Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Amatas novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
6805.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2985.00 EUR
Līdzfinansējums:
3820.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 2900,00 EUR

Kopsavilkums

Nav nemaz tik viegli iztēloties, kā savas dienas vadīja pirmie cilvēki Latvijas teritorijā. Tūkstošiem gadus ilgā pagātne ir liels izaicinājums gan pedagogiem, gan skolēniem. Tāpēc projekta ietvaros Āraišu ezerpils Arheoloģiskā parkā taps jauna kompetenču pieejā balstīta muzejpedagoģiskā programma, kas ļaus 6.-12. klašu bērniem pētnieciskā un interaktīvā veidā apgūt senāko vēstures posmu - akmens laikmetu. Turklāt atrodoties tam pietuvinātā, autentiskā vidē - akmens laikmeta mājokļu ideālrekonstrukcijās Meitu salā. Kopā ar senvēstures pētniekiem un amatu meistariem taps precīzas akmens laikmeta sadzīves priekšmetu replikas. Pateicoties tām, bērni varēs iejusties akmens laikmeta cilvēku lomās - uzsliet slieteni, iesiet kātā harpūnu, šaut ar loku, ierīkot pavardu un iegūt uguni, ievākt un noglabāt pārtiku, darināt sadzīves un mākslas objektus u.c. Nodarbība būs pieejama divās versijās: gan klātienē Meitu salā, gan attālināti digitālā formātā. Tas ļaus interaktīvi saistošā veidā apgūt senvēsturi plašākam interesentu lokam no visas Latvijas, arī tiem, kam nav iespēja šurp atbraukt, vienlaicīgi popularizējot Āraišu ezerpils arheoloģisko parku kā unikālu kultūrvēstures apskates vietu Vidzemē.

Mērķi

Projekta mērķis ir izveidot kvalitatīvu, interaktīvu muzejpedagoģiskās programmas piedāvājumu par akmens laikmetu, kas veicinātu skolēnu izpratni par cilvēku dzīves veidu Latvijas vissenākajā vēstures posmā, rosinātu skolēnus iesaistīties vēstures izziņas procesā, kā arī sekmētu skolēnu kultūras mantojuma vērtības izpratni.

Uzdevumi

1. Izstrādāt kompetenču pieejā balstītu interaktīvo nodarbību “Piedzīvo akmens laikmetu” skolēniem senvēstures apguvei, kas iekļausies jaunajā kompetenču pieejā balstītajā vispārizglītojošo skolu 7. klases vēstures stundas mācību programmā un paredzēs skolēnu aktīvu iesaisti un līdzdarbošanos. Paredzēt iespēju pielāgot nodarbību arī citām klasēm 6. -12. klašu grupā.

 

2. Izstrādāt nodarbībai divas versijas: vienu, kas paredzēta vadīšanai klātienē autentiskā vidē Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā (ĀEAP) Meitu salā un otru, kas pielāgota nodarbības vadīšanai attālināti.

 

3.Sagatavot katram akmens laikmeta periodam: paleolītam, mezolītam un neolītam atsevišķas darba lapas papīra un digitālā formātā.

 

4. Izgatavot rekvizītus, kas nodrošinās klātienes nodarbības laikā skolēniem caur dažādām maņām iejusties akmens laikmetā, savukārt attālinātajās nodarbībās rekvizīti tiks demonstrēti audiovizuālā formā un uzskatāmi parādīs bieži grūti saprotamās akmens laikmeta norises un pielietotās tehnoloģijas.

 

4.1. Pieaicinot arheologus, akmens laikmeta ekspertus, un seno amatu meistarus, izgatavot akmens laikmeta sadzīves priekšmetu replikas ar laikmetam atbilstošiem rīkiem un materiāliem.

 

4.2.Izgatavot akmens laikmeta sadzīves priekšmetus 3D versijā praktisko uzdevumu pildīšanai.

 

4.3. Izstrādāt un izgatavot nodarbības praktisko uzdevumu un spēļu komplektus.

 

5. Sagatavot video materiālu, kurā atainots seno priekšmetu izgatavošanas process un pielietojums darbībā. Sagatavot uzziņas materiālu audio formātā.

 

6. Digtālās pratības veicināšanai integrēt nodarbībā digitālo rīku lietošanu – daļu patstāvīgo uzdevumu un uzziņu materiālu audio un video formā par akmens laikmeta periodiem pasniegt skolēniem izmantojot planšetes.

