājot tikai attālinātā darba režīmā. Jauns kopprojekts ar vienotu mērķi būs stimuls un atspēriens profesionālo iemaņu atjaunošanai un pilnveidošanai darbā ar bērniem un jauniešiem.

Iecerēto, jauno muzikāli  horeogrāfisko oriģināldarbu Deju pasaka “Puķuzirnis” nākotnē varēs izmantot bērnu un jauniešu dejotprasmes un emocionālās iztēles pilnveidošanai. Dejas būs iekļaujamas jaunrades konkursos, kā arī dažādos ar dejas nozari saistītos reģionālos, kā arī valstiska mēroga pasākumos.

Mērķi

Projekta mērķis ir izglītot bērnus un jauniešus par to, kas notiek dabā, jo nav noslēpums, ka dabas procesi mūsdienu jaunietim paliek aizvien tālāki un svešāki, tai pašā laikā tie kļūst arvien nozīmīgāki globālajā aspektā. Ar šīs pasakas palīdzību, ļausim bērniem piedalīties kā vērotājiem, darītājiem un fantazētājiem visā, kas notiek ar Puķuzirni, kad viņš ......bet to jau pasakā. Apakšmērķis ir iesaistīt vietējos cilvēku resursus un nodrošināt daudzveidīgas kultūras procesa pieejamību Vidzemes novada ļaudīm.

Uzdevumi

Projekts iecerēts divās daļās:

 

1.daļa – Deju pasakas radīšana (Scenārijs/dzeja/mūzika/horeogrāfijas)

2021.gada 5.maijs- 20.augusts

 

Plānotās aktivitātes:

- Scenārija izstrāde;

- Dzejas materiālu sagatavošana (18 dejas);

- Mūzikas komponēšana(18 dejas);

- Mūzikas aranžēšana(18 dejas);

- Mūzikas iestudēšana (bērnu vok. ans. „Hey”);

- Mūzikas ierakstīšana;

- Horeogrāfiju (18 dejas) sagatavošana.

 

2.daļa - Materiālu izdošana, uzveduma iestudēšana un realizēšana.

2021.gada 21.augusts – 15.decembris

 

Plānotās aktivitātes:

- Deju aprakstu (ar mūzikas ierakstiem) sagatavošana, izdošana;

- Horeogrāfiju iestudēšana;

- Uzveduma režijas izstrāde;

- Mākslinieciskā noformējuma izstrāde un sagatavošana;

- Uzveduma realizēšana;

- Atskaišu sagatavošana un iesniegšana.

1. Prioritāte

Bērnu deju kolektīvs „Tūgadiņš”, kurā darbojas 180 bērni astoņās vecuma grupās, regulāri cenšas iestudēt jaunus oriģināldarbus, ar ko kolektīvs var parādīt savu identitāti un dod iespēju radošāk un daudzveidīgāk izkopt bērnu iztēli, empātijas spējas un dejotprasmi.
Bērnu un jauniešu vecumposmā jaunā apgūšanai vispateicīgāk izmantot sasaisti ar dabu un tās elementiem. Tāpēc projekta pamatā izvēlēta novadnieces Ingas Cipes literārā pasaka "Puķuzirnis".

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta tiešā mērķauditorija ir bērni un jaunieši vecumā no 3 līdz 15 gadiem, visi projektā iesaistītie dalībnieki. Netiešā mērķa grupa Priekuļu novadā dzīvojošie, kā arī tuvāko kaimiņu novadu iedzīvotāji - bērnu vecāki un Vidzemes reģiona iedzīvotāji, kuri vēros deju pasakas iestudējumu.
Turklāt jaunradītā uzveduma daļa vai kāda no dejām tiks piedāvāta Latvijas jaunrades deju skatē kā iespējamā nākamo dziesmu un deju svētku repertuāra sastāvdaļa, kas būtiski paver ceļu projekta ilgtspējai.

Paredzamie projekta rezultāti

  • Radīts jauns horeogrāfisks materiāls, kas papildinās dejas mākslas nozari kopumā (18 deju cikls, no kurām katra deja būs izmantojama kā atsevišķs priekšnesums);
  • Iesaistot vietējos (novada un reģiona) cilvēku resursus, iestudēts jaundarbs, kas nodrošina un papildina daudzveidīgu kultūras procesa pieejamību Vidzemē;
  • Caur norisēm dabā, rosināta bērnu un jauniešu empātijas spēja un pašizpausme, veidota saikne starp mākslu un zaļo vidi;
  • Iesaistoties kultūras procesa radīšanā, izkopta un uzlabota bērnu dejotprasme.