Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Raunas novada dome
Projekta kopējās izmaksas:
4880.00 EUR
Finansējums no VKKF:
4000.00 EUR
Līdzfinansējums:
880.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 2800,00 EUR

Kopsavilkums

Jaundrustu pusmuiža celta baronu saimnieciskajām vajadzībām, tādēļ rakstos bieži tiek dēvēta par lopu muižu. Atrodas gleznainā ainavā pie  Drustu un Jaunpiebalgas robežas. Pateicoties agrārajai reformai un muižas zemju sadalīšanai Jaundrustos sākas rosīga sabiedriskā un kultūras dzīve. Ir zināms, ka Jaundrustu muižā darbojies koris, pūtēju orķestris, izdota “Vietējā avīze”(~60 eks.). Šajā muižā atradās doktorāts, kurā par ārstu 25 gadus strādāja Kārlis Lībietis. Viņa praksē Jaundrustos dzimis gleznotājs Kārlis Miesnieks. Dakteris Kārlis Lībietis ļoti progresīvs jaunlatviešu kustības atbalstītājs un sabiedrisks cilvēks, ar zelta medaļu absolvējis Tērbatas universitāti, pirmais sāka veidot medicīnas terminoloģiju latviešu valodā, publicējis medicīnas apcerējumus. Lībietis rosīgi piedalījās apkaimes sabiedriskajā dzīvē – organizēja jautājumu - atbilžu vakarus, kuros izglītoja vietējos zemniekus dažādos jautājumos, bija Dziedāšanas biedrības priekšnieks, vāca folkloru un aktīvi piedalījās dažādos sarīkojumos. 

Lepojoties ar Jaundrustu muižas bagāto kultūrvēsturi, vēlamies popularizēt un iedzīvināt šīs vietas kultūrvēstures vērtības, darba tikumu un laikmeta lēnprātību tematiskā pasākumā “Rāma pēcpusdiena Jaundrustu muižā”. Galvenie uzsvari pasākuma laikā būs dienas ritums lopu muižā - ganos iešana, saimes maltītes gatavošana muižas laiku gaumē, amatniecība (kokapstrāde), kā arī jautājumu-atbilžu vakars pēc āsta Kārļa Lībieša parauga, kopdziedāšana un muzikālo priekšnesumu baudīšana. Turpinot aizsākto ar muižas kultūrvēsturi saistīto projektu ciklu, īstenojam arī ilgtermiņa mērķi - veidot kvalitatīvu kultūras vidi vidzemniekiem laukos.

Mērķi

Projekta mērķis ir popularizēt un iedzīvināt sabiedrībā Jaundrustu muižas kultūrvēstures vērtības, darba tikumu laikmeta lēnprātības sajūtu, galveno uzsvaru liekot uz Jaundrustu muižas kultūrvēsturei raksturīgo ganu iešanu, amatniecību - kokapstrādi, muižas ēdienu un galda kultūru, jautājumu-atbilžu vakaru pec ārsta Kārļa Lībieša aizsāktā parauga un kopdziedāšanu, muzikālo priekšnesumu baudīšanu. Turpinot aizsākto ar Drustu muižu kultūrvēstures projektu ciklu, īstenojam arī ilgtermiņa mērķi - veidot kvalitatīvu kultūras vidi vidzemniekiem laukos.

 

Uzdevumi

1. Veikt Jaundrustu muižas un tās apkaimes kultūrvēstures izpēti projekta "Jaundrustu muiža. Novadpētniecība." ietvaros (vadītāja Lāsma Skutāne, līgums par radošās stipendijas piešķiršanu Nr. 2021-1-TRKO22 ). Sagatavot pētījuma rezultātu prezentāciju pasākumam "Rāma pēcpusdiena Jaundrustu muižā".

2. Īstenot Jaundrustu muižas apkārtnes un ainavas sakopšanas talkas - atkrūmot Jaundrustu ezera krasta nogāzi, nojaukt nederīgās koka saimniecības ēkas, izmantojot vietējas kopienas "Drustu dārgumi" un citu interesentu sadarbību brīvprātīgam darbam.

