Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
biedrība "Greenfest"
Projekta kopējās izmaksas:
8801.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5697.00 EUR
Līdzfinansējums:
3104.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

2021.gada oktobrī jau ceturto gadu pēc kārtas Siguldā, Zaļās Villas kvartālā tiek plānots rīkot zaļā dzīvesveida festivālu GreenFest ’21. Šo četru gadu laikā festivāls no nelielas domubiedru grupas ir izaudzis par pamanāmu un gaidītu ikgadēju pasākumu tiem siguldiešiem un pilsētas viesiem, kuriem rūp zaļš un videi draudzīgs dzīvesveids, vides tīrība un ekoloģija. Papildus pamatfestivālam Siguldā, 2021.gadā piek pieteikts Greenfest Mākslas festivāls, kurā plānots veidot vides mākslas objektus par vides aizsardzības tēmām visā Gaujas Nacionālajā parka teritorijā.  

2020.gada decembrī GreenFest organizētāji un domubiedru grupa juridiski apvienojās biedrībā “GreenFest”.

Lai veicinātu vēl plašāku sabiedrības informētību un līdzdalību vides aizsardzībā un popularizētu cilvēkam un videi draudzīgu dzīvesveidu, primāri Gaujas Nacionālajā parkā, kā arī visā Latvijā, biedrība GreenFest plāno 2021.gadā izveidot zaļā dzīvesveida interneta platformu www.greenfest.lv, veikt tās satura radīšanu un informācijas ievietošanu.

Greenfest.lv plānota kā informējoša, izglītojoša, interaktīva un iesaistoša tiešsaistes platforma, kuras komunikācija un saturs tiks veidots, lai nodrošinātu festivālu satura nodošanu iedzīvotājiem un izglītotu tos par vides tēmām, kā arī lai nodotu citu aktuālāko informāciju par Greenfest pasākumiem un aktivitātēm un radītu platformu sabiedrības iesaistei vides aktīvismā.

Ipaši aktuāla lapas izveide kļuvusi festivāliem 2021.gadā, saistībā ar valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežujumiem, lai sasniegtu maksimāli plašu auditoriju tiešaistē. Ar www.greenfest.lv platformas starpniecību līdz 2021.gada beigām plānots sasniegt 30 000 mērķa auditorijas pārstāvju.

Mērķi

Līdz šim "Greenfest' informatīvā platforma balstījās uz Zaļās Villas kvartāla sociālajiem kontiem Facebook un Instagram, tomēr, pieaugot festivāla apjomam gan teritoriāli, gan partneru ziņā, radusies nepieciešamība pēc vienotas vietnes, kurā būtu strukturēti iekļauta informācija gan par organizāciju "Greenfest", gan par tās ikgadējo festivālu norisi un programmu.

Lapa kalpotu arī kā vietne, kurā skolēni, studenti un citi interesnti var iegūt aktuālu informāciju par vides, ekoloģijas tēmām, iepazīstoties ar video lekcijām, diskusijām, vides mākslas darbiem.

Uzdevumi

Lai izpildītu projekta izvirzītos mērķus un saniegtu tā mērķa auditoriju, jāīsteno šādi projekta uzdevumi:

- Izveidot informējošu, izglītojošu, interaktīvu un iesaistošu zaļā dzīvesveida tiešsaistes platformu www.greenfest.lv;

- Radīt un izvietot platformā saturu (informāciju par aktualitātēm, rakstus un intervijas, video diskusijas, lekcijas, foto materiālus, kontaktus) par "Greenfest" aktivitātēm un darbības jomu.

- Veicināt lapas www.greenfest.lv atpazīstamību mērķa auditorijas vidū, izmantojot sociālos tīklus, partneru informatīvās lapas, drukas materiālus un vides medijus.

