Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Kultūras klubs BALTAIS SAPNIS"
Projekta kopējās izmaksas:
9170.00 EUR
Finansējums no VKKF:
7050.00 EUR
Līdzfinansējums:
2120.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Murjāņos padomju gados strādāja un atpūtas Latvijā ievērojamas personības. Šis kultūras fenomens ir mazpētīts. Nepieciešama kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte, saglabāšana, atspoguļošana un popularizēšana.

2021. gada izpētes tēma ir Regīnas Ezeras dzīve un daiļrade, īpašu uzmanību pievēršot "Rūķīšu" periodam.

Esmu izveidojusi Ķeguma novada muzeju, kur atrodas R. Ezeras memoriālā kolekcija. Ierobežotā telpa  neļauj apmeklētājiem iegūt apjomīgāku pārskatu par izcilo prozaiķi,

Lojā iespējams izveidot rakstniecei veltītu pārskatāmu ekspozīciju. Plānoti tematiskie bloki: * R. Ezeras dzīve un daiļrade /to savstarpējā mijiedarbība/, * R. Ezeras mīluļi- suņi, * R. Ezeras un viņas darbu interpretācijas citos mākslas veidos- izrādēs, dokumentālajā kino un mākslas filmās, * R. Ezeras personības fenomena atspoguļojums rakstnieku, fotomākslinieku un gleznotājas Felicitas Pauļukas  daiļradā, * Rakstnieces darbu tulkojumi, * R. Ezeras piezīmju lapiņas. 

Resursi ekspozīcijas izveidei Lojā: * Vietas atbilstība iecerei * Plašais sadarbības partneru loks * Pieredzes, kompetences un informatīvie resursi.

Ekspozīcijas izveides un darbības laikā kultūrmantojuma apguves un nozīmīgo kultūrvēsturisko liecību atspoguļošanas procesā tiek iesaistīti vietējie iedzīvotāji un Latvijas personības. Tiek piesaistīti vietējie informācijas instrumenti un publicitātes platformas.

Sabiedrība regulāri tiek informēta par projekta norisi, tiek izveidotas prezentācijas, notiek konkursi un videosarunas zoom platformā /jūtūbē/ par R. Ezeru un ciitām nozīmīgām personībām, un novada kultūrvēsturiskām tēmām. 

 

Mērķi

Vispārējais mērķis: pētīt novada kultūrainu,  izveidot  ekspozīcijas par novada ļaudīm un notikumiem, un ar atpūtas un jaunrades nama "Rūķīši" saistītām  Latvijā ievērojamām personībām.

Vispārējā mērķa pirmais etaps- Izveidot rakstnieces Regīnas Ezeras ekspozīciju Lojā.

 

 

 

Uzdevumi

1. Pētīt prozaiķes Regīnas Ezeras dzīvi un daiļradi, īpaši pievēršot uzmanību viņas dzīves periodam Murjāņos.

2. Kultūras mantojuma un kultūrvides izpētes un apguves procesā iesaistīt vietējos iedzīvotājus un nozīmīgas Latvijas personības.

2. Pētniecības rezultātus atspoguļot Latvijas mērogā nozīmīgā ekspozīcijā Lojā par Regīnas Ezeras dzīvi un daiļradi.

3.  Regulāri veidot sarunas par Regīnu Ezeru  un citām Sējas novada kultūrvēsturiskajām tēmām zoom platformā /jūtūbē/, iesaistot vietējos iedzīvotājus un Latvijas personības.

4. Novadā regulāri rīkot viktorīnas par Regīnu Ezeru un citām ievērojamām personībām, un novada  kultūrvēsturiskām tēmām.

5. No Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja Iegādāt F. Pauļukas gleznotā R. Ezeras portreta kopiju Lojas ekspozīcijai

2. Prioritāte

Murjāņos padomju gados tika izveidota mākslinieku, aktieru un rakstnieku atpūtas un jaunrades vieta "Rūķīši", kur strādāja un atpūtās Latvijā ievērojamas personības. Šis kultūras fenomens ir mazpētīts.

Ir laiks šī unikālā  kultūrvēsturiskā mantojuma, dabas uv kultūrainavas  izpētei, saglabāšanai un popularizēšanai.

Šobrīs "Rūķīšos" darbojas viesu nams. Īpašnieki atbalsta muzejiskās aktivitātes novadā.

Ieguvēji un mērķauditorija

Vietējie iedzīvotāji. Skolēni. Mākslas un mūzikas skolu audzēkņi. Seniori. Inteliģence. Interesenti no visas Latvijas. Literāti. Mākslinieki. Mūziķi.Zinātnieki. Pētnieki.

Paredzamie projekta rezultāti

1. Izveidota rakstniecei Regīnai Ezerai veltīta informatīvi vizuāla ekspozīcija.

Tematiskie bloki: 

* R. Ezeras dzīve un daiļrade /dzīves dati un notikumi attēloti mijiedarbībā ar  literārajiem darbiem/

* R. Ezeras mīluļi- suņi /rakstnieces suņu attēli, vārdi un informācija par mīļajiem draugiem, daži notikumi par Regīnas piedzīvojumiem ar suņiem

* R. Ezeras un viņas darbu interpretācijas citos mākslas veidos- izrādēs, dokumentālajā kino un mākslas filmās

* R. Ezeras personības fenomena atspoguļojums rakstnieku, fotomākslinieku un gleznotājas Felicitas Pauļukas  daiļradē

* Rakstnieces darbu tulkojumi

* R. Ezeras piezīmju lapiņas- rakstnieces dzīves un daiļrades atspoguļotājas

2. Vietējie iedzīvotāji un Latvijas kultūras ļaudis rosināti sniegt liecības par radošajām personībām "Rūķīšos" padomju gados

3. Uzsākta Murjāņu kultūrtelpas izpēte.  Savu stāstu uzsākusi teika "Reiz bija..." . Reiz  Eduards Smiļļģis netālu no Lojas vizbulīšu gravas esot meklējis vietu mākslinieku atpūtas kompleksam. Apsēdies uz celma un pēkšņi sev priekšā ieraudzījis trīs  varenus ozolus. "Te ir tā vieta!" viņš kaismīgi iesaucies. Tā sācies "Rūķīšu" stāsts.

"Baltā sapņa" pirmais stāsts ir par Regīnu Ezeru. 2022. gadā paredzēts veidot ekspozīcijas stāstu par Lilitu Bērziņu.

4. Ar Regīnai Ezerai veltīto ekspozīciju novada iedzīvotājiem, skolēniem, skolotājiem, senioriem, inteliģencei, visiem interesentiem un tūristiem paveras jauns pavediens ekskursiju maršrutā, kas ietver došanos Regīnas Ezeras pasaulē un arī "Rūķīšu" apciemojumu. 

5. Regīnas Ezeras ekspozīcija "apaugs" ar interesantiem pasākumiem.