Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Naukšēnu novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
1000.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1000.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir bērnu un jauniešu iesaiste kultūras procesos, palielinot bērnu un jauniešu vēlmi lasīt latviešu oriģinālliteratūru. 

Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks īstenotas 6 projekta aktivitātes jeb 6 tikšanās ar rakstniekiem un dzejniekiem:

- septembrī tikšanās ar žurnālisti un rakstnieci Zani Zustu (mērķauditorija - Naukšēnu novada vidusskolas 1.un 2.klases skolēni);

- septembrī tikšanās ar žurnālisti un rakstnieci Zani Zustu (mērķauditorija - jaunieši);

-  oktobrī tikšanās ar bērnu grāmatu autori Luīzi Pastori (mērķauditorija - Naukšēnu novada vidusskolas 3.-4.klases skolēni);

- oktobrī tikšanās ar bērnu grāmatu autori Luīzi Pastori (mērķauditorija - Naukšēnu novada vidusskolas 5.-.6.klases skolēni);

- oktobrī tikšanās ar rakstnieci Zani Nuts (mērķauditorija - jaunieši);

- Septembrī Dzejas dienas kopā ar jauno dzejnieku un mūziķi Lauri Valteru (mērķauditorija - jaunieši).

 

Paredzams, ka projekta aktivitātēs iesaistīsies vismaz 90 bērni un jaunieši, tādā veidā veicinot bērnu un jauniešu vēlmi lasīt un samazināt laiku, kas tiek pavadīts, izmantojot modernās tehnoloģijas.

Mērķi

Projekta mērķis ir bērnu un jauniešu iesaiste kultūras procesos, palielinot bērnu un jauniešu vēlmi lasīt latviešu oriģinālliteratūru. 

 

Uzdevumi

Lai sasniegtu projekta mērķi, tiek izvirzīti šādi uzdevumi:

1) organizējot 6 projekta aktivitātes, nodrošināt daudzveidīgas nodarbības un tikšanās ar rakstniekiem Naukšēnu pagasta bibliotēkā, kuru galvenā mērķauditorija ir bērni un jaunieši (tikšanās ar latviešu oriģinālliteratūras autoriem - Luīzi Pastori, Zani Nuts, Zani Zustu un Lauri Valteru);

2) organizējot pasākumus, iepazīstināt plašu mērķauditoriju (bērnus un jauniešus) ar latviešu autoru daiļradi, sekmēt to pieejamību plašākai sabiedrībai;

3) savlaicīgi, izmantojot dažādus informatīvos kanālus, informēt Naukšēnu novada bērnus, jauniešus un citus Naukšēnu novada iedzīvotājus par iespēju iepazīties ar latviešu grāmatu autoriem un to daiļradi.

1. Prioritāte

Šis ir laiks, kad bērni un jaunieši, ikdienā arvien vairāk izmanto modernās tehnoloģijas. Arvien aktuālāks kļūst jautājums – kā veicināt interesi par grāmatu lasīšanu? Mūsuprāt, viena no iespējām ir organizēt tematiskas pēcpusdienas ar dažādiem uzdevumiem, bet otra – tikties ar bērniem un jauniešiem zināmiem vai vēl nezināmiem grāmatu autoriem. Lasot grāmatas, tiek stimulēts prāts, mazināts stress, iegūtas papildinātas zināšanas un bagātināts vārdu krājums. Bērni ir ļoti zinātkāri šajā vecumā.

Ieguvēji un mērķauditorija

1.Bērni, galvenokārt, Naukšēnu novada vidusskolas skolēni, kuriem paredzēta tikšanas ar rakstnieci Zani Zusts (stāsti par pūcīti Ucipuci) un bērnu grāmatu autori “Luīizi Pastori (grāmatu sērija “Mākslas detektīvi”).
2.Jaunieši, galvenokārt, Naukšēnu novada vidusskolas skolēni un novadā dzīvojošie jaunieši. Tikšanās
paredzēta ar rakstniecēm Zani Zustu un Zani Nuts, un Dzejas dienas kopā ar jauno dzejnieku Lauri Valteru.

Paredzamie projekta rezultāti

Skaitliskie rādītāji:

1. organizēti 6 literāri pasākumi bērniem un jauniešiem (divas tikšanās ar bērnu grāmatu autori Luīzi Pastori, viena tikšanās ar rakstnieci Zani Nuts, divas tikšanās ar rakstnieci Zani Zustu un Dzejas dienas kopā ar Lauri Valteru);

2. literāros pasākumus apmeklējuši vairāk kā 90 Naukšēnu novada un apkārtējo novadu bērni un jaunieši, tai skaitā Naukšēnu novada vidusskolas skolēni.

Kvalitatīvie rādītāji:

1. popularizēta latviešu oriģinālliteratūra;

2. radīta iespēja bērniem un jauniešiem klātienē tikties ar rakstniekiem un dzejniekiem, iepazīstot pašus grāmatu autorus, grāmatu tapšanas procesu;

3. rosināti bērni un jaunieši lasīt latviešu autoru uzrakstītās grāmatas;

4. veicināta bērnu un jauniešu iesaiste kultūras procesos.

 

Paredzams, ka pēc projekta aktivitātēm pieaugs bērnu un jauniešu interese par grāmatu lasīšanu, sevišķi interese par latviešu oriģinālliteratūru un tām grāmatām, par kurām bērni un jaunieši būs dzirdējuši projekta aktivitātēs.