- Informēt mērķa auditoriju  par festivāla GreenFest ’21, GreenFest Mākslas festivāla un biedrības Greenfest aktivitātēm;

- Organizēt tiešsaistes pasākumus - lekcijas, diskusijas, forumus, iesaistot projekta mērķa auditoriju vides jautājumos, tai skaitā, ierobežotas pulcēšanās apstākļos;

- Regulāri pilnveidot un papildināt satura blokus  

2. Prioritāte

"Greenfest" statūtos noteiktie un darbībā īstenotie mērķi atbilst konkursa 2.prioritātei:
- Veidot un attīstīt sabiedrības vides apziņu, izpratni un ētiku, kā arī veicināt sabiedrības līdzdalību vides un dabas aizsardzībā, lai radītu ilgtspējīgu sabiedrības un Latvijas valsts attīstību.
- Veidot kultūrvidi, kurā par videi aktuālajām problēmām caur mākslas projektiem var sadarboties dažādu paaudžu mākslinieki.
- Festivālā GreenFest tiek popularizēti vietējie amatnieki, piedāvātas darbnīcas.

Ieguvēji un mērķauditorija

- Vidzemes reģionā, Gaujas Nacionālā parka teritorijā dzīvojošie iedzīvotāji un pārējie Latvijas iedzīvotāji jebkura vecuma un dzimuma grupās, kuriem interesē videi draudzīgs dzīvesveids
- Jaunieši vecumā no 15 līdz 35 gadiem, skolēni, studenti, kuriem nepieciešams atbalsts kopienu veidošanas, vides un mākslas izglītības procesā
- Mājsaimniecības, īpaši ģimenes ar bērniem, kuras ikdienā praktizē vai vēlas praktizēt videi draudzīgu dzīvesveidu
- NVO, valsts un pašvaldību iestādes
- Uzņēmēji

Paredzamie projekta rezultāti

Kvantitatīvie rādītāji:

- Izveidota platformas www.greenfest.lv testa versija - 1

- Izveidota platformas www.greenfest.lv gala versija - 1

- Izveidoti GreenFest sociālo mediju konti (Facebook, Instagram, Youtube) - 3

- Ar  www.greenfest.lv platformas starpniecību tiek sasniegti 30 000 mērķa auditorijas pārstāvju līdz 2021.gada beigām

- tiek atspoguļotas Greenfest ‘21 un Greenfest Mākslas festivāla aktivitātes - 2 programmas, info par 9 vides mākslas objektiem Gaujas Nacionālajā parkā, atspoguļotas vismaz 10 tiešsaistes diskusijas un lekcijas līdz 2021.gada decembrim

www.greenfest.lv  ievietots vismaz 20h video saturs un vismaz simts foto , kas ir ikvienam publiski pieejami.

Kvalitatīvie rādītāji:

- Videi draudzīgo norišu atspoguļojums platformā www.greenfest.lv ir brīvi pieejams ikvienam datora, planšetes vai viedtālruņa lietotājam;

- Tiek  veicināta Gaujas Nacionālā parka novada iedzīvotāju izpratne par cilvēka, vides un ekonomikas ilgtspējīgu mijiedarbību un tās lomu  Vidzemes reģiona un visas Latvijas valsts ilgtspējīgā un dabai draudzīgā attīstībā;

- Tiek veicināta Siguldas novada iedzīvotāju līdzdalība vides, ekoloģijas un dabas aizsardzībā;

- Tiek popularizēti dažādi Latvijā rīkoti pasākumi, realizētie projekti un aktivitātes, kas vērsti uz dabai, videi un cilvēkam draudzīgu un ilgtspējīgu saimniekošanu;

- Platforma www.greenfest.lv sniedz būtisku informatīvu atbalstu festivāla GreenFest ’21  un GreenFest Mākslas festivāla aktivitātēm, kā arī biedrības GreenFest mērķu sasniegšanai;

- Ierobežotas pulcēšanās apstākļos tiek nodrošināta iespēja organizēt regulārus tiešsaistes pasākumus (lekcijas, diskusijas, vebinārus);

- Zaļā dzīvesveida tiešsaistes platforma www.greenfest.lv līdz 2027.gadam kļūst par būtisku informācijas, izziņas un tīklošanās vietni Vidzemes iedzīvotājiem;