Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Alojas novada dome
Projekta kopējās izmaksas:
1510.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1260.00 EUR
Līdzfinansējums:
250.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Laukos, tālu projām no lielpilsētām, no lielām apdzīvotām vietām, zināma problēma ir jauniešu sociāli ekonomiskā izaugsme un konkurētspēja darba tirgū, jauniešu un darbaspējīgo iedzīvotāju aizplūšana no laukiem, iekļaušanās darba tirgū, kā arī motivācijas trūkums, uzdrošināšanās, nomāktība laukos kļust aizvien lielāka problēma. Paralēli tam kultūras uzturēšana pāliek otrajā plānā aiz izdzīvošanas. Pašreizējā problēma, kas draud ieilgt un iet plašumā, ir saistīta ar šo pasaules pandēmiju: cilvēki kļūst depresīvi, bez iztikas līdzekļiem, tiek uzteiktas darba vietas, mazais bizness apstājies, cilvēki kļūst noguruši no neierastiem apstākļiem (nevar iziet no dzīvesvietas, nevar apmeklēt pasākumus utt.) Daudzi ir atgriezušies laukos, bet kvalitatīva kultūra nav pieejama. Problēmas jārisina, lai atkal nesāktos ģimeņu un bērnu aizplūšana no laukiem uz pilsētām, vai sliktāk - uz ārzemēm. 

Projekta ietvaros notiks 4 tikšanās un diskusijas ar ievērojamiem pagasta cilvēkiem, kas būs iedrošinājums uzsākt savas radošās aktivitātes, uzdrošināties pamēģināt ko jaunu, uzsākt savu uzņēmējdarbību, iesaistīties kultūras pasākumos, amatiermākslā. Būs erudīcijas spēles, mākslas plenērs bērniem un jauniešiem, darbu izstāde, noslēguma pasākums un prezentācija.

Radošums, konkurētspējīga ekonomika, labāki rezultāti mācībās, integrācija, līdzdalība sabiedrības norisēs ir tikai daži no kultūras "blakusproduktiem". Caur līdzdalību mākslas un kultūras aktivitātēs var nodrošināt jauniešu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, tā samazinot iespējamos riskus (narkotikas, alkohols, noziegumi..) Kultūra ir nozīmīga integrācijas veicināšanā– ar tās palīdzību sabiedrību var veidot iecietīgāku un radīt piederības sajūtu.

Mērķi

Kultūra nav tikai dziedāšana, dejošana vai gleznošana. Projekta mērķis ir 1)atklāt uzņēmīgus, iedvesmojošus, veiksmīgus cilvēkus, kuri saistīti ar Brīvzemnieku pagastu, kuri ar savu piemēru iedvesmotu, iedrošinātu, mudinātu laikabiedrus uzdrošināties, uzsākt savu darbošanos, pievērstu uzmanību KULTŪRAI cilvēkā, sabiedrībā, ekonomikā un vidē: veselīgam dzīvesveidam, veselīgam uzturam, klimata pārmaiņām, mūžizglītībai, latviešu kultūras tradīcijām, mākslai; 2)ieinteresēt un iesaistīt bērnus un jauniešus kultūras veidošanā.

Uzdevumi

1) Noorganizēt 4 lekcijas – diskusijas, tikšanās ar atpazīstamiem, aktīviem, darbīgiem un veiksmīgiem pagasta iedzīvotājiem, personībām.

2) Noorganizēt ne tikai lekcijas - diskusijas, bet arī radošās aktivitātes erudīcijas spēļu un atjautības uzdevumu veidā, praktisko kulinārijas un fitnesa nodarbību veidā.

3) Noorganizēt Mākslas plenēru bērniem un jauniešiem Puikules muižas parkā ar profesionālu mākslinieku piedalīšanos. Plenēra noslēgumā izveidot pastāvīgu darbu izstādi parkā. Plenēra vadītāja būs Iveta Tirzīte, māksliniece ar lielu pieredzi, ar kuru mums ir izveidojusies jau ilgstoša sadarbība. 2020.gada augustā Ivetas vadībā notika plenērs pieaugušajiem.

4) Noorganizēt projekta noslēguma pasākumu ar prezentāciju par projekta norisi, kur galvenie izpildītāji būs bērni un jaunieši.

5) Iesaistīt organizēšanā brīvprātīgos pagasta jauniešus, sadarboties ar biedrību "Jauniešu interešu klubs E.M.-K.A."

Galvenās projekta aktivitātes plānojam uz rudens sezonu, lai varētu darboties klātienē. Tomēr, ja nebūs iespējams klātienē, tad tas nebūs šķērslis - būs sarežģītāk, bet visu ir iespējams realizēt arī tiešsaistē ZOOM platformā.

 

1. Prioritāte

Kultūrai ir nenovērtējama nozīme bērnu un jauniešu dzīvē – caur līdzdalību mākslas un kultūras aktivitātēs var nodrošināt jauniešu iesaistīšanos sabiedrības dzīvē. Tā samazina visus iespējamos riskus jauniešu vidū (noziedzība, narkotikas, alkohols...) Māksla palīdz izprast dzīves jēgu. Tā dod iespēju runāt un domāt par sarežģītām problēmām, emocijām; līdzdalība kultūras norisēs bērniem dod iespēju pavadīt laiku saturīgi un veselīgi, rosina izglītoties, paaugstina pilsonisko līdzdalību.

Ieguvēji un mērķauditorija

Paredzētā lielākā auditorijas daļa būs bērni, jaunieši. Plānots, ka plenērā darbosies līdz 25 dalībnieki, katru lekciju - diskusiju apmeklēs 15 -25 personas, kopā plānota tiešā mērķgrupa ~100.
Netiešā mērķgrupa - izstādes apmeklētāji, sekotāji publikācijām FB un presē.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta tiešie ieguvēji būs visi, īpaši priecāsimies par bērniem un jauniešiem, kuri būs ieradušies uz plenēru, lekcijām, pasākumiem. Plānojam, ka katrā pasākumā piedalīsies ne mazāk kā 15 – 25 dalībnieku no Brīvzemnieku un apkārtējiem pagastiem. (projektā kopā ~100 dalībnieku). Netiešie ieguvēji būs dalībnieku ģimenes locekļi, draugi, kaimiņi, līdz kuriem nonāks šī informācija, izstādes apmeklētāji, FB un publikāciju skatītāji. Aprakstu par katru tikšanos un aktivitātēm publicēsim FB Brīvzemnieku pagasta lapā, kuras aktīvo skatījumu skaits sasniedz pat 360 dienā.

Būs skaistāka vide, vietējā kopienā dažādosies kultūras dzīve, uzlabosies emocionālais stāvoklis, tiks aktivizēti iedzīvotāji, tiks stiprināta sava identitāte un piederība vietai, lepnums par to.