Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Siguldas novada pašvaldība/Siguldas novada Kultūras centrs
Projekta kopējās izmaksas:
1958.00 EUR
Finansējums no VKKF:
708.00 EUR
Līdzfinansējums:
1250.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 496,00 EUR

Kopsavilkums

Tautas lietišķā māksla ir dzīva un elpojoša, laikam līdzi ejoša. Šobrīd aizvien aktuālāks kļūst jautājums, kā saglabāt tradicionālo kultūru un ilglaicīgo amatu mākslu, integrējot to mūsdienu sabiedrības dzīvē. Lai nestu tālāk tradīciju, iezīmējusies nepieciešamība stiprināt sadarbību gan starp dažādu paaudžu un pieredzes amatniekiem, gan starp tradicionālās kultūras meistariem un dizaina, tērpu, interjera priekšmetu speciālistiem. Domājot par vides ilgtspēju un laikmeta iespējām, ir nepieciešamība paplašināt lietišķajā mākslā izmantojamo materiālu arsenālu, sniegt amatniekiem jaunas zināšanu apguves iespējas un impulsus radošās darbības daudzveidīgošanai.

Ikviena procesa svarīga sastāvdaļa ir jaunu zināšanu, ideju un pieredzas apmaiņas process. Patlaban tiek realizēti visai maz tālākizglītības pasākumu par tekstiliju, īpaši aušanas darbu veidošanu, notiek maz izstāžu. Tāpēc Siguldas novada Kultūras centrs ir nācis klajā ar iniciatīvu radīt jaunu, tautas lietišķās mākslas studiju meistariem visā Latvijā veltītu pasākumu kopumu, kas sastāv no 2 daļām – izglītojošiem semināriem 2021. gada pavasarī un tekstiliju ansamblim veltītas izstādes, uz kuru darbu pieteikšana notiks līdz 2021. gada nogalei. Žūrijas ieskatā interesantāko darbu izstāde Siguldas Kultūras centrā “Siguldas devons” tiks realizēta 2022. gada februārī.

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru, tas notiks reizi divos gados. Šī  konkursa ietvaros līdzfinansējums tiek lūgts 2. semināra īstenošanai, kas plānota 2021. gada 20. maijā. Pirmais projekts "Latvju raksti.Citādība" tiek realizēts no 2021.gada februāra līdz 2022. gada martam, bet 2. seminārs - no 5. maija līdz 30. jūnijam.

Mērķi

Veicināt tautas lietišķās mākslas ilgtspējas un atjaunotnes procesu, dodot iespēju tradicionālās mākslas amatniekiem paplašināt zināšanas par tekstiliju lietošanas tendencēm mūsdienu interjerā, etnogrāfisko elementu un tradicionālu izejmateriālu savienojumu ar 21. gs. pieejamiem materiāliem un tehnoloģijām, t.sk. otrreiz pārstrādājamiem materiāliem. Siguldā radīt tikšanās un pieredzes apmaiņas platformu dažādu paaudžu amatniekiem no visas Latvijas. Veicināt plašākas auditorijas interesi par tekstilijām un iesaisti tautas lietišķās mākslas radīšanas procesā.

Uzdevumi

Projekts "Latvju raksti.Citādība" iecerēts kā ilgstošs projekts, kas sastāv no 2 izglītojošiem semināriem un tekstilmākslas ansamblim velītu darbu izstādes, kurai eksponāti tiek atlasīti konkursa kārtībā.Zemāk minēti uzdevumi, kurus pasākuma organizators sev izvirzījis, realizējot pirmo cikla projektu.

Šī konkursa ietvaros finansējums tiek prasīts, lai realizētu 2. semināru, kura norise plānota 2021. gada 20. maijā.

 • Izveidot un reizi divos gados Siguldā realizēt tautas lietišķās mākslas attīstībai (tekstiliju ansamblim) veltītu projektu lietišķās mākslas studiju dalībniekiem un individuāliem amatniekiem visā Latvijā, īpaši uzrunājot Vidzemes novada amatniekus;
 • 2021. gada pavasarī realizēt 2 seminārus  par tekstiliju ansambļa vēsturisko lomu un nozīmi mūsdienu interjerā un sabiedrībā, tradicionālo izejmateriālu mijiedarbību ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem, citiem 21. gs. pieejamiem materiāliem un tehnoloģijām.  (2021.g. marts-maijs.  1. projekta solis);
 • semināru realizēšanā iesaistīt gan tradicionālās mākslas speciālistus, gan atbilstošus augstāko izglītības iestāžu mācībspēkus, sekmējot prasmīga lietišķās mākslas meistara sadarbību ar mākslinieku/dizaineri, atbilstošās nozares studentu, kas kalpo kā starpnieks, lai nodotu tradicionālās mākslas vēstījumu plašākai auditorijai;
 • veikt semināra dalībnieku anketēšanu, lai salāgoto projektā ietverto tēmu loku ar dalībnieku prioritārajām interesēm;
 • izstrādāt tekstiliju izstādes “Latvju raksti. Turpinājums” nolikumu, izsludināt konkursu dalībai tekstiliju ansamblim veltītā izstādē (projekta 2.solis);
 • realizēt konkursu dalībai tekstiliju izstādē “Latvju raksti. Citādība” (2021.g., projekta 2. solis);
 • 2022. gada sākumā kultūras centrā “Siguldas devons” iekārtot tekstiliju izstādi “Latvju raksti. Citādība” (projekta 2. solis);
 • sniegt informatīvi ilustratīvu ieskatu izstādē sadarbībā ar informatīvo partneri “Praktiskie rokdarbi”, atspoguļot interesantāko darbu tapšanas gaitu,
 • veikt pirmā projekta izvērtēšanu, iegūtos secinājumus un atziņas ņemt vērā, gatavojot 2023/.2024.g. projektu.
4. Prioritāte

