Kopsavilkums

Kultūra reģionos lielā mērā saistīta ar kvalitatīvām brīvā laika pavadīšanas iespējām, ko nodrošina dalība amatiermākslas kolektīvos. Šāda brīvā laika pavadīšana rada jaunas un nodod un turpina tradicionālās vērtības un pagātina bagātina vietējo kultūras dzīvi. Kolektīvu dalībniekiem ir jābūt motivētiem un vispusīgiem. Lai ik rudeni (īpaši šobrīd, kad pandēmijas laikā amatiermāksla ir praktiski apturēta) rastu motivāciju atgriezties, apgūtu jaunas prasmes un paplašinātu savu redzesloku, ir izstrādāts “Amatiermākslas akadēmijas” koncepts, ko veido meistarklašu cikls, kuru vadīšanā ir piesaistīti Latvijā zināmi dažādu kultūras nozaru profesionāļi.
Projekta ietvaros plānots organizēt 13 meistarklases amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem, vadītājiem un iedzīvotājam, kuri saredz sevi kā potenciālos dalībniekus. Meistarklases iedalās divos galvenajos blokos: 1) meistarklases, kas sniedz vispārīgas un praktiskas zināšanas visu nozaru kolektīvu dalībniekiem (etiķete, kustības un balss nozīme amatiermākslā, pasākumu plānošana un noformējuma risinājumi, tautas tērpa nēsāšana); 2) meistarklases, kas sniedz padziļinātas zināšanas konkrētā nozarē (scenogrāfija, iesildīšanās tautiskajās dejās, koru iedziedāšanās, darbs ar senioru ansambļiem, puzuru veidošana, tradicionālo svētku izpratne, līnijdeju daudzveidības izpēte).
Projekta rezultātā dalībnieki būs papildinājuši savas vispārīgās zināšanas, iepazinuši citu amatiermākslas nozaru specifiku, pilnveidojuši prasmes savā pārstāvētajā nozarē, sadarbojušies ar profesionāļiem, mijiedarbojušies savā starpā, lai iedvesmotos, būtu motivēti un turpinātu darboties amatiermākslā ar “pilnu jaudu”.

Mērķi

"Amatiermākslas rudens akadēmija" ir radīta, lai ik gadu septembrī, kad sākas jaunā darbības sezona, tā kļūtu par regulāru amatiermākslas dalībnieku iedvesmas un pašrealizēšanās skolu. Projekta unikalitāte un lielākā pievienotā vērtība ir iespēja amatiermākslas kolektīviem lauku reģionos satikt, strādāt, iedvesmoties un mācīties no Latvijā zināmiem un atzītiem dažādu nozaru speciālistiem, kas dos dubultu prieku atkal satikt vienam otru un ar citu motivāciju un degsmi turpināt darboties savos amatiermākslas kolektīvos.

Uzdevumi

Kvantitatīvie uzdevumi. Noorganizēt sekojošas meistarklases: 
1) 2 - vokālās. 
2) 3 - dejas un kustību. 
3) 1 - scenogrācijas. 
4) 2 - tautas tērpa valkāšanas kultūras un attīstības. 
5) 1 - par vizuālo tēlu, noformējumu, dekorācijām vai vides stilu. 
6) 1 - par puzuru veidošanu un tradīcijas saglabāšanu. 
7) 1 - par rituālo gadu un gadskārtu svētkiem. 
8) 1 - par scenārija ieceri un tās realizācija koncertprogrammās un uzvedumos. 
9) 1 - par būtiskākajām etiķetes, netiķetes, saskarsmes un komunikācijas prasmēm. 

Kvalitatīvie uzdevumi. 
1)    Vokālās meistarklases – radīt iespēju pilnveidot savas vokālās prasmes un spējas, apgūt jaunas balss vingrinājumu metodes. 
2)    Dejas un kustību meistarklases – radīt iespēju iemācīties iesildīt un izstiept savu ķermeni pirms un pēc fiziskas slodzes, lai negūtu traumas un saglabātu veselību, apgūtu līnijdeju pamatus un ķermeņa improvizācijas tehnikas.   
3)    Scenogrāfiijas meistarklases – radīt iespēju apgūt scenogrāfijas pamatus organizējot koncertus un teātra izrādes, lai ar nelieliem līdzekļiem panāktu labāko efektu. 
4)    Tautas tērpa valkāšanas kultūras un attīstības meistarklases - radīt iespēju apgūt tērpa nēsāšanas kultūru, tendences un tā vēsturisko attīstību. 
5)    Vizuālo tēlu, noformējumu, dekorācijām un vides stila meistarklase - radīt iespēju gūt jaunas idejas, kā ar netradicionāliem veidiem veidot vizuālo noformējumu jebkura veida un formāta pasākumos. 
6)    Meistarklases par puzuru veidošanu, tradīcijām, par rituālo gadu un gadskārtu svētku svinēšanu - radīt iespēju dziļāk izprast senās tradīcijas un to nozīmi. 
7)    par scenārija ieceri un tās realizāciju koncertos un uzvedumos - radīt iespēju gūt jaunas idejas vietējo pasākumu plānošanai un organizēšanai. 
Visu meistarklašu kopējais uzdevums – dot un radīt jaunus impulsus un iedvesmu turpināt darboties amatiermākslā Gulbenes novadā pilnveidojot sevi un iepazīstot arī citas amatiermākslas nozares Latvijā atzītu nozares profesionāļu vadībā, ar kuriem lauku reģionos dzīvojošajiem cilvēkiem nav iespēja satikties un strādāt ikdienā ekonomisko (zemāki ienākumi kā lielajās pilsētās) un ģeogrāfisko (tālu no galvaspilsētas) ierobežojumu dēļ. 