3. Sagatavot pasākuma norisēm nepieciešamos materiālus un tehnisko aprīkojumu, komunicējot ar nodarbību vadītājiem un mūziķiem. Sagatavot un izplatīt reklāmu par pasākuma “Rāma pēcpusdiena Jaundrustu muižā” norisēm.

4. Īstenot pasākumā “Rāma pēcpusdiena Jaundrustu muižā” paredzētās aktivitātes Jaundrustu kultūrvēstures popularizēšanas un iedzīvināšanas nolūkos - Jaundrustu muižas vēstures prezentācija (Lāsma Skutāne), ganu taka bērniem, muižas ēdienu gatavošanas, galda klāšanas un kokapstrādes meistarklases pieaugušajiem, saimes maltīte, jautājumu- atbilžu vakars ārsta Kārļa Lībieša tradīcijās, ganu gavilēšana, kopdziedāšana un koncerts.

5. Analizēt un atskaitīties par pasākumā sasniegtajiem rezultātiem, turpināt pētīt Drustu pagasta un tā muižu kultūrvēsturi, lai sagatavotu ieceres turpmāko pasākumu ciklam: fon Zīversu dzimta un Gatartas muižas alusdarītavas vēsture, Leontija fon Hāgemeistera no drustu muižnieku dzimtas jūrasbraucēja un Aļaskas piekrastes pētnieka gaitas, turpmāki jautājumu-atbilžu vakari pēc ārsta Kārļa Lībieša parauga (lekcijas ar dažādu kultūrvēstures saturu).

 

2. Prioritāte

Jaundrustu muiža, viena no piecām Drustu pagasta muižām, lepojas ar bagātu kultūrvēsturi un laikmeta griežos nesabojātu vēsturisko ainavu. Pēc agrārās reformas šajā vietā uzplaukusi kultūras un saniedriskā dzīve, kas atstājusi pēdes, kurās mums sekot mūsdienās. Vietējā kopiena, kas neoficiāli sevi sauc par "Drustu dārgumiem" tiecas atrast arvien jaunus veidus vēstures izpētes, komunikācijas , kvalitatīvas mūžizglītības (arī amatniecībā) un kultūras vides radīšanai un popularizēšanai laukos.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta "Rāma pēcpusdiena Jaundustu muižā" mērķauditorija ir ģimenes no Drustu pagasta un Vidzemes kultūrvēsturskā novada, Jaundrustu muižas apkārtnes saimniecību esošo un agrāk bijušo iedzīvotāju dzimtas, kuras papildus tiks apzinātas un aicinātas uz pasākumu iepriekš minētā projekta "Jaundrustu muiža. Novadpētniecība" īstenošanas laikā.

Paredzamie projekta rezultāti

  1. Projekta rezultātā tiks popularizēts muižu kultūras mantojums - amata prasmes un darba tikums ēdienu gatavošanas, galda klāšanas un kokapstrādes profesionālu lektoru vadībā. Bērniem tiks sniegts ieskats ganu iešanas kultūrvēsturē.
  2. Nodarbībās tiks aktualizēta muižu vēsture un sniegts plašāks ieskats vēstures kopsakarībās - muižu kultūras izcelsme/attīstība un ietekme uz mūsdienu Latvijas kultūrainavu. 
  3. Tiks atjaunota 19. gs. ārsta Kārļa Lībieša aizsāktā jautājumu-atbilžu vakaru tradīcija, tādējādi nodrošinot jaunu, kvalitatīvu saturu vietējās kopienas un plašākas apkārtnes interesentu mūžizglītības nodrošināšanai.
  4. Lauku vide tiks parādīta kā vieta kvalitatīvai un ikvienam sasniedzamai kultūrizglītībai
  5. Tiks aktualizēta Drustu pagasta vēsture, radīta vēlme turpināt to izzināt, kā arī kopt kultūrvēsturisko mantojumu, izmantojot jauniegūtās amatu zināšanas un prasmes.
  6. Tiks veicināts Drustu pagasta iedzīvotāju lokālpatriotisms.
  7. Pasākuma īstenošana būs kā motivācija turpmākai kopienas "Drustu dārgumi" sadarbībai un attīstībai, kā iestrādne turpmāku kultūrvēsturisko pasākumu/nodarbību radīšanai vietējo un Vidzemes iedzīvotāju kvalitatīvai un pieejamai mūžizglītībai.