Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs
Projekta kopējās izmaksas:
4935.00 EUR
Finansējums no VKKF:
4935.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekts "Zvaigžņu ceļš. Uzdrīkstēšanās" ir Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja radīts unikāls neformālās izglītības mācību cikls tradicionālu un inovatīvu zināšanu un prasmju apguvei, kas turpina uzsākto muzeja darbu mūžizglītības jomā. Projekta mērķauditorija ir lietišķās mākslas studiju dalībnieki, amatnieki, tradīciju un mākslas interesenti un entuziasti, kas ir motivēti papildināt zināšanas un iemaņas radošās darbības pilnveidei. Kopumā projekta laikā tiek realizētas 6 mācību programmas, dalībnieku skaits katrā nodarbībā svārstās no 10-20 cilvēkiem. Mācību ciklā tiek realizētas sekojošas programmas:

- Gobelēna aušana teorijā un praksē pēc unikāla dizaina ar zvaigžņu segas motīviem (Daina Galakrodzeniece/Ieva Krūmiņa/Iveta Vecenāne);

- Dzijas krāsošana Latvijas florā atrodamajās sēnēs (Diāna Meiere);

- Grāmatu ādas vāku siešana "Long Stitch" jeb garā dūriena tehnikā (Liene Eltermane);

- Ekodrukas, monotipijas un skanogrāfijas darbnīca (biedrība "Radošā apvienība "Piektā Māja"");

- Interaktīvā mākslas spēļu darbnīca (Sandra Dikmane);

- Nodarbība "Copperplate" tehnikā ar asgala spalvu "kaligrāfija / zīmogošana" (Jūlija Barinska).

Projekta rezultātā tradicionālas un inovatīvas prasmes apguvuši vismaz 90 dalībnieki. Realizētas 6 pieaugušo neformālās izglītības programmas. Aktualizēta lietišķās mākslas un amatniecības nozīme un daudzveidība Vidzemes reģionā. Radīts unikāls jaundarbs - gobelēns ar zvaigžņu segas motīviem.

 

Mērķi

Projekta mērķis ir realizēt unikālu neformālās izglītības mācību ciklu inovatīvu amatniecības un lietišķās mākslas zināšanu un prasmju nodošanai Vidzemes reģiona iedzīvotāju radošās kapacitātes un darbības veicināšanai, kā arī turpināt mērķtiecīgu muzeja darbu mūžizglītības jomā. Projekta mērķis tiek sasniegts, jomas profesionāļu vadībā realizējot 6 mācību programmas.

Uzdevumi

Projekts tiek realizēts, īstenojot sekojošus uzdevumus:

- Projekta kvalitatīva vadība un uzraudzība, projekta vadītājs īsteno projektu atbilstoši VKP dokumentu aprites un publicitātes prasībām, līguma slēgšana ar VKP un dokumentācijas gatavošana darbnīcu ekspertu piesaistei. Regulāra komunikācija ar projektā iesaistītajiem ekspertiem, dalībniekiem, programmas īstenotājiem;

- Dalībnieku nodrošināšana mācību programmām: publicitāte un informācijas pieejamība, lai piesaistītu mērķauditoriju, nodrošinātu darbnīcu apmeklētību, sabiedrības informētību par projekta rezultātiem. Dalībnieki tiks uzrunāti, gan izmantojot sociālos tīklus, mājaslapas, drukātos medijus, gan privāti sūtot aicinājumu lietišķās mākslas studijām, mākslas skolām, muzejiem;

- Darbnīcu īstenošana: nepieciešamās loģistikas un praktisko aspektu nodrošināšana (telpas, izejmateriāli, citi resursi) kvalitatīvai darbnīcu īstenošanai. Piesaistītajiem ekspertiem ir dažādas prasības un vajadzības darbnīcu īstenošanai, kas būs jāņem vērā, tās īstenojot;

- Regulāra publicitāte par darbnīcu norisi projekta redzamības nodrošināšanai un rezultātu izplatīšanai;

- Projekta izvērtēšana un atskaites iesniegšana VKP.

