Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Pie Kraujas"
Projekta kopējās izmaksas:
7328.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6828.00 EUR
Līdzfinansējums:
500.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Dabas liegums “Lubāna mitrājs” ir lielākais iekšzemes mitrājs Latvijā, aizņemot 51334 ha lielu platību. Teritorijā galvenokārt atrodami lieli purvu masīvi, grūti sasniedzamas klānu jeb palieņu pļavas, lielākais ezers - Lubāns, mežu masīvi un zivju dīķi. Teritorija mūsdienās ir viena no visretāk apdzīvotajām vietām Latvijā.

10000 gadu atpakaļ, kad Lubāna mitrāja teritoriju sāka apdzīvot pirmie iedzīvotāji, mitrāja īpašo kultūrvēsturisko statusu noteica tā piederību vienam no visblīvāk apdzīvotajiem Eiropas mikroreģioniem akmens laikmetā. Arheoloģisko izrakumu rezultātā tika atklātas 27 apmetnes, kas apdzīvotas no paleolīta līdz pat bronzas laikmeta sākumam. Šeit ir izsekojamas visas pārmaiņas cilvēka lietoto medību, zvejas, darba rīku, kā arī māla trauku izgatavošanā.

Mūsdienās šie nozīmīgie arheoloģiskie atklājumi ir zināmi tikai nelielai sabiedrības daļai, bet lielākā daļa, tai skaitā vietējie iedzīvotāji, neapzinās tik būtisku teritorijas vērtību un mantojumu.

Ar projektā īstenoto aktivitāšu palīdzību paredzēts izcelt vēstures perioda nozīmību mūsdienīgā, inovatīvā un sabiedrībai uztveramā formātā. Veidojot laika cilpas ļausim atgriezties un atkal no jauna izzināt nozīmīgākos mūsu teritorijas periodus, gūstot pieredzi un veidojot atmiņas stiprināsim vietējās kopienas lokālpatriotismu un piederību teritorijai. Īpašu uzsvaru liekot uz jauniešu izglītošanu un iesaisti praktiskā darbībā, tādā veidā nododot zināšanas un senās amatu prasmes. Lepojoties par teritorijas nozīmību zināšanas un pieredzējumu caur stāstiem nodosim ikvienam teritorijas apmeklētājam.

 

Mērķi

Lubāna ezera mitrāja kā dabas un kultūrvēsturiska mantojuma vērtības apzināšana un izcelšana, organizējot un veidojot aktivitātes, kas balstās uz sabiedrības informēšanu, zināšanu nodošanu, izglītošanu un iesaistīšanu, kā arī lokālās piederības veidošanu vietējā kopienā. 

 

Uzdevumi

1. Trīs vides objektu izveide Lubāna mitrāja informācijas centra apkārtnē, pie Lubāna ezera.

Katrs no izveidotajiem vides objektiem aptver konkrētu tēmu - mitrāji un to nozīme, akmens laikmeta periods, dabas liegums "Lubāna mitrājs". Vides objekti veidoti interaktīvi iekļaujot spēļu elementus, tādā veidā būtu saistoši informācijas centra galvenajai mērķgrupai - ģimenēm ar bērniem un ceļotājiem, kuriem interesē dabas un teritorijas izziņa.

2. Informatīva āra stenda izveide pie Lubāna mitrāja informācijas centra.

COVID pandēmijas laikā gūtā pieredze liek domāt risinājumus, lai sabiedrībai būtu iespēja saņemt pilnvērtīgu un pieejamu informāciju arī situācijās, kad ir ierobežota tiešā saskarsme ar apmeklētājiem. Stends sastāvēs no 6 abpusēji apdrukātām planšetēm. Stendos iekļauta informācija, kas parāda teritorijas attīstību 10000 gadu ilgā laika periodā. 

3. Akmens laikmeta apmetnes prototipa atjaunošana.

Lubānas pilsētā, dabas takā “Aiviekstes ozoli” biedrība “Aborieši” ir izveidojusi akmens laikmeta apmetnes prototipu. Projekta ietvaros plānots atjaunot esošo apmetnes vietu - veikt uzlabojumus apmetnes konstrukcijā. 

4. Akmens laikmeta virtuālās nometnes organizēšana.

Virtuālā nometne tiktu organizēta 21. -22. augustā dabas takā “Aiviekstes ozoli”, esošās akmens laikmeta apmetnes teritorijā. Aktivitāšu ietvaros plānots izgatavot dažādus tā laika sadzīves priekšmetus un parādīt to pielietojumu darbībā (uguns iegūšana, akmens laikmeta keramikas trauku izgatavošana un žāvēšana, darba un medību rīku izgatavošana). Nometnes darbība translēta tiešsaistē un pēc nometnes izveidots 30 minūšu uzskates video materiāls par akmens laikmetu.