 

7. Novadīt aprobācijas nodarbību ar 7. klases skolēniem, iegūstot atgriezenisko saiti, nepieciešamības gadījumā nodarbību pilnveidojot.

1. Prioritāte

Projekts nodrošinās skolas vecuma bērnu iesaisti kvalitatīvā kultūrizglītības procesā, kas vērsts uz Vidzemes kultūrvēstures izzināšanu. Āraišu ezerpils Arheoloģiskais parks, kur vienviet sastopamas akmens un bronzas mājokļu ideālkonstrukcijas, un dzelzs laikmeta rekonstrukcija – ezerpils, ir ideāli piemērota vieta senvēstures piedzīvošanai. Interaktīvajā nodarbībā, ievērojot principu “mācīties darot”, skolēni caur praktisku darbošanos ar akmens laikmeta replikām apgūs zināšanas par senlaikiem.

Ieguvēji un mērķauditorija

Galvenā mērķauditorija ir vispārizglītojošo skolu 7. klases skolēni, kuri vēsturē apgūst senvēsturi. Plašāk tie ir 6.-12. klašu bērni, kuri vēlas padziļināti izprast akmens laikmeta dzīvesveidu. Nodarbība būs izstrādāta divās versijās: klātienes un digitālajā formātā. Digitālā versija ļaus interaktīvi saistošā veidā apgūt tēmu plašākam interesentu lokam - arī attālākām Latvijas skolām, kam nav iespēja atbraukt uz ĀEAP. Tā būs arī piemērota Latvijas senvēstures apguvei diasporās ārpus Latvijas.

Paredzamie projekta rezultāti

Tūkstošiem gadus senā pagātne kā mācību tēma bez uzskates līdzekļiem ir liels izaicinājums pedagogiem un skolēniem. Izstrādātā nodarbība sniegs unikālu un autentisku pieredzi, kādu nav iespējams gūt mācību stundās. Projekta īstenošanas rezultātā Latvijas skolēniem tiks nodrošināta iespēja Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā (ĀEAP) interaktīvā un pētnieciskā veidā, aktīvi līdzdarbojoties, apgūt zināšanas par senāko vēstures posmu Latvijas teritorijā - akmens laikmetu, atrodoties tam laikam pietuvinātā autentiskā vidē. Skolēni varēs iejusties akmens laikmeta cilvēku lomās, piedzīvot tās ar visām maņām: darboties ar senajiem priekšmetiem, mācīties uzsliet slieteni, ierīkot pavardu un iegūt uguni, ievākt un noglabāt pārtiku, u.c.

Jaunizveidotā muzejpedagoģiskā programma būs balstīta aktuālajā Skola 2030 kompetenču pieejā. Līdz ar vēstures apguvi tiks veicināta arī aktīvas un radošas skolēnu personības veidošanās. Bērni attīstīs prasmi pašvadīt mācību procesu, sadarboties, strādāt komandā, plānot, analizēt, prezentēt, nostiprināt digitālo prasmi. Tāpat interaktīvā senvēstures nodarbība sekmēs cieņpilnas attieksmes veidošanos pret pagātnes liecībām, veicinās piederības sajūtas Latvijas  kultūrtelpai veidošanos, sekmēs  izpratni par kultūras mantojuma vērtību un tā saglabāšanas nozīmīgumu.

Nodarbības pieejamība divās versijās - klātienes un attālinātā versijā - ļaus plašākam lokam to izmantot, arī tiem skolēniem, kam nav iespēja apmeklēt ĀEAP. Latvijas senvēsturi tiešsaistes formātā varēs apgūt arī  interesenti latviešu diasporās ārpus Latvijas. Nodarbības darba lapu digitālā versija būs pieejama arī sadarbības partneru digitālajā krātuvē vietnē www.maravoti.klki.lv. 

Līdz ar nodarbību ieviešanu ĀEAP kultūrizglītības programmas piedāvājums  kļūs daudzveidīgāks un ļaus apmeklētājiem vienviet pilnīgāk izzināt senvēsturi secīgi pa posmiem, aptverot akmens, bronzas un dzelzs laikmetu, vienlaicīgi popularizējot  visā Latvijā unikālu kultūrvēstures mantojuma  apskates vietu Vidzemē.

Projekta kvantitatīvos rezultatīvos rādītājus grūti precīzi prognozēt, bet vadoties no ĀEAP iepriekšēju gadu apmeklētības rādītājiem un pieprasījuma pēc kultūrizglītības programmām, tie varētu būt 2000 - 5000 interesentu viena gada griezumā.