4. Prioritāte

Projekta mērķis ir tradicionālu un inovatīvu zināšanu un prasmju nodošana plašākam interesentu lokam lokam mākslas, amatniecības, lietišķās mākslas un dizaina jomā. Tāpat projekta rezultātā tiks radīts unikāls dizaina objekts uz vertikālajiem aužamajiem stāviem - gobelēns ar zvaigžņu segas ornamenta motīviem. Muzejs nodrošinās inovatīvu darbnīcu (kaligrāfija, ekodruka, monotipija, skanogrāfija, ādas siešana, mākslas spēles, gobelēna aušana) pieejamību plašākai auditorijai.

Ieguvēji un mērķauditorija

Gulbenes novada vai Vidzemes reģiona mākslinieki, lietišķās mākslas meistari, amatnieki, mākslas interesenti un entuziasti, kuru motivācija ir papildināt zināšanas un prasmes radošās kapacitātes veicināšanai. Īpaši nozīmīga mērķa grupa ir Vidzemes reģiona lietišķās mākslas studijas, tāpat arī mākslas skolas, muzeji un kultūrvēsturiskā mantojuma centri. Kopā darbnīcās piedalīsies ne mazāk kā 90 dalībnieki.

Paredzamie projekta rezultāti

Īstenojot projektu, tiks sasniegti sekojoši kvantitatīvie rezultāti:

1. Realizēts mācību cikls ar 6 mācību programmām, mācību programmu apguvuši vismaz 90 dalībnieki - Gulbenes novada vai Vidzemes reģiona mākslinieki, lietišķās mākslas meistari, amatnieki, mākslas interesenti un entuziasti, kuru motivācija ir papildināt zināšanas un prasmes radošās kapacitātes veicināšanai;

2. Projekta īstenošanā iesaistīti 8 nozares eksperti;

3. Radīts unikāls dizaina objekts - gobelēns ar zvaigžņu segas motīviem, kuru plānots uzsākt programmas īstenošanas laikā, bet, iedzīvinot gobelēna aušanas tradīciju ilgtermiņā, pabeigt šā gada laikā muzeja darbinieku vadībā, kuri būs apguvuši gobelēna aušanas prasmes. Gobelēna dizainu izstrādājušas Latvijā vienas no vadošajām tekstilmākslas ekspertēm - Ieva Krūmiņa un Iveta Vecenāne.

Tiks sasniegti sekojoši kvalitatīvie rezultāti:

1. Popularizētas dažādas mākslas, lietišķās mākslas un amatniecības nozares, veicināta izpratne par dažādās mākslas, amatniecības un lietišķās mākslas nozarēs strādājošo specifiku, kā arī vēsturiskajiem aspektiem;

2. Paplašināta dalībnieku izpratne, teorētiskas un praktiskas zināšanas par: gobelēnu aušanas pilnu ciklu, ekodruku, monotipiju, skanogrāfiju, dzijas krāsošanu Latvijas florā atrodamajās sēnēs, grāmatu ādas vāku iesiešanu "Long Stitch" jeb garā dūriena tehnikā, lielformāta spēļu izmantošanu mākslas apguvē, kaligrāfijas un zīmogošanas tehniku;

3. Veicināta Gulbenes muzeja mūžizglītības un muzejpedagoģijas piedāvājuma ilgtspēja, kvalitāte un saturiskais piedāvājums;

4. Sniegta iespēja mērķauditorijai apgūt tradicionālas un inovatīvas zināšanas un prasmes tuvāk dzīvesvietai ierobežotas mobilitātes apstākļos;

5. Papilināta Gulbenes muzeja projektu realizēšanas pieredze, sadarbība ar jomas ekspertiem, apzinātas jaunas projektu un muzejpedagoģijas jomas;

6. Iedzīvinātas 2021. gadā iegādātie vertikālie aužamie stāvi, kas kādreiz piederējuši tekstilmāksliniecei Annai Eltermanei, tādējādi paplašinot muzeja Klētī pieejamo amatniecības prasmju apguves piedāvājumu paralēli P.Viļumsona pusautomātiskajām stellēm.