Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA "MAC Studija"
Projekta kopējās izmaksas:
8414.00 EUR
Finansējums no VKKF:
4967.00 EUR
Līdzfinansējums:
3447.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 3477,00 EUR

Kopsavilkums

Latvijā esošo ierobežojumu dēļ 2020./2021. mācību gadā, ir būtiski ietekmēta interešu izglītības joma. Īpaši skarta ir skatuviskā kultūra, kas ir nozīmīga Latvijas identitātes sastāvdaļa. Kolektīvā muzicēšana un klātienes nodarbības nav realizētas vairāk nekā pus gadu. Pastāv bažas, ka pandēmijas ierobežojumu rezultātā var tikt apdraudēta kvalitatīva Dziesmu un deju svētku kultūras tradīcijas realizēšana.

Jau trešo gadu tiek rīkota bērnu un jauniešu muzikāli izglītojoša nometne "Muzikālā darbnīca Kraukļos", kuras pamatuzdevums ir veicināt bērnos un jauniešos kolektīvās apziņas nozīmīgumu. Nometnes laikā ir iespēja gan teorētiski iepazīt, gan praktiski apgūt dažādas ar skatuves kultūru saistītas lietas.
Projekta ietvaros notiks izglītojošas tikšanās - meistarklases ar mūzikas nozares profesionāļiem. Kā viena no tām, ir Ilzes Eriņas vadītā meistarklase par mūzikas pasākumu producēšanu. I.Eriņa ir profesionāle, kas strādājusi ar pasaules līmeņa zvaigznēm.

Viens no nometnes uzdevumiem ir veicināt izpratni par mūzikas industriju un tajā notiekošajiem procesiem, praktiski izdzīvojot katru šīs jomas posmu, sākot no mūzikas radīšanas līdz pat koncerta producēšanai un praktiskai realizācijai.
Projekta ietvaros, sadarbojoties ar etnomūzikas un kokles spēles studijas „Kokļu mežs“ pārstāvi Zani Sniķeri, tiks radīts unikāls skaņdarbs apvienojot etnisko ar mūsdienu mūzikas tendencēm.

Visas nometnes laikā notiks praktiskā muzicēšana, dažādas sporta un saliedēšanas aktivitātes, kā arī veidots kopīgs koncerts. Lai veiksmīgi un kvalitatīvi realizētu šo projektu, ir izveidota profesionāla pedagogu komanda ar daudzu gadu pieredzi savā darbības jomā.

Mērķi

Nometnes mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu talantu attīstību mūzikas jomā, kā arī papildināt izglītojamo zināšanas un prasmes, dodot iespēju iepazīt mūzikas industrijas  "aizkulises".
Mērķis ir rosināt interesi par profesionālās mūzikas nozares darbību un veicināt izpratni par tajā notiekošajiem procesiem. 

Uzdevumi

Projekta uzdevumi ir: 

 • dot iespēju bērniem un jauniešiem gūt priekšstatu par mūzikas pasaules daudzveidību, galveno uzsvaru liekot uz radošumu un praktisko muzicēšanu;
 • veicināt izpratni par mūzikas industriju un tajā notiekošajiem procesiem;
 • "izspēlēt" praktiskas aktivitātes, kas saistītas ar mūzikas un pasākumu producēšanu;
 • radīt unikālu skaņdarbu, apvienojot etnomūzikas un mūsdienu mūzikas žanru;
 • radīt nometnes dalībniekos vēlmi ar mūziku saistīt turpmāko dzīvi - kā hobiju vai profesionāli;
 • nodrošināt bērnu un jauniešu jēgpilnu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu;
 • iedrošināt nometnes dalībniekus nebaidīties uzstāties publikas priekšā, muzicējot un rādot savu talantu; 
 • mācīt bērniem cienīt vienam otru, ieklausīties citos, pieņemt viņu viedokli, kā arī spēt pielāgoties kopdzīvei ar citiem cilvēkiem uz noteiktu laika posmu.
1. Prioritāte

Nometne "Muzikālā darbnīca Kraukļos 2021" ir plānota kā izglītojoši attīstoša nometne, kurā bērniem un jauniešiem tiks dota iespēja tikties ar mūzikas nozares profesionāļiem, kuri sniegs patiesu priekšstatu par mūzikas industrijā notiekošiem procesiem. Nometnes dalībnieki iejutīsies "profesionāļu ādā", izspēlējot spēli/uzdevumus, kas saistīti ar katru šīs nozares posmu. Princips - teorija + prakse.
Nometnes ietvaros tiks īstenotas interaktīvas nodarbības un praktiskā muzicēšana.

Ieguvēji un mērķauditorija

Nometne plānota skolas vecuma bērniem un jauniešiem vecumā 10-17 gadiem. Lielāko daļu mērķauditorijas sastādīs Valmieras Yamaha mūzikas skolas instrumentālo programmu audzēkņi, pārējie būs bērni un jaunieši no Vidzemes reģiona ar iepriekšēju pieredzi mūzikas instrumentu spēlē vai vokāla nodarbību apguvē.
Lai arī mērķauditorija ir neliela, jāņem vērā, ka ir plānots kvalitatīvs darbs ar konkrētā vecumposma bērniem/jauniešiem, specializējoties uz konkrētu talantu un prasmju padziļinātu attīstību.

Paredzamie projekta rezultāti

Nometnes "Muzikālā darbnīca Kraukļos 2021" norises laikā tiks īstenotas vairākas praktiskās muzikālās nodarbības un meistarklases, kas cieši saistītas ar mūzikas industrijā notiekošo procesu iepazīšanu. Nometnes dalībnieku maksimālais skaits ir noteikts 30 bērni un jaunieši.
Nodarbības vadīs trīs mūzikas pedagogi, dažādu saliedēšanās un fizisko aktivitāšu pedagogi, savukārt, meistarklašu vadīšanai piesaistīti divi mūzikas nozares profesionāļi.

Projekta mērķauditorija:

 • iegūs jaunas zināšanas (gan praktiskās, gan teorētiskās) ar mūziku saistītās tēmās;
 • gūs priekšstatu par mūzikas pasaules daudzveidību;
 • papildinās iemaņas mūzikas instrumenta spēlē;
 • uzlabos komunikācijas spējas, strādājot grupās;
 • mācīsies cienīt viens otru, ieklausīties citos, pieņemt viņu viedokli, kā arī spēt pielāgoties kopdzīvei ar citiem cilvēkiem uz noteiktu laika posmu;
 • iegūs skatuvisko pieredzi, uzstājoties un muzicējot nometnes noslēguma pasākumā un dažādās nometnes aktivitātēs;
 • gūs izpratni par mūzikas industriju un tajā notiekošajiem procesiem.

Projekts radīs nometnes dalībniekos pastiprinātu interesi par mūziku un tās apguvi, kā arī tiks saturīgi pavadīta skolēnu vasaras brīvlaika nedēļa muzikāli izglītojošā gaisotnē.

Projekta vadītājs iegūs papildu pieredzi nometnes vadīšanā un organizēšanā, jaunas specifiskas zināšanas no nozares profesionāļiem. Iegūtās zināšanas tiks pielietotas arī turpmāko šādu radoši izglītojošu nometņu organizēšanā.

Gan Yamaha mūzikas skola, gan Valmieras pilsēta un arī viss Vidzemes reģions iegūs motivētus jauniešus, kuri aizvien vairāk interesēsies par mūziku, kā arī nebaidīsies uzstāties publikas priekšā, rādot savu talantu.