Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Limbažu novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
12012.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5892.00 EUR
Līdzfinansējums:
6120.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 4124,00 EUR

Kopsavilkums

     Starptautiskā amatierteātru festivāla „Spēlesprieks”  “Skatuve ar un bez rāmja”  mērķis veicināt amatierteātru attīstību, saglabāt teātra mākslas tradīcijas, popularizēt jaunu iestudējumu formu radīšanu, uzkrāt pieredzi, analizēt un pilnveidoties jaunā mākslinieciskā kvalitātē, attīstīt radošumu, nodrošināt pēctecību, iesaistot bērnus un jauniešus.

Festivāla programma piedāvās redzējumu kā piemēroties jaunajiem apstākļiem, iesaistīt interešu izglītības teātra pulciņu, un  skolu  padziļinātā  mācību kursa-  teātra māksla -skolēnus un pedagogus amatiermākslā, apjaust pārmaiņas amatieru teātru darbā, izmantot kolēģu un speciālistu pieredzi turpmākajam darbam.    

  Festivāls „Spēlesprieks” šogad tiks organizēts 16.reizi, bet astoto reizi ar starptautisku nozīmi. Jaunā situācija, rosina meklēt veidu kā saglabāt  teātra mākslas tradīcijas, popularizēt jaunu iestudējumu formu radīšanu, iesaistīt darbā bērnus un skolu jaunatni, uzkrāt pieredzi, analizēt un pilnveidoties.

Ierobežojumu laikā meklētās un atrastās teātra darbības formas, mūsdienīgu tehnoloģiju pielietošanas iespējas, veidos festivāla pamatprogrammu ar nolūku piemēroties jaunajam normālajam

Noorganizēsim 3 dienu amatierteātru festivālu „Spēlesprieks” ar 10 amatierteātru izrādēm,  ar piecām meistarklasēm  caur sajūtām, netradicionāliem  teatrāliem uzdevumiem, improvizāciju, caur  sarunu par teātri pandēmijas telpā, kā mainās runa un teksts,  par spēju piemēroties pārmaiņām un gūstot pieredzi turpmākajam darbam.

Skatītājiem sniegta iespēja iepazīt teātru  atšķirīgos sniegumus pēc formas un satura, dramaturģiju un nacionālās bagātības.

 

Mērķi

Festivāla „Spēlesprieks” “Skatuve ar un bez rāmja” mērķis veicināt un bagātināt teātru attīstību, pilnveidot māksliniecisko kvalitāti, radošo izaugsmi, saglabāt tradīcijas, popularizēt jaunu iestudējumu formu radīšanu, uzkrāt pieredzi, analizēt un pilnveidoties jaunā mākslinieciskā kvalitātē, nodrošināt paaudžu pēctecību.

Piemēroties jaunajiem apstākļiem, radīt mūsdienīgas izpausmes formas, akcentējot paaudžu sadarbību, liekot uzsvaru uz jauniešu sevis apzināšanos, piederības veidošanu kopienai, veidojot publiskās uzstāšanās prasmes.

Uzdevumi

Projekta mērķa īstenošanai jāveic šādi uzdevumi:

  1. Pasākuma sagatavošanas organizēšana – festivāla nolikuma publicēšana, ielūgumu izsūtīšana, dalībnieku atlase, norises programmas izstrāde, speciālistu piesaiste, cenu aptaujas, līgumu slēgšana ar pasākuma režisoru, mākslinieku, tehniskā aprīkojuma nodrošinātājiem, meistarklašu vadītājiem, pakalpojumu nodrošinātājiem;
  2. Pasākuma norises organizēšana – festivālā iesaistīto dalībnieku, speciālistu, pakalpojumu sniedzēju koordinēšana;
  3. Publicitātes pasākumu organizēšana – sākotnējās informācijas par festivālu izplatīšana (internetā, dažādām organizācijām), afišu un pasākuma bukleta izgatavošana, reklāmas laikrakstos, radio, TV pasūtīšana, festivālu atspoguļojošas informācijas izplatīšana medijos pirms un pēc tā norises un pasākuma laikā.
  4. Pasākuma programmas īstenošana. Noorganizēts 3 dienu pasākums ar 10 teātra izrādēm un 5 meistarklasēm. Izvēlētas10 amatieru teātru izrādes. Izrādes atlasītas no kolektīvu  iesūtītajiem izrāžu video, anotācijām(kritēriji-  formu un izteiksmju dažādība, tehniskais nodrošinājums, izrādes vieta, lugas aktualitāte), lai veidotu daudzveidīgu teātru programmu. Izrādes tiek izrādītas klātienē, gan filmētas  uz brīvdabas ekrāniem. Festivāla dalībniekiem noorganizētas meistarklases:1) "Sajūtu teātris" ; 2)  "Runa un teksts "   ; 3) "Sajūtu spogulis"- diskusijas par un ap festivāla izrādēm; 4)“Klusuma māja” - dalībnieki austiņās dzird improvizācijas uzdevumu un pēc signāla individuāli vai  grupā izpilda  attiecīgo spēli laukumā.  Veidojas vairāki spēles laukumi, kurus dzird vien  attiecīgās grupas dalībnieki- pēc krāsām . Rodas  gan atsevišķas grupas, gan kopīgais teatrālais uzdevums, kas vieno un atšķir. Pasākumu nodrošina 2 tehniskie darbinieki un 3 DJ.  Improvizācijas spēle - caur ķermeni, žestu , novērtējumu, gribu un skaņu rast jaunas izteiksmes formas un tuvināšanos ; 5 )“Zīmējumi ūdenī “ - peldbaseinā festivāla dalībnieki veido improvizācijas uzdevumus ar konkrētu tēmu, piem. izrāžu nosaukumi, darbojas piecās grupās. Amatierteātra aktierim neierasta vide, iziešana ārpus ierastā rāmja. Plānots, ka katrā meistarklasē piedalās līdz 25 dalībniekiem, katra meistarklase norisinās 2 reizes, lai aptvertu lielāko skaitu dalībnieku, dalībnieki reģistrējas meistarklasēm.
1. Prioritāte

