Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība “Zinātnes un vēstures popularizēšanas biedrība “Apvārsnis””
Projekta kopējās izmaksas:
8160.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3600.00 EUR
Līdzfinansējums:
4560.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Ja mūsdienu cilvēkam krogs vispirms saistās ar publisku saviesīgas atpūtas vietu, tad senāk šī bija tikai viena no krogus funkcijām. Krogi radās 13.gs. kā ceļotāju nakšņošanas vietas, tie kļuva arī par pirmajām Latvijas lauku sabiedr. celtnēm, kur notika gan ļaužu personīgās dzīves notikumi – kāzas, kristības, bēres – gan arī pagastu sabiedriskā un politiskā darbība.

Krogi izveidojās arī par sava veida pirmajiem ziņu (un arī baumu) centriem, tajos notika pašdarbnieku teātra izrādes.

Jo tuvāk 20.gs., jo izteiktāk krogi iezīmējas kā mezgla jeb indukcijas vietas vēsturisko pārmaiņu laikos. Kokmuižas Bestes krogs, piemēram, saistās ar 1802.g. Kauguru nemierniekiem, bet Cesvaines Smeceres krogs – ar 1905.g. revolūcijas notikumiem.

19.gs. II pusē Vidzemē darbojās ap 1800 krogu, bet 20.gs. sākumā, mainoties gan satiksmes veidiem, gan citiem apstākļiem, daudzi krogi, zaudēja nozīmi, pārtrauca savu iepriekšējo darbību un pārtapa par dzīvojamām mājām vai arī tajos iekārtoja kādas saimnieciskas nozīmes telpas. Tomēr daļa krogu joprojām turpināja darboties kā traktieri un viesu mājas.

Laikā pēc II pas. kara daudzas bij. krogu ēkas tika nolaistas, aizgāja postā un palēnām sabruka. Process diemžēl turpinās vēl mūsdienās.

Saglabājušās vsēsturisko krogu celtnes ir kultūrvēsturiski vērtīgas arī kā tautas celtniecības un muižu arhitektūras pieminekļi.

Tāpēc, lai veidotu izpratni un radītu plašāku interesi par krogiem kā kultūrvēstures pieminekļiem, veicinātu to saglabāšanu un izmantošanu izziņas un kultūras tūrismā, projektā paredzēts: 1) izveidot Vidzemes vēsturisko krogu katalogu; 2) apsekot, lokalizēt un dokumentēt līdz mūsdienām saglabājušās krogus ēkas un to apkārtnes kultūrvēsturisko ainavu divos Vidzemes lielceļu posmos.

Mērķi

Apzināt un dokumentēt līdz mūsdienām saglabājušās Vidzemes krogu celtnes, publiskot brīvpieejā apkopoto informāciju, veidot izpratni un radīt plašāku interesi par krogiem kā kultūrvēstures un arhitektūras pieminekļiem, veicināt krogus celtņu saglabāšanu, revitalizāciju, kā arī izmantošanu izziņas un kultūras tūrismā.

Saglabāt Vidzemes kultūrvēsturisko telpu veidojošā kultūras mantojuma daudzveidību.

Veicināt novadpētniecību un tūrismu, lokālās vēstures pētīšanu.

Uzdevumi

1) apkopot rakstisko un kartogrāfisko avotu ziņas, izveidot un Historia.lv publicēt Vidzemes vēsturisko krogu katalogu (krogu saraksts, norādot kroga nosaukumu, atrašanās vietu (pagastu) un avotus, kuros pieminēts);

2) apsekot, lokalizēt un dokumentēt (sagatavojot aprakstus un veicot fotofiksāciju) līdz mūsdienām dabā saglabājušās krogus ēkas un to apkārtnes kultūrvēsturisko ainavu divos Vidzemes lielceļos: posmā Koknese-Madona-Cesvaine-Gulbene-Alūksne-Veclaicene (ap 40 krogi) un Rīgas-Tērbatas ceļa posmā Straupe-Valmiera (Ap 16 krogi).

3) Veikt vēsturisko krogu un to apkārtnes aerofotofiksāciju posmā Koknese-Madona-Cesvaine-Gulbene-Alūksne-Veclaicene (ap 40 krogi) un Rīgas-Tērbatas ceļa posmā Straupe-Valmiera (Ap 16 krogi).

4) Apkopot, apstrādāt un publicēt Historia.lv sadaļā "Vietas" izpētīto ceļu posmu apzināto krogu aprakstus, bet sadaļā "Attēli" - fotofiksācijā iegūtās fotogrāfijas.

2. Prioritāte

Vēsturiskie krogi - gan kā atsevišķas celtnes, gan kā daļa no kultūrvēsturiskās ainavas, gan kā vēsturisku notikumu vietas - uzlūkojami par neatņemamu un būtisku Vidzemes reģiona kultūrvides daļu. Tāpēc to apzināšana, dokumentācija, izpēte, popularizācija un revitalizācijas veicināšana tieši atbilst VKP 2. prioritātei.

Ieguvēji un mērķauditorija

Vidzemes reģiona un citu Latvijas vietu novadpētnieki, kultūrvēsturiskā mantojuma un ainavas apzinātāji, pētnieki un popularizētāji, vēstures, kultūras un ģeogrāfijas skolotāji, pasniedzēji, attiecīgo nozaru studenti, Vidzemes tūrisma organizatori un popularizētāji.

Paredzamie projekta rezultāti

Skaitliskie (kvantitatīvie) rezultāti:

Projektu īstenojot tiks apsekoti, lokalizēti un dokumentēti ap 50-60 Vidzemes vēsturiskie lauku krogi (krogu vietas) un to apkārtējā kultūrainava. Projekta ietvaros tiks sagatavoti un publicēti Historia.lv šo krogu apraksti un fotofiksācijā iegūto attēlu galerijas, kopā ap 120 atsevišķas publikācijas.

Kvalitatīvie rezultāti:

1) Sniegts nozīmīgs ieguldījums Vidzemes kultūras mantojuma saglabāšanā.
2) Paplašināts Historia.lv pieejamais, novadpētniecībā un kultūras / izziņas tūrismā izmantojamo metodisko un uzziņas materiālu klāsts;
3) Vidzemes mērogā sniegts ieguldījums projekta ilgtermiņa mērķa – Latvijas
kultūrtelpas un to veidojošo kultūra pieminekļu – lauku un pilsētu mentālās
un fiziskās ainavas – daudzveidības saglabāšanā; sabiedrības locekļu lokālās identitātes apziņas stiprināšanā.

Organizācija projekta rezultātā iegūs jaunu pieredzi, zināšanas un prasmes kultūras mantojuma un kultūrvēsturiskās ainavas izpētes projektu īstenošanā.

Projekta rezultātā palielināsies to cilvēku skaits, kuri kultūras mantojumu kopumā un vēsturiskos krogus atsevišķi uzlūkos kā vienu no Latvijas kultūras dārgumiem, pamatvērtībām, kuras saglabāšanā, aizsardzībā un popularizēšanā vērts ieguldīt ne tikai valsts un pašvaldību, bet arī personīgo laiku un resursus.