Kopsavilkums

Šī projekta ietvaros tiks popularizētas vietējo iedzīvotāju aktivitātes video formātā, lai veicinātu aktīvu dzīvesveidu sabiedrībā, dokumentētu kultūrvidi, atgriežoties pa lielākai daļai Valmieras rajona robežās. Iedzīvotājiem būs interesanti  un vajadzīgi apzināties, kas ir noticis pagastos un novados pa šo laiku, kas ir mainijies Burtnieku, Rūjienas, Naukšēnu, Kocēnu, Beverīnas, Strenču novadu pagastos. Projekta ietvaros tiks iesaistīta jaunā paaudze un gatavoti video sižeti par bērnu un jauniešu aktivitātēm, vietējo organizāciju un pašvaldību organizēto pasākumu dokumentēšanā un arhivēšanā audiovizuālā formātā.  Uzņemtā videofilma pa sadaļām: Arhitektūra un dizains (atspoguļos senāko līdz mūsu dienām saglabājušos ēku viensētu katrā novadā. Viensēta kā ierastākais dzīves un telpas modelis, kurā izpaužas latviskā telpas izjūta, skaistuma un lietderīguma mijiedarbība un harmonija ar dabas ritmu. Tā ir vienas ģimenes saimnieciskais centrs un ainava). 

Skatuves mākslā tiks izceltas personības un viņu radītās mākslas izpausmes, novadu labākie pašdarbības kolektīvi, Vizuālās mākslas, keramikas un skulptūras jomā, novadu izcilākās personības un viņu darbi. Tautas tradīcijas un kultūras norises (kapu svētki, pagastu svētki, novadu tautas tērpi, cimdu raksti, to veidošanas stils, tradīcijas novadu pagastos (piem. Mazsalacas dubulto cimdu adīšanas tradīcija, Bauņu etnogrāfiskais cimdu raksts, Bauņu tautas tērps, audējas u.c.), folkloras mantojums (stāstnieki, nostāsti, dziesmas), galda kultūra, šo novadu raksturojoši pasākumi, kas būtu jāsaglabā topošajā Valmieras novadā. Industriālais mantojums novada raksturīgākie objekti, piem. Valmiermuižas alus darītava utml.).

 
 

Mērķi

Projekta mērķis un būtība ir:
1. sagatavot reprezentatīvos audiovizuālos materiālus Valmieras novada kultūrvides raksturošanai, to apzināt un izmantojot šī brīža tehnoloģiskās iespējas, digitāli piefiksēt, ar mērķi izgatavot Valmieras novada kultūrvides vizītkarti audiovizuālā formātā un izveidot audiovizuālo materiālu bibliotēku .

2. nodrošināt kultūrvides un kultūras norišu pieejamību sabiedrībai mainīgos epidemioloģiskās situācijas apstākļos. Uzņemtā filma dos iedzīvotājiem iespēju iepazīt kultūrvidi  un savstarpēji satuvināties jaunajā Valmieras novadā.

Uzdevumi

Valmiera un topošais Valmieras novads ir arī vienota un bagāta kultūrtelpa ar spēcīgām tradīcijām un izteiktu jaunradiTā ir savdabīga un nemitīgi no jauna atklājama. Tāpēc Valmiera ir apņēmības pilna kļūt par Eiropas kultūras galamērķi, jaunizveidotajā novadā izstrādājot un īstenojot Eiropas līmeņa ilgtermiņa kultūras programmu. Tā būs pieejama ikvienam Valmieras novadā dzīvojošajam un vienlaikus interesanta Latvijas un Eiropas iedzīvotājiem, katram dodot iespēju programmā atrast sev būtisku vietu.

Mūsu uzdevumi:
1. Nodrošināt Valmieras novada kultūrvides atainošanu audiovizuālā formātā.

2. Nodrošināt iedzīvotāju līdzsvarotu reprezentāciju novadā, iesaistot mērķauditoriju satura veidošanā un tirazēšanā.

3. Veicināt savstarpēju kultūras iestāžu sadarbību kultūrvides iemūžināšanā audiovizuālajā formātā.

4. Izgatavot videofilmu un tās kopijas nodot glabāšanai Valmieras novada  bibliotēkās.

5. Kolekcionēt Valmieras novada kultūrvides video materiālus un to kopijas nodot glabāšanai Valmieras novada  bibliotēkās.

2. Prioritāte

Kultūrvides mantojuma iemūžināšana video filmā veicinās novadpētniecības materiālu saglabāšanu digitālā formātā. Tautas tradīcijas un kultūras norises - kapu svētki, pagastu svētki, novadu tautas tērpi, cimdu raksti, to veidošanas stils, tradīcijas novadu pagastos, folkloras mantojums, galda kultūra, industriālais mantojums, tiks popularizēts un dokumentēts video materiālā nākamajām paaudzēm.

Ieguvēji un mērķauditorija

1. Valmieras novada iedzīvotājiem būs brīvi pieejama video filma "Mēs Vidzemē" interneta vidē
2. Novada bibliotēkas saņems zibatmiņas ar filmu novadpētniecības materiālu papildināšanai.
3. Iedzīvotājos veidosies apziņa par kopējām Valmieras novada kultūras vērtībām, kas saliedēs sabiedrību.
4. Iegādātā tehnika dos iespēju ilgtermiņā dokumentēt Valmieras novada kultūrvidi, norises, cilvēkus.

Paredzamie projekta rezultāti

1. Tiks papildināti novadpētniecības materiāli ar filmu un ļoti kvalitatīviem audiovizuāliem materiāliem 26 kultūras centros un 32 bibliotēkās ,

2. Būs iegādāts tehnikais nodrošinājums kultūrvides dokumentēšanai ļoti kvalitatīvā audiovizuālajā formātā,

3. Video filmas tapšanā netiešā veidā piedalīsies  līdz 50 000 Valmieras novada iedzīvotāju.
Prognozējam, ka video filmu internetā noskatīsies  līdz 20000 novada iedzīvotāju un  līdz 200000 facebook un YouTube lietotāju viena gada laikā.

4. Latviešiem visā pasaulē būs iespēja internetvidē attālināti iepazīt Valmieras novada kultūrvidi šodien un izmantot materiālus nākotnē.