Festivāls katru gadu atdzimst jaunā kvalitātē, citādās izpausmes formās. Šogad tas piedzīvos paaudžu sadarbību-  bērni un jaunieši saspēlēsies ar dažāda vecuma pieaugušajiem. Caur teātra mākslu ir iespējams vislabāk veidot bērnu uzstāšanās prasmes, attīstīt valodu, veidot piederību vietējai kopienai, iepazīt lomu spēles. Aktuāls veids kā jaunietim paust savu viedokli. Teātrī visvienkāršāk iedzīvināt paaudžu sadarbību. Veids kā nodrošināt amatierteātru darbības pēctecību.

Ieguvēji un mērķauditorija

Festivāla izrādes norises vietās un uz brīvdabas ekrāniem noskatīsies līdz 1000 skatītāju. Tas dos iespēju iepazīt teātru sniegumu, dramaturģiju un nacionālās bagātības. Izrādes veicinās sabiedrības interesi par amatierteātru iestudējumiem.
Vismaz 150 festivāla dalībniekiem- skolēniem, pedagogiem, teātru režisori em, amatierkolektīvu dalībniekiem- būs iespēja piedalīties meistarklasēs, noskatīties teātra izrādes attīstot radošumu, smeļoties idejas, pilnveidojot prasmes.

Paredzamie projekta rezultāti

 

Projekta ietvaros tiks noorganizēts 3 dienu amatierteātru festivāls „Spēlesprieks” ar 10 amatierteātru izrādēm, piecām  meistarklasēm caur sarunu par teātri pandēmijas telpā, spēju piemēroties pārmaiņām un gūt pieredzi turpmākajam darbam.

Festivāla izrādes klātienē un festivāla laikā filmētās izrādes uz brīvdabas ekrāniem  noskatīsies  vairāk kā 1000  skatītāju. Tas dos iespēju iepazīt teātru sniegumu, dramaturģiju un nacionālās bagātības. Izrādes veicinās sabiedrības interesi par amatierteātru iestudējumiem.   

 Dalībnieki no Lietuvas Jonišķu, Gruzijas Kharagauli teātri un vismaz 8 Latvijas amatierteātri, kuri gatavi komunicēt un iestudējuši izrādes “atmetot rāmjus” ieguvuši iedvesmu darbam jaunajā realitātē, pilnveidojušies meistarklasēs, diskutējuši ar nozares speciālistiem, dalījušies pieredzē.

 Vismaz 150 festivāla dalībnieki- skolu pedagogi, skolēni, amatierkolektīvu dalībnieki, teātru režisori  būs apguvuši jaunas prasmes, smēlušies idejas, veidos kontaktus. Meistarklasēs apgūtais  veicinās un nodrošinās amatierteātru turpmāku attīstību un režisoru māksliniecisko kvalitāti, nodrošinās paaudžu sadarbību.

Skolēni un pedagogi iegūs vērtīgu pieredzi, kā "izkāpt" no sev ērtajām kurpēm, kādas pašizpausmes formas var izmantot apgūstot mācību saturu. 

Festivāla vieskolektīvi iepazīs Vidzemes ainavisko un vēsturisko vienreizību, Latvijas amatierteātru daudzveidību.

Festivāla laikā veidosies starpkultūru dialogs, tolerance un aktīva pilsoniskā sabiedrība.

Profesionālā teātra un speciālistu piesaiste festivāla aktivitātēs bagātinās gan festivāla dalībniekus, gan apmeklētājus.

Festivāla laikā dibinātie kontakti starp teātriem ir ilgstoši, teātri mainās pieredzē un viesojas viens pie otra jau nākošos festivālos.

Meistarklasēs iegūtās zināšanas režisori varēs pielietot ikdienas darbā Latvijas amatieru teātros un skolu teātros.

Radošā daudzveidība veidos darba kvalitāti, iespēja līdzdarboties veidos garīgo labsajūtu.

Festivāls paplašinās kultūras izpratnes robežas gan jauniešos, gan pieaugušajos.