Projekta "Latvju raksti.Citādība" virsuzdevums ir veicināt tautas lietišķās mākslas studiju darbinieku radošumu, sniedzot impulsus par lietišķās mākslas priekšmetu radīšanu (materiāli, tehnoloģijas) un izmantošanas daudzveidību (interjers, sociālais dizains u.tml). Vienlaikus tas veicina tradicionālās mākslas procesa dzīvīgumu un funkcionalitāti, veicināt plašākas auditorijas interesi par tekstilijām un tekstiliju ansambli tā dažādākajās izpausmēs.

Ieguvēji un mērķauditorija

Primārā mērķauditorija ir tautas lietišķo studiju dalībnieki, kuriem seminārs sniedz tālākizglītošanās iespēju profesionālu mākslinieku un pasniedzēju vadībā. Plašākā izpratnē ieguvēja ir visa nozare, jo inovatīvs saturs palīdz piesaistīt jaunus dalībniekus studijām, nodrošina amatu prasmes nodošanu nākamajām paaudzēm. Projekta turpinājumā jaunradītie darbi stiprinātu tautas mākslas funkcionalitāti, piesaistītu tai plašāku interesi. Sekundārā mērķauditorija ir ikviens tekstilmākslas interesents

Paredzamie projekta rezultāti

 • Radīts jauns, ilgtspējīgs produkts, kas veltīts tautas lietišķās mākslas – tekstilmākslas – meistariem visā Latvijā, veicinot tradīciju saglabāšanos un attīstību atbilstoši laikmeta iespējām un izvirzītajiem nosacījumiem un būtiski papildinot amatniekiem pieejamo semināru un izstāžu klāstu;
 • Sigulda iezīmēta kā centrs ilgtspējīga, tautas lietišķās mākslas studiju dalībniekiem veltītas iniciatīvas norisei, garantējot gan regulāru tālākizglītību, gan domu apmaiņu un sezonas labāko darbu izstādīšanas procesu
 • apzināti un par jauno projektu, kas vērsts uz innovatīvu ideju apvienojumu ar tautas lietišķās mākslas tradīcijām, informēti lietišķās mākslas studiju dalībnieki visā Latvijā, kā arī individiāli strādājošie amata meistari;
 • atbilstoši kopējai projekta koncepcijai realizēti 2 tālākizglītojoši semināri (2. - ar šī konkursa atbalstu), sniedzot dalībniekiem radošus impulsus turpmākai darbībai;
 • veikta anketēšana, apzinot lietišķo studiju dalībniekiem interesējošās tēmas, kas iekļaujamas turpmāko projektu lekciju plānošanā, pieredzi darbā ar otrreiz izmantojamiem materiāliem u.c. projekta kontekstā būtiskiem jautājumiem;
 • izveidotas produktīvas un ilgstošas attiecības ar tekstilmākslas un dizaina nozares profesionāļiem un mācībspēkiem
 • izstrādāts jaunas izstādes koncepts un notikusi 1. izstādes realizēšana.
 • radīta diskusija un plašākas auditorijas interese par tekstiliju ansambli mūsdienu interjerā un par otrreiz pārstrādājamu izejvielu izmantošanu tekstiliju radīšanā;
 • radīts potenciāls jaunākas auditorijas dalībnieku iesaistei lietišķās mākslas studiju kustībā, lietišķās mākslas amatnieku sadarbībai ar radniecīgo nozaru profesionāļiem un studentiem;
 • gūtas vērtīgas atziņas projekta turpmākai realizēšanai.
 • pirmo semināru projekta ietvaros apmeklēja 140 dalībnieku no visas Latvijas, īpaši aktīvi piedaloties pārstāvjiem no Vidzemes - Siguldas, Madonas, Limbažiem, Cēsīm, Mālpils, Smiltenes, Ērgļu, Cesvaines, Valmieras u.c. novadiem. Otrā semināra dalībnieku skaits plānots līdzīgs.
 • Vienas izstādes apmeklētāju skaits kultūras centrā "Siguldas devons" vidēji svārstās no 700 līdz 1000 cilvēkiem, tāds paredzams arī tekstilmākslas ansamblim veltītās izstādes apmeklējums