2. Prioritāte

Lubāna mitraine gan pirms 10000 gadu, gan mūsdienās ir unikāla teritorija Latvijas un Eiropas mērogā. Šajā teritorijā kopš seniem laikiem veidojušās stabilas vietējās kopienas, kas izcēlušas īpašo nozīmi starp dabas un kultūrvēsturisko mantojuma mijiedarbību. Kopienu attīstībā par pamatu ņemot savas teritorijas dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu. Aktivitātes veicinās sabiedrības iesaisti dabas un kultūras mantojuma vērtības apzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā plašākai sabiedrībai.

Ieguvēji un mērķauditorija

1. Vietējās apkārtnes iedzīvotāji, kā piederību šai vietai ar īpašo kultūrvēsturisko vērtību, savu senču prasmju un zināšanu atspoguļojumu reālas apmetnes veidā mūsdienās, ko saglabāt un nodot tālākām paaudzēm.
2. Lubāna mitrāja informācijas centra un Lubānas pilsētas viesi, tūristi un nejauši garāmbraucēji.
3. Skolas un mācību iestādes, kā papildus izzinoša objekta iekļaušanu ekskursiju programmā, mācību materiālos.
4. Videomateriāls būs brīvi pieejams internetā jebkuram interesentam.

Paredzamie projekta rezultāti

1. Izveidoti trīs āra vides objekti, kas izvietoti Lubāna mitrāja informācijas centra teritorijā. Apskatei brīvi pieejami bez maksas. Objekti veidoti ar spēļu un iesaistes elementiem, lai būtu saistoša galvenajai auditorijai - ģimenēm ar bērniem, kas veicinātu informācijas vieglāku uztveršanu. Objekti atspoguļo trīs tēmas - mitrāji un to nozīme, akmens laikmets, dabas liegums "Lubāna mitrājs". Ik gadu informācijas centra apmeklētāju skaits sasniedz 3500 tiešos apmeklētājus, netieši - ap 7000.

2. Uzstādīts brīvi pieejams informatīvs āra stends. Stends sastāv no 6 (1x1 m) abpusēji drukātām planšetēm, kas satur informāciju par akmens laikmeta periodu Lubāna mitrāja, mitrāja teritorijas veidošanas, mūsdienu dabas liegumu “Lubāna mitrājs”. Telefonā ar QR kodu nolasāma videosaite no virtuālās akmens laikmeta nometnes videostāsta. Stends sniedz viegli nolasāmu un saprotamu informācijas ieguvi laikā, kad ir ierobežota tiešā saskarsme ar apmeklētājiem. 

3. Atjaunota akmens laikmeta apmetne dabas takā “Aiviekstes ozoli”. Veikta apmetnes koka konstrukcijas virsbūves nostiprināšana ar kokmateriāliem. Atjaunota apmetnes konstrukcijas virsējā kārta, nostiprināta ar zariem, ādām un velēnām. Apmetnes teritorija brīvi apskatāma ikvienam interesentam. Atjaunotā apmetne iemantota āra nodarbību, pasākumu un nometņu īstenošanas laikā. Ikgadu dabas taku teritoriju apmeklē 2500 cilvēku.

4. Realizēta divu dienu akmens laikmeta virtuālā nometne. Nometnes laikā visa īstenotā darbība publiski apskatāma ikvienam apmeklētājam. Veikta nometnes darbības filmēšana un straumēšana tiešsaistē. Virtuālās nometnes laikā sasniegtā auditorija - 300 cilvēki. Nometnes vietā veikta fotofiksācija.

5. Izveidots 25-30 minūšu garš informatīvs uzskates video materiāls skolēniem un vēstures interesentiem. Pēc realizācijas video materiāls pieejams interneta vidē, skolās, reģionālajos tūrisma centros, kā arī izmantots nodarbību un ekskursiju vadīšanā. Paredzēts, ka informatīvo materiālu izmantos un ar to iepazīsies 15 000 - 20 000 dalībnieki.

6. Publicitātes nolūkos izplatītas četras preses relīzes - par projekta uzsākšanu, virtuālās nometnes norisi, vides objektu atklāšana, kā arī par sasniegtajiem projekta rezultātiem. 

7. Projekta aktivitāšu sasniegšanā iesaistīti 7 brīvprātīgie palīgi.