1. Prioritāte

Amatiermākslas kolektīvu dalībnieki ir Gulbenes novada sabiedriski aktīvākā daļa, kas no bērna līdz pat senioram dzied, dejo, spēlē teātri un dažādi radoši darbojas, lai priecētu citus uzstājoties vai izstādot savus darbiņus. Lai atjaunotu amatiermākslas kustību pēc pandēmijas, stiprinātu un popularizētu amatiermākslas kolektīvu darbību un ilgtspēju šī projekta ietvaros organizētais meistarklašu cikls dos tik ļoti vajadzīgo motivāciju un entuziasmu būt par šīs amatiermākslas daļiņu arī turpmāk.

Ieguvēji un mērķauditorija

Primārā mērķauditorija ir visu Gulbenes novada amatiermākslas kolektīvu (koru, pūtēju orķestru, tautisko deju kolektīvu, amatierteātru, folkloras kopu, lietišķās mākslas studiju, rokdarbu kopu, bērnu deju un vokālo ansambļu, moderno deju grupu, līnijdeju grupu un citu interešu pulciņu) dalībnieki.
Sekundārā mērķauditorija ir amatiermākslas kolektīvu vadītāji, kormeistari, koncertmeistari, režisori.
Pārējā auditorija, kura vēlas iesaistītās kādā no amatiermākslas kolektīvos nākotnē.

Paredzamie projekta rezultāti

Skaitliskie rādītāji: 
1) Noorganizētas 13 dažādas meistarklases visu nozaru amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem, kā arī citiem interesentiem, kas plāno iesaistīties Gulbenes novada amatiermākslas kustībā.  
Kvalitatīvie rādītāji. 
Meistarklašu dalībnieki:  
2) ir pilnveidojuši savas vokālās prasmes un apguvuši jaunus balss vingrinājumus. 
3) ir apguvuši zināšanas, kā iesildīt un izstiept savu ķermeni pirms un pēc fiziskas slodzes, līnijdeju pamatus un dažādas ķermeņa improvizācijas tehnikas.   
4) ir apguvuši scenogrāfijas pamatus un iespējas, kas svarīgas organizējot koncertus un teātra izrādes, lai ar nelielu finansējumu panāktu labāko efektu. 
5) ir apguvuši tērpa nēsāšanas kultūru, tendences un uzzinājuši tautas tērpa vēsturisko attīstību. 
6) ir guvuši jaunas idejas, kā ar netradicionāliem veidiem veidot vizuālo noformējumu jebkura veida un formāta pasākumos. 
7) ir apguvuši senās gadskārtu svētku tradīcijas un puzuru veidošanas mitoloģisko un simbolisko nozīmi. 
8) ir guvuši jaunas idejas un pamatiemaņas savu pasākumu plānošanai un organizēšanai. 
9) ir apguvuši labas etiķetes un saskarsmes prasmes.
9) Visu meistarklašu dalībniekiem – ir doti jauni impulsi darboties amatiermākslā arī turpmāk, sniegta iespēja apgūt jaunas prasmes, gūt iedvesmu no Latvijā atzītiem nozaru speciālistiem, ar kuriem lauku reģionos dzīvojošajiem cilvēkiem nav iespēja saskarties un sastrādāties ikdienā ekonomisko un ģeogrāfisko ierobežojumu dēļ. 
10)    Radīti apstākļi un iespējas Gulbenes novada amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem tikties ar sabiedrībā zināmiem savas nozares profesionāļiem, kas dod motivāciju darbam jaunajā sezonā. 
11)    "Amatiermākslas rudens akadēmijā" ir apgūtas jaunas prasmes visās amatiermākslas nozarēs,kas darbohas Gulbenes novadā. Amatiermākslas kustības dalībnieki ir tie, kas sabiedrībā uztur un kopj dziesmu un deju svētku tradīciju, popularizē iespējas kvalitatīvi pavadīt savu brīvo laiku un sevi realizēt vietējās kopienās. Jaunās prasmes tiek izmantotas turpmākajā darbā kolektīvos, piedaloties pasākumos, vadot kolektīvu regulāros mēģinājumus un praktizējot jaunās iemaņas, metodes, risinājumus un vingrinājumus ikdienā.