Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Mazsalacas novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
6194.48 EUR
Finansējums no VKKF:
5684.48 EUR
Līdzfinansējums:
510.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 3980,00 EUR

Kopsavilkums

Īstenojot projektu, tiks organizētas meistardarbnīcas bērniem un jauniešiem vecumā no 6-15 gadiem -  animācijas, kultūrvēstures, mūzikas, veidošanas, skatuves runas un mākslas pamatu iemaņu apgūšanai.

Projekta būtība ir Mazsalacas novada kultūrvēstures izpēte caur kino (animācija) prizmu, iesaistot bērnus atraktīvā un interaktīvā pasākumā, radot kvalitatīvi jaunu kultūras produktu – bērnu veidotu animācijas filmu "Akmens Kundziņš" (ilgums līdz 7 minūtēm).

Filmas scenārijs tiks veidots balstoties uz  novada teikām un pasakām. Bērnos un jauniešos radot labāku izpratni par kultūrvēsturisko objektu vērtību, to nozīmību, lai pieaugot un attīstot savas prasmes, turpinātu iepriekšējo paaudžu iesāktos darbus un stiprinot vietējās kopienas identitāti.

Projekta rezultātā būs apskatāma animācijas filma "Akmens Kundziņš" un izstāde ar animācijas filmas zīmējumiem un vides objektiem.

 

Mērķi

Mērķis ir caur atraktīvu un radošu veidu radīt bērnos izpratni, cik būtiska ir kultūras pieminekļu apzināšana un atbildība par lokālajām kultūrvēsturiskajām vērtībām. Šajā procesā nozīmīga ir laikus radīta interese bērnos un jauniešos par  novada vēsturi un kultūras mantojuma vizuālo daļu - kultūras pieminekļiem, dabas objektiem un personībām. Nodarbības attīstīs radošumu un spēju ieklausīties dažādos viedokļos, diskutēt un vienoties par  kopīgu  animācijas filmas vadmotīvu un vizuālajiem risinājumiem, veidos jaunas draudzības un sadarbības gan bērnu, gan pedagogu starpā.

 

 

Uzdevumi

1. Noorganizēt un novadīt Mazsalacas novada bērniem un jauniešiem lekcijas-meistarklases par kultūrvēsturi, mākslu un skatuves runu kā rezultātā ierakstīt tekstus un dziesmas animācijas filmai "Akmens Kundziņš".
2. Noorganizēt un novadīt Mazsalacas novada bērniem un jauniešiem mūzikas, mākslas, veidošanas un animācijas meistarklases kā rezultātā tiks veidota animācijas filma "Akmens Kundziņš".

3. Izpētīt, radīt interesi un popularizēt Vidzemes reģiona kultūrvēsturisko mantojumu.

4. Izveidot un uzņemt animācijas filmu "Akmens Kundziņš" un Noorganizēt  izstādi ar animācijas filmas zīmējumiem un vides objektiem.

 

 

1. Prioritāte

Sadarbība dažādu kultūras nozaru starpā, tostarp projekta auditorijas iesaistīšana un līdzdalība projekta aktivitātēs. Projekts, paplašinot radošās robežas, nodrošina sadarbību starp Vidzemes reģiona bērniem, pedagogiem un profesionāļiem. Bērnu veidota animācijas filma „Akmens Kundziņš” apvienotu kopveselumā dažādas kultūras jomas: vizuālā māksla, kultūrvēsturiskais mantojums, mūzika, kinomāksla, animācija. Nostiprinātos sadarbība ar dažādām iestādēm, jomas speciālistiem, paaudzēm.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija -Vidzemes iedzīvotāji.
Tiešā mērķauditorija - Meistarklašu dalībnieki un pedagogi - Mazsalacas novada bērni un jaunieši, Valmieras SOS ciemata bērni (vasarā uzturas Vērša ciemā).
Teorētiskajās lekcijās un nodarbībās tiek aicināti arī bērnu vecāki un citi interesenti.
Netiešā ietekme - dalībnieku vecāki, māsas, brāli u.c. radinieki jā arī jebkurš interesents.

Paredzamie projekta rezultāti

Skaitliskie rādītāji:

  • 140 meistardarbnīcu un lekciju dalībnieki
  • 100 izstādes apmeklētāji
  • 100 Animācijas filmas “Akmens Kundziņš" pirmizrādes skatītātji
  • 1200 skatītāji animācijas filmai “Akmens Kundziņš” internetā
  • 1gb. Animācijas filma “Akmens Kundziņš ”
  • 1 izstāde ar animācijas filmas un vides objektiem no animācijas filmas "Akmens Kundziņš" tapšanas procesa

Kvalitatīvie rādītāji:

  • Mērķauditorijai – runas, animāciju, meistarklašu pieejamība mazos lauku pagastos, profesionālu lektoru/vadītāju vadībā. Vēstures lekcijas.
  • Bērniem un jauniešiem – jaunu prasmju iegūšana un nostiprināšana
  • Organizācijai – kultūras centra atpazīstamība, popularitāte – kā bērniem un jauniešiem pieejama/radoša vide, vēsturisko materiālu saglabāšana nākamajām paaudzēm. Popularizēts Vidzemes reģiona Mazsalacas novada kultūrvēsturiskais mantojums –   teikas, objekti, personības.